Käyttöehdot

CANON OY PYYTÄÄ, ETTÄ LUET TÄMÄN ASIAKIRJAN, ENNEN KUIN MENET CANON OY:N WWW-SIVUILLE. Kun menet Canonin www-sivuille, sitoudut noudattamaan näitä ehtoja.

JOS ET HYVÄKSY NÄITÄ EHTOJA, ÄLÄ KÄYTÄ TÄTÄ SIVUSTOA.

1. Hyväksyminen


Canon Oy (”Canon”) tarjoaa tämän sivuston (”Canonin sivusto”) asiakkaille seuraavilla ehdoilla (”Ehdot”). Menemällä mille tahansa näistä Canonin sivuston sivuista asiakas sitoutuu näihin Ehtoihin. Canon voi aika ajoin päivittää näitä Ehtoja korvaamalla ne päivitetyillä Ehdoilla ilman, että se ilmoittaa siitä asiakkaille erikseen. Asiakkaan tulee tarkistaa Ehdot joka kerta käydessään Canonin sivustoilla tarkistaakseen, onko ne päivitetty.

2. Canonin sivusto


Asiakas saa tietoja tietyistä Canonin tuotteista ja palveluista tältä Canonin sivustolta, ja asiakas voi myös toimittaa kyselyitä Canonille saadakseen lisätietoja. Pyydämme asiakasta ottamaan huomioon, että tämä Canonin sivusto pohjautuu eurooppalaiseen sivustoon. Käytä linkkejä kansallisille sivustoille saadaksesi lisätietoja käytettävissä olevista tuotteista ja palveluista.

3. Tietoa evästeistä


Lue Canonin evästeitä koskevat käytännöt.

4. Käyttö


Canonin sivusto ja tuki tarjotaan asiakkaalle veloituksetta omaan henkilökohtaiseen ja muuhun kuin kaupalliseen käyttöön. Kaikki asiakkaalle tarjottu tuki on tarkoitettu ainoastaan informointitarkoituksiin. Canon varaa oikeuden tehdä muutoksia Canonin sivustoon tai olla vastaamatta tiedusteluihin tai olla tarjoamatta tukea Canonin sivuston yhteydessä.

Canon ei halua saada asiakkaalta tämän luottamuksellisia tai tekijänoikeuden piiriin kuuluvia tietoja Canonin sivuston kautta. Canonin yksityisyyspolitiikasta huolimatta pyydämme asiakasta ottamaan huomioon, että mitään Canonille Canonin sivuston kautta lähetettyä aineistoa ei pidetä luottamuksellisena. Lähettämällä Canonille tietoja tai materiaalia asiakas myöntää Canonille rajoittamattoman ja peruuttamattoman oikeuden käyttää, toisintaa, esittää, suorittaa, muuntaa, siirtää ja jakaa kyseistä aineistoa ja informaatiota ja asiakas sitoutuu myös siihen, että Canonilla on vapaa oikeus käyttää kaikkia mihin tahansa tarkoitukseen asiakkaan Canonille lähettämiä ideoita, käsitteitä, tietotaitoa tai tekniikoita.

Asiakas sitoutuu olemaan panematta esille tai lähettämättä tämän sivuston kautta aineistoa, joka on tai jota voidaan pitää jonakin seuraavista: (i) loukkaavaa, herjaavaa, säädytöntä, aineiston väärinkäyttöä, omiaan kiihottamaan rotuvihaan, syrjivää tai henkilön mainetta loukkaavaa; (ii) sellaista, joka loukkaa salassapitoa tai yksityisyyttä tai liikesalaisuuden salassapitovelvollisuutta; (iii) sellaista, joka loukkaa kolmannen osapuolen omistusoikeutta tai johon asiakas ei ole saanut kaikkia tarvittavia lupia ja/tai hyväksymisiä; tai (iv) sellaista, joka rikkoo jotakin muuta lakia.

Asiakas sitoutuu myös olemaan siirtämättä tai lähettämättä sivuston kautta aineistoa, jonka voitaisiin kohtuudella katsoa muodostavan sellaisen käytöksen tai rohkaisevan sellaiseen käytökseen, jota pidettäisiin rikoksena, joka aiheuttaisi siviilioikeudellisen vastuun tai joka muutoin olisi jonkin maan tai toimivaltaisen viranomaisen määräysten vastaista tai joka loukkaisi missä tahansa maailmassa voimaan saatettavia kolmannen osapuolen oikeuksia.

Canon varaa oikeuden poistaa sivustolta kaiken aineiston, jos se kohtuudella epäilee, että kyseinen aineisto on kiellettyä tämän 3 kohdan nojalla tai että se on muutoin sopimatonta. Edellä olevasta huolimatta asiakas hyväksyy sen, että Canon ei valvo muiden käyttäjien sivustolle toimittamaa sisältöä, eikä se edes väitä seuraavansa sivuston sisältöä varmistuakseen sen tarkkuudesta, asianmukaisuudesta tai siitä, että se noudattaa näissä ehdoissa hahmoteltuja periaatteita.

Asiakas ei saa liittää Canonin sivustoon muita sivuja, jotka ovat säädyttömiä tai asiattomia, ja asiakkaan on heti poistettava linkki, jos Canon oman harkintansa mukaan niin pyytää.

Asiakas sitoutuu korvaamaan Canonille ja Canon konserniyhtiölle kaikki vaatimukset, menetykset ja vahingot, jotka aiheutuvat tämän 3 kohdan rikkomisesta.

