BUSINESS BYTES

Kuinka julkishallinnon digitalisaatiota voidaan vauhdittaa

Kuinka julkishallinnon digitalisaatiota voidaan vauhdittaa

Yhteiskunnan digitalisoituminen koskettaa vahvasti myös julkishallintoa: toimintamalleja pitää uudistaa ja sähköisiä palveluja kehittää yhä enemmän, jotta omiin sekä kansalaisten ja yritysten tarpeisiin voidaan vastata.

Tämä kävi ilmi myös Deloitten tekemässä Digital Government Trasformation -tutkimuksessa*, jossa kartoitettiin näkemyksiä yli 70 maasta, yli 1 200 virkamieheltä. Tutkimuksen mukaan julkishallinnon digitalisoitumista ajavat voimat ovat korkeat kulut, budjettipaineet ja kansalaisten vaatimukset.

Digi 1.0

Toiminnan tehostaminen teknologisten ratkaisujen avulla – digitalisoimalla tietoa, sähköistämällä palveluja ja automatisoimalla prosesseja – on ensimmäinen askel digitalisaation polulla. Edistämällä tiedonkäsittelyn nopeutta ja virheettömyyttä sekä tiedon ja asiakirjojen turvallista säilyttämistä luodaan valmiudet tuottaa julkispalveluja yhä tehokkaammin.

Tehokkuuden lisääminen kuuluu Pohjoismaissa digistrategioiden keskeisimpiin tavoitteisiin, ilmeni Deloitten tutkimuksessa. Tehokkuutta ja toimintavarmuutta voi lisätä asteittain saavuttaen aina hieman lisää hyötyä, mutta digitalisaatio lupailee paljon merkittävämpiäkin mahdollisuuksia, joista myös julkishallinnossa tulisi kiinnostua.

Digi 2.0

Kun tiedon käsittely ja säilyttäminen ovat hallussa tulee miettiä, kuinka jo olemassa olevaa tietoa hyödyntämällä voidaan tuottaa kansalaisille sujuvampaa palvelua. Tätä näkemystä tukevat myös Deloitten tutkimustulokset, joissa toiseksi yleisimmäksi digistrategioiden tavoitteeksi kerrottiin asiakaskokemuksen, sitouttamisen ja läpinäkyvyyden parantaminen.

Lisäämällä yhteistyötä, toiminnan läpinäkyvyyttä ja jakamalla avoimemmin tietoa sekä onnistuneista että epäonnistuneista hankkeista voidaan varmistaa, että mahdollisimman moni toimija hyötyy tehdyistä investoinneista yhdellä kertaa.

Pisimmällä digitalisaation hyödyntämisessä olevat organisaatiot näkevät, että yhteistyön lisääminen julkisen sektorin eri toimijoiden välillä on yksi olennaisimpia keinoja maksimoida hyöty. Tämä edellyttää aivan uudenlaista toimintamallia ja palveluiden tuottamista niin, että ne suunnitellaan asiakkaan tarpeesta lähtien. Tämä edellyttää suurta asennemuutosta, visionääristä johtajuutta ja määrätietoista sitoutumista digitalisaation edistämiseen.

Datan arvon hyödyntäminen

Kun avoimuus valitaan digitalisaatiota johtavaksi periaatteeksi, nähdään, että yhteistoiminta yksityisen sektorin kanssa pitää sisällään houkuttelevia liiketoimintamahdollisuuksia. Useilla julkishallinnon toimijoilla on mahdollisuus, todennäköisimmin jopa velvollisuus, kerätä ja säilyttää valtava määrä dataa. Osa yksittäisiä kansalaisia koskevista tiedosta on toki salassa pidettävää, mutta paljon on myös tietoa, jonka kaupallistaminen on varteenotettava mahdollisuus saada lisätuloja kunnalle tai valtiolle samalla kun tuotetaan hyötyä kaikille osapuolille.

Yksityissektorin toimija säästää valtavasti resursseja hankkimalla tarvitsemansa datan yhdestä luotettavasta lähteestä sen sijaan, että tietoja haalitaan eri lähteistä eikä kukaan vastaa niiden oikeellisuudesta. Kansalaiset saavat parempaa palvelua, kun palvelu ja tarjoukset pohjautuvat relevantteihin aihealueisiin ja pohjatietoihin. Ja julkishallinnon toimija, olipa kyseessä yksittäinen virasto tai valtionlaitos, saa sekä lisätuloja että motiivin panostaa tiedon ajantasaisuuteen, täsmällisyyteen ja tietoturvalliseen säilyttämiseen myös jatkossa.

Lue lisää julkishallinnon digitalisaation edistämisestä
Julkishallinnon digitalisoitumisen ajurit Tiivistimme yhteen Valtioneuvoston selvityksen ”Julkishallinnon digitalisaatio – tuottavuus ja hyötyjen mittaaminen” keskeiset löydökset.
Tehokas ja luotettava ratkaisu muuttumattoman tiedon arkistointiin Oppaamme esittelee valmiin ratkaisun, joka huomioi julkishallinnon tiedonarkistointiin liittyvät tiukat vaatimukset.

*Deloitte, Digital Goverment Transformation -tutkimus, lokakuu 2015