Sivuston käyttöehdot

CANON OY PYYTÄÄ, ETTÄ LUET TÄMÄN ASIAKIRJAN, ENNEN KUIN MENET CANON OY:N WWW-SIVUILLE. Kun menet Canonin www-sivuille, sitoudut noudattamaan näitä ehtoja.
JOS ET HYVÄKSY NÄITÄ EHTOJA, ÄLÄ KÄYTÄ TÄTÄ SIVUSTOA.

1. Hyväksyminen

2. Canonin sivusto

3. Tietoa evästeistä

4. Käyttö

5. Vastuuvapautuslauseke

6. Vastuu

7. Rekisteriseloste

8. Tavaramerkki

9. Canon Oy

10. Sovellettava laki

11. Tekijänoikeus

12. Vastaava toimittaja

1. Hyväksyminen

Canon Oy (”Canon”) tarjoaa tämän sivuston (”Canonin sivusto”) asiakkaille seuraavilla ehdoilla (”Ehdot”). Menemällä mille tahansa näistä Canonin sivuston sivuista asiakas sitoutuu näihin Ehtoihin. Canon voi aika ajoin päivittää näitä Ehtoja korvaamalla ne päivitetyillä Ehdoilla ilman, että se ilmoittaa siitä asiakkaille erikseen. Asiakkaan tulee tarkistaa Ehdot joka kerta käydessään Canonin sivustoilla tarkistaakseen, onko ne päivitetty.

  Sivun alkuun

2. Canonin sivusto

Asiakas saa tietoja tietyistä Canonin tuotteista ja palveluista tältä Canonin sivustolta, ja asiakas voi myös toimittaa kyselyitä Canonille saadakseen lisätietoja. Pyydämme asiakasta ottamaan huomioon, että tämä Canonin sivusto pohjautuu eurooppalaiseen sivustoon. Käytä linkkejä kansallisille sivustoille saadaksesi lisätietoja käytettävissä olevista tuotteista ja palveluista.

 

  Sivun alkuun

3. Tietoa evästeistä

Lue Canonin evästeitä koskevat käytännöt.

  Sivun alkuun

4. Käyttö

Canonin sivusto ja tuki tarjotaan asiakkaalle veloituksetta omaan henkilökohtaiseen ja muuhun kuin kaupalliseen käyttöön. Kaikki asiakkaalle tarjottu tuki on tarkoitettu ainoastaan informointitarkoituksiin. Canon varaa oikeuden tehdä muutoksia Canonin sivustoon tai olla vastaamatta tiedusteluihin tai olla tarjoamatta tukea Canonin sivuston yhteydessä.

Canon ei halua saada asiakkaalta tämän luottamuksellisia tai tekijänoikeuden piiriin kuuluvia tietoja Canonin sivuston kautta. Canonin yksityisyyspolitiikasta huolimatta pyydämme asiakasta ottamaan huomioon, että mitään Canonille Canonin sivuston kautta lähetettyä aineistoa ei pidetä luottamuksellisena. Lähettämällä Canonille tietoja tai materiaalia asiakas myöntää Canonille rajoittamattoman ja peruuttamattoman oikeuden käyttää, toisintaa, esittää, suorittaa, muuntaa, siirtää ja jakaa kyseistä aineistoa ja informaatiota ja asiakas sitoutuu myös siihen, että Canonilla on vapaa oikeus käyttää kaikkia mihin tahansa tarkoitukseen asiakkaan Canonille lähettämiä ideoita, käsitteitä, tietotaitoa tai tekniikoita.

Asiakas sitoutuu olemaan panematta esille tai lähettämättä tämän sivuston kautta aineistoa, joka on tai jota voidaan pitää jonakin seuraavista: (i) loukkaavaa, herjaavaa, säädytöntä, aineiston väärinkäyttöä, omiaan kiihottamaan rotuvihaan, syrjivää tai henkilön mainetta loukkaavaa; (ii) sellaista, joka loukkaa salassapitoa tai yksityisyyttä tai liikesalaisuuden salassapitovelvollisuutta; (iii) sellaista, joka loukkaa kolmannen osapuolen omistusoikeutta tai johon asiakas ei ole saanut kaikkia tarvittavia lupia ja/tai hyväksymisiä; tai (iv) sellaista, joka rikkoo jotakin muuta lakia.

