ARTIKKELI

Vastuullinen ja tehokas tulostusympäristö

Vastuullisuus kuuluu menestyvän yrityksen liiketoimintaan. Vastuulliset päätökset korostuvat yhä enemmän asiakkaiden, työntekijöiden ja sidosryhmien keskuudessa. Organisaatiot sitoutuvat saavuttamaan “net zero” -tilan Pariisin Sopimukseen perustuen ja yrityksille tulee jatkuvasti uusia velvoitteita mitata omia ympäristövaikutuksiaan.

Vastuullinen tulostusympäristö

Toimiston asiakirjaympäristössä vastuullisuus tarkoittaa perinteisesti energiankulutuksen minimointia sekä laitteiden, tarvikkeiden ja varaosien kierrätystä. Toimistossa on edelleen tarve käyttää paperidokumentteja osana erilaisia prosesseja ja paperi on edelleen joustava ja luotettava viestintäväline. Tulostamista voidaan kuitenkin hallita tietoturvallisesti ottamalla käyttöön turvatulostus. Tällöin tulostustyöt voidaan pitää jonossa laitteella, palvelimella tai pilvessä, kunnes käyttäjä tulee paikan päälle vapauttamaan tulosteensa ja valitsee tulostettavaksi vain sen, mitä tarvitsee. Vaikka paperi valmistetaan uusiutuvasta luonnonvarasta, tulostamisessa ja laitteen käytössä syntyy kasvihuonepäästöjä. Tulostamisesta eli laitteen ja paperin käytöstä syntyvä hiilijalanjälki on myös luotettavasti laskettavissa ja hyvitettävissä sertifioituihin ilmastoprojekteihin.

Elinkaarimallin mukainen vastuullinen toiminta

Kestäviä päätöksiä tehdessään yritysten täytyy huomioida laiteympäristöön kohdistuvat liiketoimintavaatimukset. Kun tulostusympäristö toteutetaan vastuullisesti ja elinkaarimallin mukaisesti kokonaisvaltaisemmin, voidaan energiankulutuksen ja päästöjen vähentämisen lisäksi nostaa tuottavuutta käyttötarpeiden mukaisilla tulostus- ja skannauslaitteilla, lisätä käyttäjätyytyväisyyttä sekä tehostaa digitaalisia työnkulkuja automaation avulla.

Myös esteettömyys ja käytettävyys on hyvä huomioida osana vastuullista toimintaa. Toimistossa mukautuva monitoimilaite varmistaa, että liikunta- ja näkörajoitteisen henkilöt voivat käyttää sen toimintoja monipuolisesti ja yhtä vaivattomasti kuin kaikki muutkin.

Lue lisää: Canonin monitoimilaitteet ovat esteettömiä kaikille

Canonin tarjoamat elinkaaripalvelut auttavat mm. seuraamaan osasto- ja yksikkökohtaisia tulostustarpeita, päivittämään laiteympäristön energiaoptimoiduksi ja ottamaan käyttöön parhaat käytännöt toimistoviestinnässä. Kannustamme pienentämään ympäristövaikutuksia vuosittain. Infografiikka kertoo kestävän kehityksen tukemisesta laitteiden koko elinkaaren aikana.

Lue lisää: Canon auttaa vähentämään ympäristövaikutuksia


Elinkaarimallin mukainen vastuullinen toimintatapamme

Energiankulutuksen minimointi

Energiaa kannattaa pyrkiä käyttämään mahdollisimman vähän laitteiden valmistuksesta lähtien. Canonin laitteet suunnitellaan mahdollisimman vähän energiaa kuluttaviksi ja ne siirtyvät virransäästötilaan heti, kun niitä ei hetkeen käytetä. Virransäästöasetukset voidaan optimoida tarkasti yritystilojen mukaisesti. Monet yritykset suosivat myös pilvipalveluita, jotka vähentävät energiaa vievien tulostuspalvelinten käyttötarvetta. Canonillakin on tarjota täysin pilvipohjainen tulostuksen- ja skannauksenhallintaratkaisu, jonka kustannukset asiakkaalle perustuvat käyttöön. Ne skaalautuvat joustavasti yrityksen muuttuviin tarpeisiin.

Lue lisää: Canonin pilvipohjainen tulostuksen- ja skannauksenhallintaratkaisuista

Canonin laitteet suunnitellaan mahdollisimman vähän energiaa kuluttaviksi.