5. Vastuuvapauslauseke


Canon sulkee täten pois kaikki Canonin verkkosivuihin liittyvien palveluiden toimittamista, väitettyä toimittamista tai toimittamatta jättämistä tai toimittamisen viivästymistä koskevat samoin kuin kaikki Canonin verkkosivujen tarkkuutta, täydellisyyttä tai ajantasaisuutta koskevat takuut, lausumat ja muut ehdot, jotka ilman tätä kohtaa 5 mahdollisesti olisivat voimassa Canonin ja käyttäjän välillä tai joiden muutoin voitaisiin hiljaisesti tai muutoin katsoa sisältyvän näihin ehtoihin tai johonkin liitännäissopimukseen joko lainsäädännön tai käytänneoikeuden nojalla tai muutoin. Käyttäjä ymmärtää ja sitoutuu siihen, että hän käyttää Canonin verkkosivuja omalla yksinomaisella riskillään ja että Canon ei takaa Canonin verkkosivujen vastaavan käyttäjän tarpeita tai Canonin verkkosivujen olevan käytettävissä jatkuvasti tai niiden olevan virheetön tai turvallinen. Kaikki sisältö ja palvelut, jotka Canon tarjoaa verkkosivuillaan tai niiden yhteydessä, tarjotaan "SELLAISINA, KUIN NE OVAT" ja "SELLAISINA, KUIN NE OVAT SAATAVISSA", eikä Canon anna minkäänlaisia nimenomaisia tai hiljaisia lausumia eikä hyväksymisiä Canonin verkkosivuilla olevasta sisällöstä tai palveluista tai niistä sisällöistä tai palveluista, jotka ovat käytettävissä Canonin verkkosivujen kautta. Canon pidättää itsellään oikeuden muuttaa tai poistaa yksinomaisen harkintavaltansa nojalla mitä tahansa Canonin verkkosivujen yhteydessä tarjottavia sisältöjä tai palveluja.

6. Vastuu


Canon, mikään muu osapuoli (siitä riippumatta, ovatko ne mukana tämän Canonin sivuston luomisessa, tuottamisessa, ylläpitämisessä tai toimittamisessa) ja mikään Canon-konserniin kuuluvista yhtiöistä tai kukaan niiden virkailijoista, johtajista, työntekijöistä, osakkeenomistajista tai edustajista ei ota vastuuta minkään suuruisesta eikä minkäänlaisesta tappiosta tai vahingosta, joka voi aiheutua asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle (mukaan lukien esimerkiksi suorasta tai epäsuorasta vahingosta, rangaistuksenluotoisesta vahingosta tai seurannaisvahingosta eikä tulojen, voittojen, goodwillin, tietojen, sopimusten tai varojenkäytön menetyksestä eikä mistään menetyksestä tai vahingosta, joka johtuu tai jollakin tavoin liittyy liiketoiminnan keskeytymiseen siitä riippumatta, onko se muuhun kuin sopimukseen perustuvaa vastuuta, mukaan lukien rajoittamaton tuottamusvastuu), sopimukseen perustuvaa vastuuta tai muutoin tämän Canonin sivuston yhteydessä tai joka jollain tavalla liittyy sen käyttöön, kyvyttömyyteen käyttää Canonin sivustoa tai sen käytön seurauksiin tai tähän Canonin sivustoon liitettyyn muuhun sivustoon tai tällaisilla sivustoilla olevaan aineistoon mukaan lukien esimerkiksi tappio tai vahingot, jotka aihetuvat viruksista, jotka voivat saastuttaa asiakkaan tietokonelaitteet, ohjelmistot, datan tai muun omaisuuden sen vuoksi, että asiakas käy Canonin sivustolla, käyttää sitä tai selaa sitä tai sen vuoksi että asiakas lataa aineistoa tältä Canonin sivustolta tai sille liitetyiltä muilta sivustoilta. Tämä ei vaikuta asiakkaan lakisääteisiin oikeuksiinne.

Mikään näissä Ehdoissa ei poista eikä rajoita Canonin vastuuta seuraavista: (i) tuottamuksesta aiheutuva kuolema tai henkilövahinko; (ii) petos; tai (iii) vastuu, jota ei voida sulkea pois eikä rajoittaa siihen sovellettavan lain nojalla.

7. Tietosuojakäytännöt


Kaikki Canonin tietosuojakäytännöt ovat luettavissa tietosuojasivullamme.

Siirry tietosuojasivulle

8. Tavaramerkit


Asiakkaalla ei ole oikeutta näyttää eikä millään tavoin käyttää Canonin eikä Canon-konsernin tavaramerkkejä tai logoja ilman Canonin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

9. Canon Oy


Canon Oy
Huopalahdentie 24
00350 Helsinki
Puh. 010 544 20
Fax 010 544 30

Y-tunnus: 0114931-7

10. Sovellettava laki


Näihin ehtoihin sovelletaan Englannin lakia ja niitä tulkitaan Englannin lain mukaisesti. Näihin ehtoihin liittyvät kiistat ratkaistaan yksinomaan Englannin tuomioistuimissa.

11. Tekijänoikeudet


Copyright © Canon Oy 2003-2009. Kaikki oikeudet pidätetään. Canonin sivustolla olevan aineiston tai ohjelmiston tai myöhemmän tuen aineiston kopioiminen, jakaminen, uudelleenjulkaiseminen tai muuttaminen on ankarasti kielletty ilman Canonin etukäteen antamaa kirjallista lupaa.