Asiakas sitoutuu myös olemaan siirtämättä tai lähettämättä sivuston kautta aineistoa, jonka voitaisiin kohtuudella katsoa muodostavan sellaisen käytöksen tai rohkaisevan sellaiseen käytökseen, jota pidettäisiin rikoksena, joka aiheuttaisi siviilioikeudellisen vastuun tai joka muutoin olisi jonkin maan tai toimivaltaisen viranomaisen määräysten vastaista tai joka loukkaisi missä tahansa maailmassa voimaan saatettavia kolmannen osapuolen oikeuksia.

Canon varaa oikeuden poistaa sivustolta kaiken aineiston, jos se kohtuudella epäilee, että kyseinen aineisto on kiellettyä tämän 3 kohdan nojalla tai että se on muutoin sopimatonta. Edellä olevasta huolimatta asiakas hyväksyy sen, että Canon ei valvo muiden käyttäjien sivustolle toimittamaa sisältöä, eikä se edes väitä seuraavansa sivuston sisältöä varmistuakseen sen tarkkuudesta, asianmukaisuudesta tai siitä, että se noudattaa näissä ehdoissa hahmoteltuja periaatteita.

Asiakas ei saa liittää Canonin sivustoon muita sivuja, jotka ovat säädyttömiä tai asiattomia, ja asiakkaan on heti poistettava linkki, jos Canon oman harkintansa mukaan niin pyytää.

Asiakas sitoutuu korvaamaan Canonille ja Canon konserniyhtiölle kaikki vaatimukset, menetykset ja vahingot, jotka aiheutuvat tämän 3 kohdan rikkomisesta.

  Sivun alkuun

5. Vastuuvapautuslauseke

Täten Canon sulkee pois kaikki Palvelun toimittamista tai sen toimittamatta jättämistä tai toimittamisen viivästystä koskevat samoin kuin kaikki tämän www-sivuston tarkkuutta, täydellisyyttä tai ajantasaisuutta koskevat takuut, lausumat ja muut ehdot, jotka ilman tätä 4 kohtaa mahdollisesti olisivat voimassa Canonin ja asiakkaan välillä tai joiden muutoin voitaisiin hiljaisesti tai muutoin katsoa sisältyvän näihin Ehtoihin tai johonkin liitännäissopimukseen joko säädännäisen tai käytänneoikeuden nojalla tai muutoin. Asiakas ymmärtää ja sitoutuu siihen, että se käyttää Canonin sivustoa omalla yksinomaisella riskillään ja että Canon ei takaa, että Canonin sivusto vastaa asiakkaan tarpeita tai että Canonin sivusto on käytettävissä jatkuvasti tai että se on virheetön tai turvallinen. Kaikki sisältö ja palvelut, jotka Canon tarjoaa Canonin sivustolla tai Canonin sivuston yhteydessä tarjotaan ”SELLAISINA, KUIN NE OVAT” ja ”SELLAISINA, KUIN NE OVAT SAATAVISSA”, eikä Canon anna minkäänlaisia lausumia eikä hyväksymisiä, ei nimenomaisia eikä hiljaisia, Canonin sivustolla olevasta sisällöstä tai palveluista tai niihin, jotka ovat käytettävissä Canonin sivuston kautta. Canon varaa itselleen oman yksinomaisen harkintansa mukaan oikeuden muuttaa tai poistaa mitä tahansa sisältöä tai palveluita, joita tarjotaan Canonin sivuston osana.