Kierrätys ja uusiokäyttö

Kiertotalouden edistäminen on tärkeää. Laitteita kunnostetaan ja kierrätetään, ja käytöstä poistuvat laitteet puretaan ja osat lajitellaan ja käytetään uudelleen joko peruskunnostettuina tai raaka-aineena uudelle tuotteelle. Canonilla on uusiovalmistetuista ES-laitteista koostuva tuoteperhe, jonka laitteet vastaavat uusia sekä toiminnallisuuksien että takuun osalta. Niiden valmistuksessa käytetään vähintään 90 % vähemmän raaka-aineita kuin uusien laitteiden valmistuksessa.

Uusiovalmistetut tuotteet eivät siis ole käytettyjä tai kunnostettuja. Prosessissa komponentit kerätään, puretaan, korjataan ja puhdistetaan, ja laitteet tulevat myyntiin laadultaan, suorituskyvyltään ja ominaisuuksiltaan uuden veroisina. Paitsi että valmistuksessa pyritään käyttämään mahdollisimman vähän raaka-ainetta, raaka-aineet valitaan myös sellaisiksi, että ne kuormittavat ympäristöä mahdollisimman vähän. Lisäksi vältetään haitallisia aineita.

Canon myös kerää maksutta tyhjät värikasetit ja ne kierrätetään uusiokäyttöön. Vialliset kasetit puretaan osiksi ja raaka-aineet lajitellaan ja sulatetaan uusiksi raaka-aineiksi.

Lue lisää: Uusiovalmistettu vai kunnostettu: kumpi kannattaa valita?

Palvelut ja yhteiskäyttö

Myös tulostus-, skannaus- ja kopiointitarpeisiin on saatavilla julkisia yhteisöllisiä palveluita. Canonin Print in City -palvelu antaa yritykselle tai julkishallinnolle mahdollisuuden tarjota sidosryhmilleen vieras- tai kansalaistulostuspalvelua ja parantaa sitä kautta asiakastyytyväisyyttä ja tavoittaa uusia asiakkaita. Organisaation ei tarvitse investoida maksujärjestelmään tai ylläpitoresursseihin tarjotessaan tulostuspalvelua asiakkaidensa käyttöön.

Kuluttajille, alueen pienyrityksille ja yhteistöille, joilla on satunnaisia tulostus-, skannaus- ja kopiointitarpeita, tämä mahdollistaa toimintojen kustannustehokkuuden ja poistaa tarpeen investoida omaan laitteeseen.

Lue lisää: Print in City -palvelu

Tulostuksen päästöhyvitys

Vastuulliseen toimintaan kuuluu myös tulostuksesta syntyvien päästöjen hyvittäminen (paperinkulutus, laitteiden energiankulutus, käyttö ja ylläpito). Päästöhyvitys kannattaa kohdistaa ainoastaan vastuullisesti toteutettuihin ja sertifioituihin ympäristöprojekteihin. Näin pitkävaikutteiset positiiviset vaikutukset ohjautuvat yhteiskunnan eri osa-alueille: työllistämiseen, metsittämiseen ja hiilinielujen lisäämiseen.

Lue lisää: Vastuullinen tulostaminen

Palvelutuotannon hiilijalanjälki ja sertifiointi

Laitetoimittajien tulee kiinnittää jatkossa yhä enemmän huomiota palvelutoimintojen ja tukipalvelujen toimintamalleihin. Palvelutuotannon päästöistä suurin osa syntyy huoltotoimintojen liikenteen päästöistä. Etähallintatyökalujen ja etätukipalvelujen käyttö vähentää huomattavasti näitä päästöjä. Etäyhteyksiin perustuvien älykkäiden hallintatyökalujen yleistyminen palvelutilanteissa on yksi näkyvä esimerkki vastuullisesta toiminnasta, joka on saavutettu automaatiokehityksen ansiosta. Tulevaisuudessa etäpalvelujen kehitys vauhdittuu entisestään, kun 5G-verkon nopeampi tiedonsiirto mahdollistaa ja laadukkaammat palvelutoiminnot, esimerkiksi videoyhteydellä toteutettavan asiakastukipalvelun.

Palvelutuotannossa tulisi pyrkiä noudattamaan parhaiksi todettuja käytäntöjä vastuullisuuden eri osa-alueilla, myös palvelujen kehittämisessä. Yksi osoitus vastuullisuudesta on sertifioitu palvelutuotanto, jolloin palveluissa noudatetaan jatkuvan parantamisen mallia: palvelutasoja seurataan ja palveluja kehitetään asiakaspalautteen mukaan.

Lue lisää: Vastuullisuusstrategia ja sertifikaatit

Kirjoittaja

Riitta Mölsä
Tuotepäällikkö, Canon Oy

Satu Cusell
Palvelumarkkinointipäällikkö, Canon Oy


Aiheeseen liittyvät ratkaisut

Haluatko työskennellä vastuullisemmin ja tehokkaammin?
Kysy lisää ratkaisuistamme.

Ota yhteyttä