Loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus

Tämä asiakirja on alla luetelluista lähteistä ladatun lisensoidun sovelluksen ja siihen liittyvien sähköisten asiakirjojen ("Lisensoitu sovellus") loppukäyttäjän ("Käyttäjä") ja Canon Europa N.V:n, jonka toimipaikka on osoitteessa Bovenkerkseweg 59, 1185 XB Amstelveen, Netherlands ("Sovelluksen tarjoaja"), (ja/tai sen kolmannen osapuolen toimittajien tai tytäryhtiöiden) välinen sopimus. Lisensoidulla sovelluksella voidaan tarkoittaa ja käsittää Canon EOS Companion- tai Lens Guru -sovelluksia ja niiden päivitettyjä versioita (ilman erillisiä erityisehtoja).

Lisensoidun sovelluksen voi ladata Apple Inc:n ylläpitämästä sivustosta ("Apple") lisensoituun käyttöön Apple®-mobiililaitteessa (esimerkiksi iPhone®, iPad® tai iPod®) tai muussa Applen langattoman kannettavan laitteen ohjelmistoalustassa ("Apple-laite") tai Google Inc. -yhtiön ("Google") sivustosta lisensoituun käyttöön Android™-mobiililaitteessa tai muussa kannettavan Android-laitteen ohjelmistossa ("Android-laite") (yhdessä "Laite").

LISENSOIDUN SOVELLUKSEN ASENTAMINEN TAI KÄYTTÖ OSOITTAA, ETTÄ KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY TÄMÄN SOPIMUKSEN EHDOT. JOS KÄYTTÄJÄ EI HYVÄKSY TÄMÄN SOPIMUKSEN EHTOJA, HÄN EI SAA ASENTAA TAI KÄYTTÄÄ LISENSOITUA SOVELLUSTA.  Jos Käyttäjä lataa sovelluksen Applen tuottamasta verkkosivustosta, Käyttäjä hyväksyy, että Apple ja sen tytäryhtiöt ovat käyttöoikeussopimuksen mukaisia kolmannen osapuolen edunsaajia. Käyttöoikeussopimuksen hyväksynyt Käyttäjä hyväksyy myös, että Applella on kolmannen osapuolen edunsaajan ominaisuudessa oikeus (jonka se on hyväksynyt) soveltaa käyttöoikeussopimusta Käyttäjää vastaan.

Lisensoitu sovellus lisensoidaan, sitä ei myydä, Käyttäjälle tämän lisenssin ehtojen mukaisesti, ellei Käyttäjän ja Sovelluksen tarjoajan välille muodosteta erillistä sopimusta, jolloin Lisensoitua sovellusta on käytettävä erillisen sopimuksen mukaan, jos Käyttäjä on hyväksynyt sen. Sovelluksen tarjoaja pidättää kaikki oikeudet, joita ei erikseen ole myönnetty Käyttäjälle.

a. Sopimuspuitteet

Tämä ei-siirrettävä lisenssi on myönnetty Käyttäjälle Sovelluksen tarjoajan Lisensoidun sovelluksen käyttöä varten. Käyttäjä voi käyttää Lisensoitua sovellusta missä tahansa omistamassaan tai hallitsemassaan Laitteessa. Lisenssi ei salli Lisensoidun sovelluksen käyttämistä muissa kuin Käyttäjän omistamissa tai hallitsemissa Laitteissa, eikä Lisensoitua sovellusta saa levittää tai jakaa verkossa, jossa sitä voitaisiin käyttää useissa laitteissa samanaikaisesti. Käyttäjä ei saa vuokrata, lainata, myydä, välittää edelleen tai alilisensoida Lisensoitua sovellusta. Käyttäjä ei saa kopioida (elleivät lisenssi ja Käyttöehdot sitä erikseen salli), purkaa, takaisinmallintaa tai hajottaa osiin Lisensoitua sovellusta, sen päivityksiä tai mitään sen osaa, tai pyrkiä selvittämään Lisensoidun sovelluksen lähdekoodia, muokata sovellusta tai luoda siihen perustuvia jälkiperäisteoksia (paitsi niiltä osin kuin edellä mainitut rajoitukset ovat soveltuvan lain mukaisesti nimenomaisesti kiellettyjä tai elleivät Lisensoituun sovellukseen sisältyvien avoimen lähdekoodin osien lisensointiehdot erikseen sitä salli). Kaikkien rajoitusten rikkomisyritysten katsotaan loukkaavan Sovelluksen tarjoajan ja sen lisenssinantajien oikeuksia. Rajoitusten rikkomisesta saattaa seurata rikosoikeudellisia kanteita ja vahingonkorvausvelvollisuuksia. Tämän käyttöoikeussopimuksen ehdot koskevat kaikkia Sovelluksen tarjoajan toimittamia päivityksiä, jotka korvaavat Lisensoidun sovelluksen ja/tai täydentävät sitä, ellei päivitys ole erillisen lisenssin alainen. Tällöin erillisen lisenssin käyttöehdot ovat ensisijaiset tähän käyttöoikeussopimukseen nähden.

b. Suostumus tietojen käyttämiseen

Käyttäjä hyväksyy, että Sovelluksen tarjoaja voi kerätä ja käyttää teknisiä ja niihin liittyviä tietoja, mukaan lukien mutta muitakaan pois sulkematta, Laitetta, järjestelmää ja sovellusohjelmistoja sekä oheislaitteita koskevia teknisiä tietoja, joita kerätään ajoittain helpottamaan mahdollisten Lisensoituun sovellukseen liittyvien ohjelmistopäivitysten, tuotetuen ja muiden palvelujen toimittamista Käyttäjälle. Sovelluksen tarjoaja voi myös käyttää tietoja tuotekehitystarkoituksiin tai palvelujen ja tekniikoiden tarjoamiseen Käyttäjälle, kunhan tiedoista ei voi tunnistaa Käyttäjää. Tietoja saa käyttää vain niin kauan kuin se on tarpeen. Käyttäjää voidaan pyytää antamaan Laitteen nimi, ja Lisensoidun sovelluksen käyttö osoittaa, että Käyttäjä hyväksyy nimen, kuvauksen tai muiden sellaisten tietojen luovuttamisen, joiden perusteella Käyttäjää ei voi tunnistaa.

c. Päättyminen

Tämä käyttöoikeussopimus on voimassa, kunnes Käyttäjä purkaa sopimuksen poistamalla Lisensoidun sovelluksen tai sen asennuksen tai kunnes Sovelluksen tarjoaja purkaa sopimuksen. Käyttäjän tämän käyttöoikeussopimuksen mukaiset oikeudet päättyvät automaattisesti ilman Sovelluksen tarjoajan toimittamaa ilmoitusta, mikäli Käyttäjä ei noudata jotakin tämän sopimuksen ehtoa. Sopimuksen purkauduttua Käyttäjä lopettaa välittömästi Lisensoidun sovelluksen käytön ja tuhoaa kaikki täydelliset tai osittaiset Lisensoidun sovelluksen kopiot.

d. Palvelut

Kolmannen osapuolen materiaalit. Lisensoitu sovellus saattaa tarjota Käyttäjälle mahdollisuuden käyttää Sovelluksen tarjoajan ja kolmannen osapuolen palveluita ja verkkosivustoja ("Palvelut"). Palvelujen käyttö voi edellyttää internetyhteyttä, ja ne saattavat olla lisäkäyttöehtojen alaisia.