  Sivun alkuun

6. Vastuu

Canon, mikään muu osapuoli (siitä riippumatta, ovatko ne mukana tämän Canonin sivuston luomisessa, tuottamisessa, ylläpitämisessä tai toimittamisessa) ja mikään Canon-konserniin kuuluvista yhtiöistä tai kukaan niiden virkailijoista, johtajista, työntekijöistä, osakkeenomistajista tai edustajista ei ota vastuuta minkään suuruisesta eikä minkäänlaisesta tappiosta tai vahingosta, joka voi aiheutua asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle (mukaan lukien esimerkiksi suorasta tai epäsuorasta vahingosta, rangaistuksenluotoisesta vahingosta tai seurannaisvahingosta eikä tulojen, voittojen, goodwillin, tietojen, sopimusten tai varojenkäytön menetyksestä eikä mistään menetyksestä tai vahingosta, joka johtuu tai jollakin tavoin liittyy liiketoiminnan keskeytymiseen siitä riippumatta, onko se muuhun kuin sopimukseen perustuvaa vastuuta, mukaan lukien rajoittamaton tuottamusvastuu), sopimukseen perustuvaa vastuuta tai muutoin tämän Canonin sivuston yhteydessä tai joka jollain tavalla liittyy sen käyttöön, kyvyttömyyteen käyttää Canonin sivustoa tai sen käytön seurauksiin tai tähän Canonin sivustoon liitettyyn muuhun sivustoon tai tällaisilla sivustoilla olevaan aineistoon mukaan lukien esimerkiksi tappio tai vahingot, jotka aihetuvat viruksista, jotka voivat saastuttaa asiakkaan tietokonelaitteet, ohjelmistot, datan tai muun omaisuuden sen vuoksi, että asiakas käy Canonin sivustolla, käyttää sitä tai selaa sitä tai sen vuoksi että asiakas lataa aineistoa tältä Canonin sivustolta tai sille liitetyiltä muilta sivustoilta. Tämä ei vaikuta asiakkaan lakisääteisiin oikeuksiinne.

Mikään näissä Ehdoissa ei poista eikä rajoita Canonin vastuuta seuraavista: (i) tuottamuksesta aiheutuva kuolema tai henkilövahinko; (ii) petos; tai (iii) vastuu, jota ei voida sulkea pois eikä rajoittaa siihen sovellettavan lain nojalla.

 

  Sivun alkuun

7. Rekisteriseloste

Jos rekisteröidyt johonkin tämän Canonin verkkosivuston osioon, suostut antamaan Canonille rekisteröintilomakkeessa pyydetyt, paikkansa pitävät tiedot. Tarkemmat tiedot siitä, miten Canon käyttää ja luovuttaa henkilötietojasi, esitetään kohdassa REKISTERISELOSTE.
REKISTERISELOSTE (PRIVACY POLICY)

  1. Canon, joka käsittää tämän kohdan 7 tarkoituksessa myös Canon Europe Ltd:n, käyttää lomakkeilla tai muuten Canonin verkkosivuston kautta lähettämiäsi tietoja tarjotakseen palveluja, joita olet pyytänyt Canonin verkkosivustosta.
  2. Canon ja sen tytäryhtiöt tai edustajat voivat käyttää näitä tietoja aika ajoin markkinointitarkoituksissa tai ilmoittaakseen sinulle muista sellaisista tuotteista ja palveluista, jotka saattaisivat mielestämme kiinnostaa sinua. Voit itse määrittää, haluatko saada tällaisia tietoja, valitsemalla asiaankuuluvan valintaruudun rekisteröintilomakkeessa. Mikäli näitä tietoja toimitetaan sähköpostitse, voit halutessasi lopettaa viestien tilauksen poistamalla osoitteesi sähköpostilistalta. Henkilötietosi voidaan yhdistää selaintietoihin tai välittää muille Canonin tytäryhtiöille tai kolmansille osapuolille (kuten isännöintipalvelujen tarjoajille) edellä ja evästekäytännössä mainittuja tarkoituksia ja ryhmähallintoa varten. Tämä voi tarkoittaa tietojen siirtämistä Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Jotkin vastaanottajista voivat sijaita maissa, joissa ei ole vastaavia tietosuojalakeja kuin EU-maissa. Vakuutamme kuitenkin, että tietojesi luottamuksellisuus ja turvallisuus on suojattu tarvittavin toimenpitein.
  3. Olemme sitoutuneet suojelemaan yksityisyyttäsi. Henkilötietosi on tallennettu suojatulle tietokoneelle ja suojattuihin manuaalisiin tiedostoihin, eikä niitä käytetä muuten kuin tässä rekisteriselosteessa mainittuihin tarkoituksiin. Canonin näiden tietojen tallentamista varten käyttämälle palvelimelle voivat muodostaa yhteyden ainoastaan määrätyt kolmannen osapuolen edustajat, alihankkijat ja/tai Canonin valtuutetut työntekijät Canonin tiukan valvonnan alla (”Valtuutetut henkilöt”). Kyseinen palvelin on liitetty internetiin palomuurin välityksellä, joten se ei ole yleisön käytettävissä.
  4. Tietokoneellesi tallennetaan evästeitä eli pienikokoisia tiedostoja, joiden avulla kerätään tilastotietoja, mukaan lukien navigointipolut, käyntien määrä, palaavat asiakkaat ja osumat per sivu. Evästeet eivät tallenna muita kuin sellaisia henkilötietoja, jotka annat itse. Ne eivät voi lukea tietoja kiintolevyltä. Käytämme evästeitä määrittääksemme tarjoamiemme tietojen hyödyllisyyttä ja verkkosivustomme käyttäjäystävällisyyttä. Canon ei jaa evästeillä kerättyjä tietoja ulkoisten tahojen kanssa eikä myy niitä kolmansille osapuolille. Jos et halua verkkosivuston tallentavan evästeitä tietokoneellesi, määritä selaimen asetukset niin, että se ilmoittaa evästeistä ennen niiden asentamista. Näin voit estää evästeiden asentamisen. Voit myös estää evästeiden asentamisen kokonaan poistamalla ne käytöstä selaimessasi. Mitkään Canonin verkkosivuston osat eivät vaadi evästeiden käyttöä toimiakseen.
  5. Sinulla on oikeus tarkastella, korjata tai päivittää tietojasi tai poistaa ne käyttämällä profiilissasi olevaa asiaankuuluvaa linkkiä tai lähettämällä pyyntö osoitteeseen consumer.deletions@canon-europe.com.
  6. Säilytämme henkilötietojasi vain sen aikaa, kun tarvitsemme niitä tarjotaksemme pyytämiäsi palveluita, tai pidemmän ajan, mikäli laki niin vaatii.
  7. Canon voi aika ajoin muuttaa tätä rekisteriselostetta. Muutokset voivat vaikuttaa henkilötietojesi käyttöön. Päivitetty rekisteriseloste on luettavissa Canonin verkkosivustossa ilman erillistä ennakkoilmoitusta.

Lisätietoja siitä, miten käytämme kuluttajatietoja, on Kuluttajien yksityisyyspolitiikassa.

Canonin online-rekrytointijärjestelmän rekisteriseloste

Canon Oy:n yritysasiakas- ja markkinointirekisteri

  Sivun alkuun

8. Tavaramerkki

Asiakkaalla ei ole oikeutta näyttää eikä millään tavoin käyttää Canonin eikä Canon-konsernin tavaramerkkejä tai logoja ilman Canonin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

  Sivun alkuun

9. Canon Oy

9. Canon Oy

Canon Oy
Huopalahdentie 24
00350 Helsinki
Puh. 010 544 20
Fax 010 544 30

Y-tunnus: 0114931-7

 

  Sivun alkuun

10. Sovellettava laki

Näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia ja niitä tulkitaan Suomen lain mukaisesti. Näihin Ehtoihin liittyvät riitaisuudet ratkaistaan yksinomaan Suomen tuomioistuimissa.

 

  Sivun alkuun

11. Tekijänoikeus

Copyright © Canon Oy 2003-2009. Kaikki oikeudet pidätetään. Canonin sivustolla olevan aineiston tai ohjelmiston tai myöhemmän tuen aineiston kopioiminen, jakaminen, uudelleenjulkaiseminen tai muuttaminen on ankarasti kielletty ilman Canonin etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

 

  Sivun alkuun

12. Vastaava toimittaja

12. Laissa sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä tarkoitettu vastaava toimittaja Canon Oy:n tälle sivustolle on Harry Nyström mainitun lain voimaantuloajankohdasta, 1.4.2008, alkaen.

Päivitetty 23/5/2008

 

 

  Sivun alkuun

spacer
					image