Käyttäjä ymmärtää, että käytettävät Palvelut saattavat sisältää loukkaavaa tai sopimatonta sisältöä ja sopimatonta kieltä ja että minkä tahansa hakusanojen tai URL-osoitteen kirjoittaminen Palveluun saattaa automaattisesti ja tahattomasti luoda linkkejä tai viittauksia sopimattomaan sisältöön. Käyttäjä suostuu siihen, että Palveluiden käyttö on täysin Käyttäjän omalla vastuulla, eikä Sovelluksen tarjoaja ole siitä vastuussa Käyttäjälle. Joissain Palveluissa saattaa olla kolmannen osapuolen tietoja, sovelluksia tai materiaaleja ("Kolmannen osapuolen materiaalit") tai linkkejä niihin tai tiettyihin kolmannen osapuolen sivustoihin. Käyttämällä Palveluita Käyttäjä hyväksyy, ettei Sovelluksen tarjoaja ole vastuussa Kolmannen osapuolen materiaalien tai sivustojen sisällön, tarkkuuden, kattavuuden, ajankohtaisuuden, paikkansapitävyyden, tekijänoikeuksien noudattamisen, laillisuuden, sopivuuden, laadun tai muiden ominaisuuksien tarkistamisesta tai arvioinnista. Sovelluksen tarjoaja ei anna takuita Kolmannen osapuolen materiaaleille, sivustoille, muille materiaaleille, tuotteille tai palveluille, ei tue niitä eikä ole niistä korvausvelvollinen tai millään tavalla vastuussa Käyttäjälle tai muille henkilöille. Kolmannen osapuolen materiaalit ja linkit muihin sivustoihin on tarkoitettu ainoastaan Käyttäjän lisähyödyksi. Palveluiden mahdollisesti sisältämät taloustiedot on tarkoitettu vain tiedoksi. Niitä ei ole tarkoitettu luotettavaksi sijoitusneuvonnaksi eikä niitä tule sellaisena pitää. Ennen arvopaperisiirtojen tekemistä Palveluista saatujen tietojen perusteella on kysyttävä neuvoa talousalan ammattilaiselta. Palveluista saatavat sijaintitiedot on tarkoitettu vain suuntaa-antaviksi, eikä niitä saa käyttää yksinomaisina tilanteissa, joissa tarvitaan tarkkoja sijaintitietoja, tai jos virheelliset, epätarkat tai puutteelliset sijaintitiedot saattavat aiheuttaa kuoleman, henkilövamman tai omaisuus- tai ympäristövahinkoja. Sovelluksen tarjoaja tai mikään sen sisällöntuottajista ei takaa Palveluissa näkyvien sijainti- tai osaketietojen saatavuutta, tarkkuutta, kattavuutta, luotettavuutta tai ajantasaisuutta.

Käyttäjä hyväksyy, että Palveluissa on patentoitua ja sovellettavien immateriaalioikeuksien tai muiden lakien, kuten tekijänoikeuksien, suojaamaa sisältöä, tietoja ja materiaaleja, ja Käyttäjä sitoutuu käyttämään patentoitua sisältöä, tietoja ja materiaaleja Palveluiden käyttöä koskevien rajoitusten mukaisesti. Palveluiden mitään osaa ei saa kopioida missään muodossa eikä millään tavalla. Käyttäjä hyväksyy, ettei hän saa missään muodossa muokata, vuokrata, lainata, myydä tai jakaa Palveluita eikä luoda niistä jälkiperäisteoksia tai käyttää Palveluita valtuuttamattomasti mukaan lukien luvaton käyttö tai verkon kuormittaminen.

Käyttäjä hyväksyy myös, ettei Palveluita saa käyttää muiden osapuolten häirintään, herjaamiseen, seuraamiseen, uhkailuun tai muiden osapuolten kunnian tai oikeuksien loukkaamiseen muilla tavoin. Lisäksi Käyttäjä hyväksyy, ettei Sovelluksen tarjoaja ole missään muodossa vastuussa Käyttäjän sopimattomasta sovelluksen käytöstä eikä sellaisista häiritsevistä, uhkaavista, loukkaavista tai laittomista viesteistä tai lähetyksistä, joita Käyttäjä saattaa Palveluja käyttäessään saada.

Kaikki Laitteessa tai sen kautta käytettävät kolmannen osapuolen Palvelut ja Kolmannen osapuolen materiaalit eivät ehkä ole saatavana kaikilla kielillä tai kaikissa maissa. Sovelluksen tarjoaja ei takaa tällaisten Palveluiden ja Kolmannen osapuolen materiaalien olevan soveliaita tai saatavilla tietyissä sijainneissa. Käyttäjä käyttää Palveluita ja Kolmannen osapuolen materiaaleja omasta aloitteestaan ja on vastuussa soveltuvien lakien noudattamisesta, mukaan lukien paikalliset lait. Sovelluksen tarjoaja ja sen lisenssinantajat pidättävät oikeuden Palveluiden muutoksiin, lakkauttamiseen, poistoon tai käytön estämiseen milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Sovelluksen tarjoaja ei missään tapauksessa ole korvausvelvollinen Palveluiden poistamisesta tai käytön estämisestä. Sovelluksen tarjoaja voi myös rajoittaa tiettyjen Palveluiden käyttöä ilman erillistä ilmoitusta ja ilman vastuuvelvollisuutta.

e. EI TAKUUTA

KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY, ETTÄ LISENSOIDUN SOVELLUKSEN KÄYTTÖ SEKÄ TYYDYTTÄVÄ LAATU, SUORITUSKYKY, TARKKUUS JA TOIMINTA OVAT YKSINOMAAN KÄYTTÄJÄN OMALLA VASTUULLA. LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ SALLITUN ENIMMÄISMÄÄRÄN MUKAISESTI LISENSOITU SOVELLUS JA KAIKKI LISENSOIDUSTA SOVELLUKSESTA TAI SEN KAUTTA SAATAVAT PALVELUT ("PALVELUT") TOIMITETAAN SELLAISENAAN JA SELLAISINA KUIN NE OVAT KÄYTETTÄVISSÄ ILMAN MITÄÄN TAKUITA, JA SOVELLUKSEN TARJOAJA JA SEN LISENSSINANTAJAT SANOUTUVAT IRTI KAIKISTA NIMENOMAISISTA, OLETETUISTA JA LAKISÄÄTEISISTÄ TAKUISTA JA EHDOISTA LISENSOITUUN SOVELLUKSEEN JA KAIKKIIN PALVELUIHIN NÄHDEN, MUKAAN LUKIEN MYYNTIKELPOISUUTTA, TYYDYTTÄVÄÄ LAATUA, TARKOITUKSENMUKAISUUTTA, TARKKUUTTA, HÄIRIÖTÖNTÄ KÄYTTÖÄ JA KOLMANNEN OSAPUOLEN OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTTA KOSKEVAT OLETETUT TAKUUT. SOVELLUKSEN TARJOAJA EI TAKAA LISENSOIDUN SOVELLUKSEN, SEN TOIMINTOJEN TAI PALVELUIDEN HÄIRIÖTÖNTÄ KÄYTTÖÄ EIKÄ SITÄ, ETTÄ NE TÄYTTÄVÄT KÄYTTÄJÄN VAATIMUKSET, ETTÄ NE TOIMIVAT KESKEYTYKSITTÄ JA VIRHEETTÖMÄSTI TAI ETTÄ LISENSOIDUN SOVELLUKSEN TAI PALVELUIDEN VIAT KORJATAAN. SOVELLUKSEN TARJOAJAN TAI SEN VALTUUTETTUJEN EDUSTAJIEN ANTAMAT SUULLISET TAI KIRJALLISET TIEDOT TAI NEUVOT EIVÄT MUODOSTA TAKUUTA. JOS LISENSOITU SOVELLUS TAI PALVELUT OSOITTAUTUVAT VIRHEELLISIKSI, LISENSSINSAAJA VASTAA KAIKISTA HUOLTO- JA KORJAUSKUSTANNUKSISTA. JOILLAKIN LAINKÄYTTÖALUEILLA EI SALLITA OLETETTUJEN TAKUIDEN TAI KULUTTAJAN LAINMUKAISTEN OIKEUKSIEN POISSULKEMISTA, JOTEN EDELLÄ MAINITUT RAJOITUKSET EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE KAIKKIA KÄYTTÄJIÄ.

Käyttäjä hyväksyy, ettei Lisensoitua sovellusta ole kehitetty täyttämään Käyttäjän yksittäisiä vaatimuksia ja että Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että Lisensoidun sovelluksen ohjemateriaaleissa kuvatut ominaisuudet ja toiminnot ovat hänen vaatimustensa mukaisia.

Käyttäjä hyväksyy, ettei Lisensoitu sovellus välttämättä ole virheetön ja ettei pienten virheiden esiintymisen voida tulkita rikkovan käyttöoikeussopimuksen ehtoja.

Käyttäjä hyväksyy myös, että tapahtumat, joihin Sovelluksen tarjoaja, sen tytäryhtiöt ja yhteistyökumppanit eivät kohtuullisesti voi vaikuttaa, saattavat väliaikaisesti tai pysyvästi haitata tai rajoittaa Lisensoidun sovelluksen käyttöä tai estää sen käytön.

f. KORVAUSVASTUUN RAJOITUS

LAAJIMMALLA LAIN SALLIMALLA TAVALLA SOVELLUKSEN TARJOAJA EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA HENKILÖVAHINGOISTA TAI MISTÄÄN SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TULOJEN TAI TIETOJEN MENETYS, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN TAI MIKÄ TAHANSA MUU KAUPALLINEN VAHINKO TAI MENETYS, JOTKA JOHTUVAT LISENSOIDUN SOVELLUKSEN KÄYTÖSTÄ TAI SEN KÄYTÖN ESTYMISESTÄ TAI LIITTYVÄT SIIHEN, NIIDEN SYYSTÄ TAI VASTUUTEORIASTA HUOLIMATTA (SOPIMUS, RIKKOMUS TAI MUU), VAIKKA SOVELLUKSEN TARJOAJALLE OLISI ILMOITETTU KYSEISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. JOTKIN LAINKÄYTTÖALUEET EIVÄT SALLI HENKILÖVAHINKOJEN TAI SATUNNAISTEN TAI VÄLILLISTEN VAHINKOJEN POIS RAJAAMISTA, MINKÄ VUOKSI EDELLÄ ESITETYT RAJOITUKSET EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE KAIKKIA KÄYTTÄJIÄ. Sovelluksen tarjoajan enimmäiskorvausvastuu kaikista vahingoista (ellei sovellettava laki toisin vaadi henkilövahinkotapauksissa) ei missään tapauksessa ylitä 50 euroa (viisikymmentä euroa). Vaihtoehtoisesti jos käyttäjä on maksanut Lisensoidun sovelluksen lataamisesta ja käyttämisestä Applelle tai Googlelle, hän voi ottaa kyseiseen yhtiöön yhteyttä, jolloin Apple tai Google hyvittää Käyttäjän maksaman summan omien ehtojensa mukaisesti. Apple tai Google ei ole millään muulla tavalla vastuussa tai korvausvelvollinen Lisensoidun sovelluksen käyttöön, käyttämättömyyteen tai virheisiin millään tavalla liittyvistä vahingoista tai ongelmista. Edellä olevat rajoitukset ovat voimassa, vaikka jokin yllä mainituista hyvityksistä ei täyttäisi olennaista tarkoitustaan.

g. Vientilait

Käyttäjä ei saa käyttää tai muutoin viedä tai uudelleenviedä Lisensoitua sovellusta muuten kuin Yhdysvaltain lainsäädännön ja Lisensoidun sovelluksen hankintamaan lainsäädännön sallimissa rajoissa. Erityisesti, mutta rajoituksetta, Lisensoitua sovellusta ei saa viedä tai uudelleenviedä (a) yhteenkään Yhdysvaltain kauppasaarrossa olevaan maahan tai (b) kenellekään Yhdysvaltain valtiovarainministeriön Specially Designated Nationals -luettelossa tai Yhdysvaltain kauppaministeriön Denied Person’s List- tai Entity List -luettelossa. Käyttämällä Lisensoitua sovellusta Käyttäjä takaa, että hän ei oleskele missään mainituista maista eikä ole missään mainitussa luettelossa. Käyttäjä takaa myös, että hän ei käytä näitä tuotteita mihinkään Yhdysvaltain lainsäädännön kieltämään tarkoitukseen, mukaan lukien rajoituksetta ydinaseiden, ohjusten tai kemiallisten tai biologisten aseiden kehitykseen, suunnitteluun, valmistukseen tai tuotantoon.

h. Kaupalliset tuotteet

Lisensoitu sovellus ja siihen liittyvä dokumentaatio ovat "Kaupallisia tuotteita", kuten käsite on määritetty säädöksessä 48 C.F.R. §2.101, ja ne koostuvat "Kaupallisesta tietokoneohjelmistosta" ja "Kaupallisen tietokoneohjelmiston dokumentaatiosta", kuten nämä termit on määritetty säännöksessä 48 C.F.R. §12.212 tai 48 C.F.R. §227.7202. Kohtien 48 C.F.R. §12.212 tai 48 C.F.R. §227.7202-1 – 227.7202-4 mukaisesti Kaupallinen tietokoneohjelmisto ja Kaupallisen tietokoneohjelmiston dokumentaatio ovat lisensoituja Yhdysvaltain hallituksen palveluksessa oleville loppukäyttäjille (a) vain kauppatavarana ja (b) samoin oikeuksin kuin muillekin käyttäjille tämän sopimuksen ehtojen mukaan. Julkaisemattoman materiaalin oikeudet pidätetään Yhdysvaltain tekijänoikeuslakien nojalla.

i. Lainsäädäntö

Tähän Sopimukseen sovelletaan Alankomaiden lainsäädäntöä ja sitä tulee tulkita sen mukaisesti. Kaikki osapuolten väliset, tähän Sopimukseen liittyvät kiistat ratkaistaan aina Amsterdamin aluetuomioistuimessa Alankomaissa. Sovelluksen tarjoajalla on kuitenkin oikeus luopua tästä Ehdosta ja siirtää tämä Sopimus käyttäjän paikallisen lainsäädännön ja/tai lainkäyttöalueen alaiseksi.

j. Yhteystiedot

Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että et ole täysin tyytyväinen Lisensoituun sovellukseen, sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua, ota yhteyttä paikalliseen Canon-toimipisteeseen tai jälleenmyyjään.

k. Lisensoidussa sovelluksessa käytetyt avoimen lähdekoodin ohjelmat

 

Lisensoitu sovellus Photo Companion (Valokuvausopassovellus) käyttää seuraavia avoimen lähdekoodin ohjelmistoja

 1. Avoimen lähdekoodin Keychain helper for iOS/Swift -ohjelmiston käyttöön sovelletaan MIT-lisenssiä (Copyright (c) 2015 Marketplacer). Ohjelman kopio on saatavilla ja lisenssi nähtävillä osoitteessa https://raw.githubusercontent.com/marketplacer/keychain-swift/master/LICENSE.

  Täten myönnetään maksutta tämän ohjelmiston ja siihen liittyvien dokumentaatiotiedostojen ("Ohjelmisto") käyttäjille Ohjelmiston rajattomat käyttöoikeudet, mukaan lukien varauksetta oikeudet käyttää, kopioida, muokata, yhdistää, julkaista, jaella, edelleenlisensoida ja/tai myydä Ohjelmiston kopioita ja myöntää Ohjelmiston muille käyttäjille samat oikeudet seuraavilla ehdoilla:


  Yllä oleva tekijänoikeusilmoitus ja tämä lupailmoitus sisältyvät kaikkiin Ohjelmiston kopioihin tai huomattaviin osiin.


  OHJELMISTO TOIMITETAAN SELLAISENAAN ILMAN MINKÄÄNLAISIA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN KAIKKI OLETETUT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. TEKIJÄT TAI TEKIJÄNOIKEUDEN HALTIJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN VAATEESTA, VAHINGOSTA TAI MUUSTA KANTEESTA, JOKA JOHTUU OHJELMISTOSTA TAI SEN KÄYTTÄMISESTÄ, HUOLIMATTA SIITÄ AIHEUTUVATKO VAHINGOT SOPIMUSRIKKOMUKSESTA, LAIMINLYÖNNISTÄ TAI MUUSTA RIKKOMUSPERUSTEISESTA TOIMINNASTA.


 2. Avoimen lähdekoodin ObjectMapper-ohjelmiston käyttöön sovelletaan MIT-lisenssiä (MIT) (Copyright (c) 2014 Hearst). Ohjelman kopio ja lisenssi ovat saatavilla osoitteessa https://raw.githubusercontent.com/Hearst-DD/ObjectMapper/master/LICENSE

  Täten myönnetään maksutta tämän ohjelmiston ja siihen liittyvien dokumentaatiotiedostojen ("Ohjelmisto") käyttäjille Ohjelmiston rajattomat käyttöoikeudet, mukaan lukien varauksetta oikeudet käyttää, kopioida, muokata, yhdistää, julkaista, jaella, edelleenlisensoida ja/tai myydä Ohjelmiston kopioita ja myöntää Ohjelmiston muille käyttäjille samat oikeudet seuraavilla ehdoilla:


  Yllä oleva tekijänoikeusilmoitus ja tämä lupailmoitus sisältyvät kaikkiin Ohjelmiston kopioihin tai huomattaviin osiin.


  OHJELMISTO TOIMITETAAN SELLAISENAAN ILMAN MINKÄÄNLAISIA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN KAIKKI OLETETUT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. TEKIJÄT TAI TEKIJÄNOIKEUDEN HALTIJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN VAATEESTA, VAHINGOSTA TAI MUUSTA KANTEESTA, JOKA JOHTUU OHJELMISTOSTA TAI SEN KÄYTTÄMISESTÄ, HUOLIMATTA SIITÄ AIHEUTUVATKO VAHINGOT SOPIMUSRIKKOMUKSESTA, LAIMINLYÖNNISTÄ TAI MUUSTA RIKKOMUSPERUSTEISESTA TOIMINNASTA.


 3. Avoimen lähdekoodin ohjelmisto Alamofire. Ohjelman kopio ja lisenssi ovat saatavilla osoitteessa https://raw.githubusercontent.com/Alamofire/Alamofire/master/LICENSE.

  Copyright (c) 2014–2016 Alamofire Software Foundation (http://alamofire.org/)


  Täten myönnetään maksutta tämän ohjelmiston ja siihen liittyvien dokumentaatiotiedostojen ("Ohjelmisto") käyttäjille Ohjelmiston rajattomat käyttöoikeudet, mukaan lukien varauksetta oikeudet käyttää, kopioida, muokata, yhdistää, julkaista, jaella, edelleenlisensoida ja/tai myydä Ohjelmiston kopioita ja myöntää Ohjelmiston muille käyttäjille samat oikeudet seuraavilla ehdoilla:


  Yllä oleva tekijänoikeusilmoitus ja tämä lupailmoitus sisältyvät kaikkiin Ohjelmiston kopioihin tai huomattaviin osiin.


  OHJELMISTO TOIMITETAAN SELLAISENAAN ILMAN MINKÄÄNLAISIA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN KAIKKI OLETETUT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. TEKIJÄT TAI TEKIJÄNOIKEUDEN HALTIJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN VAATEESTA, VAHINGOSTA TAI MUUSTA KANTEESTA, JOKA JOHTUU OHJELMISTOSTA TAI SEN KÄYTTÄMISESTÄ, HUOLIMATTA SIITÄ AIHEUTUVATKO VAHINGOT SOPIMUSRIKKOMUKSESTA, LAIMINLYÖNNISTÄ TAI MUUSTA RIKKOMUSPERUSTEISESTA TOIMINNASTA.


 4. Avoimen lähdekoodin ohjelmisto Bond. Ohjelman kopio ja lisenssi ovat saatavilla osoitteessa https://raw.githubusercontent.com/SwiftBond/Bond/master/LICENSE.

  Copyright (c) 2015–2016 Bond


  Täten myönnetään maksutta tämän ohjelmiston ja siihen liittyvien dokumentaatiotiedostojen ("Ohjelmisto") käyttäjille Ohjelmiston rajattomat käyttöoikeudet, mukaan lukien varauksetta oikeudet käyttää, kopioida, muokata, yhdistää, julkaista, jaella, edelleenlisensoida ja/tai myydä Ohjelmiston kopioita ja myöntää Ohjelmiston muille käyttäjille samat oikeudet seuraavilla ehdoilla:


  Yllä oleva tekijänoikeusilmoitus ja tämä lupailmoitus sisältyvät kaikkiin Ohjelmiston kopioihin tai huomattaviin osiin.


  OHJELMISTO TOIMITETAAN SELLAISENAAN ILMAN MINKÄÄNLAISIA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN KAIKKI OLETETUT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. TEKIJÄT TAI TEKIJÄNOIKEUDEN HALTIJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN VAATEESTA, VAHINGOSTA TAI MUUSTA KANTEESTA, JOKA JOHTUU OHJELMISTOSTA TAI SEN KÄYTTÄMISESTÄ, HUOLIMATTA SIITÄ AIHEUTUVATKO VAHINGOT SOPIMUSRIKKOMUKSESTA, LAIMINLYÖNNISTÄ TAI MUUSTA RIKKOMUSPERUSTEISESTA TOIMINNASTA.


 5. Avoimen lähdekoodin UICollectionViewLeftAlignedLayout-ohjelmiston käyttöön sovelletaan lisenssiä, joka on nähtävillä osoitteessa https://raw.githubusercontent.com/mokagio/UICollectionViewLeftAlignedLayout/master/LICENSE.

  Copyright (c) 2014 Giovanni Lodi


  Täten myönnetään maksutta tämän ohjelmiston ja siihen liittyvien dokumentaatiotiedostojen ("Ohjelmisto") käyttäjille Ohjelmiston rajattomat käyttöoikeudet, mukaan lukien varauksetta oikeudet käyttää, kopioida, muokata, yhdistää, julkaista, jaella, edelleenlisensoida ja/tai myydä Ohjelmiston kopioita ja myöntää Ohjelmiston muille käyttäjille samat oikeudet seuraavilla ehdoilla:


  Yllä oleva tekijänoikeusilmoitus ja tämä lupailmoitus sisältyvät kaikkiin Ohjelmiston kopioihin tai huomattaviin osiin.


  OHJELMISTO TOIMITETAAN SELLAISENAAN ILMAN MINKÄÄNLAISIA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN KAIKKI OLETETUT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. TEKIJÄT TAI TEKIJÄNOIKEUDEN HALTIJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN VAATEESTA, VAHINGOSTA TAI MUUSTA KANTEESTA, JOKA JOHTUU OHJELMISTOSTA TAI SEN KÄYTTÄMISESTÄ, HUOLIMATTA SIITÄ AIHEUTUVATKO VAHINGOT SOPIMUSRIKKOMUKSESTA, LAIMINLYÖNNISTÄ TAI MUUSTA RIKKOMUSPERUSTEISESTA TOIMINNASTA.


 6. Avoimen lähdekoodin RFQuiltLayout-ohjelmiston käyttöön sovelletaan lisenssiä, joka on nähtävillä osoitteessa https://raw.githubusercontent.com/bryceredd/RFQuiltLayout/master/LICENSE.md.

  Copyright (c) 2012 ITV LLC


  Täten myönnetään maksutta tämän ohjelmiston ja siihen liittyvien dokumentaatiotiedostojen ("Ohjelmisto") käyttäjille Ohjelmiston rajattomat käyttöoikeudet, mukaan lukien varauksetta oikeudet käyttää, kopioida, muokata, yhdistää, julkaista, jaella, edelleenlisensoida ja/tai myydä Ohjelmiston kopioita ja myöntää Ohjelmiston muille käyttäjille samat oikeudet seuraavilla ehdoilla:


  Yllä oleva tekijänoikeusilmoitus ja tämä lupailmoitus sisältyvät kaikkiin Ohjelmiston kopioihin tai huomattaviin osiin.


  OHJELMISTO TOIMITETAAN SELLAISENAAN ILMAN MINKÄÄNLAISIA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN KAIKKI OLETETUT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. TEKIJÄT TAI TEKIJÄNOIKEUDEN HALTIJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN VAATEESTA, VAHINGOSTA TAI MUUSTA KANTEESTA, JOKA JOHTUU OHJELMISTOSTA TAI SEN KÄYTTÄMISESTÄ, HUOLIMATTA SIITÄ AIHEUTUVATKO VAHINGOT SOPIMUSRIKKOMUKSESTA, LAIMINLYÖNNISTÄ TAI MUUSTA RIKKOMUSPERUSTEISESTA TOIMINNASTA.


 7. Avoimen lähdekoodin ICSPullToRefresh-ohjelmiston käyttöön sovelletaan lisenssiä, joka on nähtävillä osoitteessa https://github.com/icodesign/ICSPullToRefresh.Swift/blob/master/LICENSE.

  Copyright (c) 2015 Lei Wang


  Täten myönnetään maksutta tämän ohjelmiston ja siihen liittyvien dokumentaatiotiedostojen ("Ohjelmisto") käyttäjille Ohjelmiston rajattomat käyttöoikeudet, mukaan lukien varauksetta oikeudet käyttää, kopioida, muokata, yhdistää, julkaista, jaella, edelleenlisensoida ja/tai myydä Ohjelmiston kopioita ja myöntää Ohjelmiston muille käyttäjille samat oikeudet seuraavilla ehdoilla:


  Yllä oleva tekijänoikeusilmoitus ja tämä lupailmoitus sisältyvät kaikkiin Ohjelmiston kopioihin tai huomattaviin osiin.


  OHJELMISTO TOIMITETAAN SELLAISENAAN ILMAN MINKÄÄNLAISIA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN KAIKKI OLETETUT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. TEKIJÄT TAI TEKIJÄNOIKEUDEN HALTIJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN VAATEESTA, VAHINGOSTA TAI MUUSTA KANTEESTA, JOKA JOHTUU OHJELMISTOSTA TAI SEN KÄYTTÄMISESTÄ, HUOLIMATTA SIITÄ AIHEUTUVATKO VAHINGOT SOPIMUSRIKKOMUKSESTA, LAIMINLYÖNNISTÄ TAI MUUSTA RIKKOMUSPERUSTEISESTA TOIMINNASTA.


 8. Avoimen lähdekoodin Fabric-ohjelmiston käyttöön sovelletaan lisenssiä, joka yhdessä kopion kanssa on saatavilla osoitteessa http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

  Lisensoitu Apache-lisenssin version 2.0 ("Lisenssi") mukaisesti; tätä tiedostoa ei saa käyttää muuten kuin Lisenssin mukaisesti.


  Ellei sovellettava laki tai kirjallinen sopimus toisin vaadi, Lisenssin nojalla toimitettu ohjelmisto toimitetaan SELLAISENAAN ILMAN MINKÄÄNLAISIA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA TAI EHTOJA.
  Lisenssissä on tarkemmat tiedot kielten hallintaluvista ja Lisenssin mukaisen käytön rajoituksista.


 9. Avoimen lähdekoodin Tealium-ohjelmiston käyttöön sovelletaan käyttöoikeussopimusta, joka on nähtävillä osoitteessa https://github.com/Tealium/tealium-ios/blob/master/LICENSE.txt.

  Lisensoitu Apache-lisenssin version 2.0 ("Lisenssi") mukaisesti; tätä tiedostoa ei saa käyttää muuten kuin Lisenssin mukaisesti.


  Ellei sovellettava laki tai kirjallinen sopimus toisin vaadi, Lisenssin nojalla toimitettu ohjelmisto toimitetaan SELLAISENAAN ILMAN MINKÄÄNLAISIA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA TAI EHTOJA. Lisenssissä on tarkemmat tiedot kielten hallintaluvista ja Lisenssin mukaisen käytön rajoituksista.


Kiitos mielenkiinnostasi Tealium Inc:n ("Tealium" tai "Me" kaikissa taivutusmuodoissaan) omistamaa ja lisensoimaa Tealium iOS Library -ohjelmistoa ("Ohjelmisto") kohtaan. Lue tämä käyttöoikeussopimus ("Sopimus") huolellisesti, sillä siinä määritetään Ohjelmiston käyttöä koskevat ehdot.


Meidän suorat kilpailijamme eivät saa käyttää Ohjelmistoa ilman Meidän etukäteen antamaamme kirjallista suostumusta. Ohjelmistoa ei myöskään saa käyttää minkään tuotteemme tai palvelumme saatavuuden, tehokkuuden tai toiminnan seuraamiseen eikä muussa arviointi- tai kilpailutarkoituksessa.


LATAAMALLA OHJELMISTON TAI TÄYTTÄMÄLLÄ JA TOIMITTAMALLA TEALIUMIN TOIMITTAMAN TILAUSLOMAKKEEN, JOSSA VIITATAAN TÄHÄN SOPIMUKSEEN, KÄYTTÄJÄ VAKUUTTAA HYVÄKSYVÄNSÄ TÄMÄN SOPIMUKSEN JA NOUDATTAVANSA SEN EHTOJA. JOS KÄYTTÄJÄ SOLMII TÄMÄN SOPIMUKSEN YRITYKSEN TAI MUUN OIKEUSHENKILÖN PUOLESTA, HÄN VAHVISTAA, ETTÄ HÄNELLÄ ON OIKEUS SITOA KYSEINEN OIKEUSHENKILÖ JA SEN TYTÄRYHTIÖT TÄHÄN SOPIMUKSEEN, MISSÄ TAPAUKSESSA TERMI "KÄYTTÄJÄ" VIITTAA KYSEISEEN OIKEUSHENKILÖÖN JA SEN TYTÄRYHTIÖIHIN. JOS KÄYTTÄJÄLLÄ EI OLE TÄLLAISTA OIKEUTTA TAI JOS HÄN EI HYVÄKSY SOPIMUKSEN EHTOJA, HÄN EI SAA KÄYTTÄÄ OHJELMISTOA.


Ohjelmiston käyttöä koskevan lisenssin voimassaoloaika ("Voimassaoloaika") alkaa, kun Käyttäjä hyväksyy tämän Sopimuksen edellä mainitun mukaisesti, ja jatkuu, kunnes se lakkautetaan alla olevassa Peruuttaminen ja lakkauttaminen -osiossa määritetyllä tavalla. Voimassaoloaikana Me myönnämme Käyttäjälle ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän, rojaltittoman ja rajoitetun oikeuden (ilman alikäyttöoikeutta) käyttää Ohjelmistoa seuraaviin tarkoituksiin:


Tealiumin tuotteiden ja palveluiden kanssa käytettävien ohjelmistosovellusten ja toimintojen kehittäminen;
laadunvarmistustestaus Käyttäjän ohjelmistosovelluksen ja Tealiumin tuotteiden ja palveluiden välisen yhteensopivuuden varmistamiseksi; ja
tukitestaus Käyttäjän ohjelmistosovelluksen ja Tealiumin tuotteiden ja palveluiden välisen yhteensopivuusongelmien määrittämiseksi.Voimassaoloaikana Tealium myöntää Käyttäjälle myös ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän, rojaltittoman ja rajoitetun maailmanlaajuisen oikeuden (ilman alikäyttöoikeutta) markkinoida, tuottaa ja jakaa sovelluksia, jotka sisältävät Käyttäjän tämän Sopimuksen mukaisesti kehittämiä integrointeja, joko suoraan tai useiden jakelutasojen kautta loppukäyttäjille, mutta vain jos loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksen ehdot suojaavat Tealiumin oikeudet samalla tavoin kuin tämä Sopimus.

Emme myönnä mitään muita Ohjelmistoa koskevia oikeuksia. Käyttäjällä on oikeus käyttää Ohjelmistoa vain Voimassaoloaikana. Pidätämme kaikki oikeudet, joita ei erikseen tässä Sopimuksessa myönnetä, emmekä myönnä tämän Sopimuksen nojalla mitään oletettuja tai muita oikeuksia, rajoituksin tai muulla tavalla. Käyttäjällä ei ole oikeutta: (i) kopioida tai jäljentää Ohjelmistoa (muuten kuin kohtuullisiin arkistointitarkoituksiin); (ii) muokata tai luoda Ohjelmistoon perustuvia johdannaistuotteita; (iii) hajottaa osiin, purkaa tai takaisinmallintaa Ohjelmistoa (muuten kuin sovellettavan lain erikseen sallimassa määrin); tai (iv) poistaa tai muokata mitään Ohjelmistossa esiintyviä tavaramerkkejä, logoja, tekijänoikeus- tai muita omistusoikeudellisia ilmoituksia, selitteitä, symboleja tai tekstejä. Käyttäjällä ei myöskään ole oikeutta käyttää Ohjelmistoa mihinkään laittomaan tai luvattomaan tarkoitukseen.

Tealium säilyttää itsellään kaikki Ohjelmiston ja sen johdannaistuotteiden nimikkeisiin liittyvät oikeudet, omistusoikeudet ja immateriaalioikeudet. “Immateriaalioikeudet” tarkoittaa kaikkia patentteja, tekijänoikeuksia, liikesalaisuuksia, tavaramerkkejä koskevia oikeuksia sekä muita omistus- ja teollis- ja tekijänoikeuksia, mukaan lukien moraaliset oikeudet. Ohjelmisto on tekijänoikeuslakien ja muiden immateriaalioikeuksia koskevien lakien ja kansainvälisten sopimusten suojaama. Käyttäjä hyväksyy, että Me omistamme kaikki Käyttäjän tai muiden osapuolten toimittamat Ohjelmistoon liittyvät ehdotukset, palautteet, parannuspyynnöt ja suositukset sekä muunlaiset lausunnot. Tässä Sopimuksessa erikseen myönnettyjen käyttöoikeuksien lisäksi tämä Sopimus tai sen täytäntöönpano ei siirrä Meiltä Käyttäjälle mitään Tealiumin immateriaalioikeuksia.

Yleiset ehdot ja rajoitukset
Käyttäjä käyttää Ohjelmistoa omalla vastuullaan.
Käyttäjä hyväksyy, että Tealium ei ole velvoitettu tarjoamaan Käyttäjälle Ohjelmiston tukea eikä päivityksiä tai virheenkorjauksia ("Päivitykset"). Jos Tealium harkintansa mukaan päättää toimittaa Käyttäjälle Päivityksiä, Päivitykset katsotaan Ohjelmiston osaksi ja tämän Sopimuksen ehtoja sovelletaan niihin.
Käyttäjä hyväksyy, että hänellä ei ole oikeutta jäljentää, toisintaa, kopioida, myydä, jälleenmyydä tai hyödyntää mitään Ohjelmiston osaa tai toimintoa eikä oikeutta käyttää Ohjelmistoa ilman Tealiumin erityistä kirjallista lupaa.

Ei takuuta
OHJELMISTO TOIMITETAAN SELLAISENAAN JA SELLAISENA KUIN SE ON KÄYTETTÄVISSÄ, JA TEALIUM SANOUTUU NIMENOMAISESTI IRTI KAIKISTA SUORISTA JA EPÄSUORISTA TAKUISTA JA EHDOISTA, MUKAAN LUKIEN MUTTA NÄIHIN RAJOITTUMATTA TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN, OMISTUSOIKEUDESTA, HÄIRIÖTTÖMÄSTÄ KÄYTÖSTÄ, TARKKUUDESTA JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. RAJOITTAMATTA SITÄ, MITÄ EDELLÄ ON MÄÄRITETTY, TEALIUM EI TAKAA, ETTÄ PALVELU TÄYTTÄÄ KÄYTTÄJÄN ERITYISVAATIMUKSET, ETTÄ PALVELU TOIMII KESKEYTYKSETTÄ, OIKEA-AIKAISESTI, TURVALLISESTI TAI VIRHEETTÖMÄSTI, ETTÄ OHJELMISTOA KÄYTTÄMÄLLÄ SAADUT TULOKSET OVAT TÄYDELLISIÄ, TARKKOJA TAI LUOTETTAVIA, ETTÄ KÄYTTÄJÄN OHJELMISTON KAUTTA OSTAMIEN TAI HANKKIMIEN TUOTTEIDEN, PALVELUIDEN, TIETOJEN TAI MUIDEN MATERIAALIEN LAATU TÄYTTÄÄ KÄYTTÄJÄN VAATIMUKSET TAI ETTÄ MITÄÄN OHJELMISTOSSA OLEVIA VIRHEITÄ KORJATAAN.

Vastuunrajoitus
KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY NIMENOMAISESTI, ETTÄ TEALIUM EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN EPÄSUORISTA, TAHATTOMISTA, ERITYISISTÄ, VÄLILLISISTÄ TAI ESIMERKINOMAISISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN MUTTA NÄIHIN RAJOITTUMATTA VAHINGOT TULON- TAI ANSIONMENETYKSESTÄ, VAHINGOT GOODWILLIN, KÄYTÖN TAI TIETOJEN MENETYKSESTÄ JA MUUT AINEETTOMAT VAHINGOT (VAIKKA TEALIUMILLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA), MUKAAN LUKIEN KAIKKI TÄLLAISET VAHINGOT, JOTKA AIHEUTUVAT OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ TAI KÄYTTÖKELVOTTOMUUDESTA; KORVAAVIEN TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN HANKINTAKUSTANNUKSET, JOTKA AIHEUTUVAT OHJELMISTOA KÄYTTÄEN TAI OHJELMISTON KAUTTA OSTETUISTA TAI SAADUISTA TUOTTEISTA, TIEDOISTA TAI PALVELUISTA, VASTAANOTETUISTA VIESTEISTÄ TAI TEHDYISTÄ LIIKETOIMISTA; KÄYTTÄJÄN LÄHETYSTEN TAI TIETOJEN LUVATTOMASTA KÄYTÖSTÄ TAI MUUNTELEMISESTA; KOLMANNEN OSAPUOLEN LAUSUNNOISTA TAI TOIMINNASTA OHJELMISTOSSA; KÄYTTÄJÄN TILIN LAKKAUTTAMISESTA; TAI MUUSTA OHJELMISTOON LIITTYVÄSTÄ SEIKASTA.
HUOLIMATTA SIITÄ, MITÄ TÄSSÄ ASIAKIRJASSA ON MAHDOLLISESTI TOISIN MÄÄRITETTY, TEALIUMIN KORVAUSVASTUU OHJELMISTOSTA JOHTUVISTA TAI SIIHEN LIITTYVISTÄ VAHINGOISTA (MISTÄ TAHANSA SYYSTÄ JA OIKEUSTOIMEN MUODOSTA HUOLIMATTA) EI KOSKAAN YLITÄ JOKO (1) SUMMAA, JONKA KÄYTTÄJÄ ON MAKSANUT TEALIUMILLE VAATEEN SYYNÄ OLLEEN TAPAHTUMAN TAPAHTUMISPÄIVÄÄ EDELTÄVÄN KUUDEN (6) KUUKAUDEN AIKANA TAI (2) SATAAVIITTÄKYMMENTÄ DOLLARIA (150,00 USD).

Peruuttaminen ja lakkauttaminen
Tealium voi harkintansa mukaan lakkauttaa käyttöoikeuden mistä tahansa syystä ja milloin tahansa.
Käyttäjä voi harkintansa mukaan irtisanoa tämän Sopimuksen välittömästi ilmoittamalla asiasta kirjallisesti Tealiumille.
Kun tämä Sopimus irtisanotaan tai päättyy, Käyttäjä lopettaa välittömästi Ohjelmiston käytön ja tuhoaa omistamansa tai hallussaan pitämänsä alkuperäisen ohjelmistoversion ja kaikki Ohjelmiston kopiot. Tealiumin kirjallisesta pyynnöstä Käyttäjän on vahvistettava Tealiumille kirjallisesti, että Käyttäjä on noudattanut tätä Sopimusta kokonaisuudessaan.
Kumpi tahansa osapuoli voi irtisanoa tämän Sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle osapuolelle toisen osapuolen sopimusrikkomuksen johdosta, jos kyseistä rikkomusta ei korjata kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun rikkomuksen kohteeksi joutunut osapuoli on ilmoittanut rikkomuksesta kirjallisesti sopimusta väitetysti rikkoneelle osapuolelle.

Muut
Tätä Sopimusta sovelletaan Kalifornian osavaltion lakien mukaisesti riippumatta lakien ristiriitaisuusperiaatteista, joiden mukaan olisi sovellettava jonkin muun lainkäyttöalueen lakeja. Käyttäjä hyväksyy, että tämän Sopimuksen perusteella aiheutuvat tai siihen liittyvät kiistat tai oikeustoimet käsitellään Kalifornian San Diegon piirikunnan osavaltion tuomioistuimissa sekä Etelä-Kalifornian liittotuomioistuimissa (Southern District of California) ja että tuomiovalta on näillä tuomioistuimilla. Jonkin tämän Sopimuksen mukaisen oikeuden tai sopimusehdon käyttämättä tai toimeenpanematta jättäminen ei tarkoita, että Tealium luopuisi kyseisestä oikeudesta tai sopimusehdosta. Tämä Sopimus muodostaa Käyttäjän ja Tealiumin välisen koko sopimuksen ja määrittää Käyttäjän Palvelun käyttöä, ja se korvaa kaikki mahdolliset aiemmat sopimukset Käyttäjän ja Tealiumin välillä (mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta kaikki mahdolliset aiemman versiot tästä Sopimuksesta).

Tekijänoikeudet/hyväksynnät

Apple iPad, iPhone ja iPod ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, ja ne on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Google on Google Inc:n tavaramerkki.
Android on Google Inc:n tavaramerkki.

Käyttämällä Lens Guru -sovellusta ymmärrät ja hyväksyt, että Palveluihin ja/tai Lisensoituun sovellukseen sovelletaan seuraavia tekijänoikeuksia:

1. AndroidAnnotation

AndroidAnnotations on Pierre-Yves Ricaun luoma avoin ohjelmisto, jota sponsoroi eBusinessInformations.

Lisätietoja tästä avoimesta ohjelmistosta on osoitteessa http://github.com/excilys/androidannotations/wiki.

2. AFNETWORKING

MIT-lisenssi (MIT)

Copyright (c) <year> <copyright holders>

Täten myönnetään maksutta tämän ohjelmiston ja siihen liittyvien dokumentaatiotiedostojen ("Ohjelmisto") käyttäjille Ohjelmiston rajattomat käyttöoikeudet, mukaan lukien varauksetta oikeudet käyttää, kopioida, muokata, yhdistää, julkaista, jaella, edelleenlisensoida ja/tai myydä Ohjelmiston kopioita ja myöntää Ohjelmiston muille käyttäjille samat oikeudet seuraavilla ehdoilla:

Yllä oleva tekijänoikeusilmoitus ja tämä lupailmoitus sisältyvät kaikkiin Ohjelmiston kopioihin tai huomattaviin osiin.

OHJELMISTO TOIMITETAAN SELLAISENAAN ILMAN MINKÄÄNLAISIA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN KAIKKI OLETETUT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. TEKIJÄT TAI TEKIJÄNOIKEUDEN HALTIJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN VAATEESTA, VAHINGOSTA TAI MUUSTA KANTEESTA, JOKA JOHTUU OHJELMISTOSTA TAI SEN KÄYTTÄMISESTÄ, HUOLIMATTA SIITÄ AIHEUTUVATKO VAHINGOT SOPIMUSRIKKOMUKSESTA, LAIMINLYÖNNISTÄ TAI MUUSTA RIKKOMUSPERUSTEISESTA TOIMINNASTA.