Alakohtainen katsaus: kirjojen painaminen ja kustantajat

Katso, miten sähköisten kirjojen lukulaitteet ovat ravistelleet kustannusalaa ja miten painoala vastaa muutokseen.

Industry focus: book printing and publishers

Vielä vähän aikaa sitten asiantuntijat ennustivat painetun kirjan kuolemaa. He julistivat rohkeasti, että sähköisten kirjojen lukulaitteet, tabletit ja muut laitteet syrjäyttäisivät painetut sivut muutamassa vuodessa. Tekniikan kehittyminen on kyllä mullistanut kirja-alaa, mutta kirja on silti edelleen suosittu, voimissaan oleva viestintäväline nopean digitaalisen mustesuihkuväripainatuksen ansiosta.

Grafiikan markkinat ovat laskussa kirjavolyymien yleisen pienentymisen myötä, mutta digitaalisesti painettujen kirjojen osalta näkymät ovat hyvin erilaiset. Niiden markkinoiden ennustetaan kasvavan merkittävästi. Caslonin arvion mukaan digitaalisten mustavalkosivujen määrä kasvaa 14 prosenttia ja värisivujen määrä 18 prosenttia vuosina 2014–2019.

Digitaalisuuden nousu

Kustannusalan häiriöt ovat seurausta joistakin isommista markkinatrendeistä. Sähköisten lukulaitteiden ja mobiililaitteiden yleistymisen ohella lukutottumukset ovat muuttumassa. Kuluttajat ovat kyllä edelleen kiinnostuneita painetuista kirjoista – kirjojen on vain oltava saatavilla juuri silloin, kun se kuluttajille itselleen sopii. Markkinoille on tullut uusia toimijoita, joiden liiketoimintamallit vastaavat muutoksen tuomiin haasteisiin, kuten Amazon, Apple tai Google. Vaikka kirjojen painaminen on yleisesti ottaen vähenemässä, nimikkeiden määrä Euroopassa pysyy vakiona tai jopa kasvaa. Yhä useampia nimikkeitä painetaan pienempinä painoksina, mikä edistää digitaalisten painomäärien nousua.

Kirjojen kustantajat ovat huolissaan varastomääristä. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa julkaistaan vuosittain noin 150 000 uutta nimikettä. Ne ovat näkyvästi esillä jonkin aikaa julkaisemisensa jälkeen, mutta painuvat nopeasti taka-alalle. Markkinoille on noussut neljä uutta liiketoimintamallia, joista voi olla merkittävää hyötyä kirjankustantajille.

Kiinnostaako uusi lähestymistapa?

Miettiessään, miten kirjojen painamiseen ja kustantamiseen liittyviä mahdollisuuksia voisi hyödyntää, painotalot voivat käyttää inspiraationa nykyisiä liiketoimintamalleja.

Pienten erien mallissa siirrytään taloudellisempaan digitaaliseen tuotantoon, sillä nopea mustesuihkutulostus mahdollistaa uusien väriaineiden ja arkkisyöttöisen tuotantotulostuksen yhdistämisen. Kustantajien kannalta hyöty on siinä, että ne pystyvät tilaamaan kirjoista pienempiä painoksia ja minimoimaan varastoon liittyvät riskit.

Elinkaaren hallintamallissa voidaan optimoida koko arvoketju. Minkä tahansa painetun materiaalin tuotantomäärät voidaan sovittaa todelliseen kysyntään. Kustantajien kannalta hyöty on siinä, että kutakin nimikettä voidaan pitää tarjolla minimimäärä ja saada niistä maksimituotto.

Tarvepohjaisen painatuksen mallissa periaatteena on ”myy ensin, tulosta sitten”. Amazon on osoittanut tämän mallin toimivuuden. Tarvepohjainen painatus on jo vakiintunut malli, joka soveltuu täydellisesti verkkojakeluketjuun. Kirja voidaan tilata, painaa ja toimittaa kuluttajalle jo seuraavana päivänä. Tästä on kustantajalle se hyöty, ettei pääomaa tarvitse sitoa varastoihin. Kirjoille on markkinansa kaikkialla maailmassa. Älykkäässä kustannusmallissa sisältöä muokataan eri käyttäjäryhmille. Ajatuksena on yhdistellä ja poimia sisältöä eri lähteistä ja räätälöidä se painetuksi tuotteeksi. Kustantajat voivat näin jälleenmyydä sisältöä eri konteksteissa ja tarjota lukijoille juuri näitä kiinnostavia tietoja.

Yhdistelmämalli

Painoyritysten ei tarvitse mullistaa liiketoimintaansa yhdessä yössä. Ne voivat siirtyä yhdistelmämalliin ja tarjota offsetpainatusta tai digitaalista painatusta tarpeen mukaan. Palvelukokonaisuus riippuu volyymeista ja kysynnästä. Tärkeintä on ymmärtää markkinoita ja mahdollisuuksia.

Vaikka digitaalinen painatus voikin auttaa myyntikatteen parantamisessa, muutos ei ole aina helppo. Ei ainakaan niille yrityksille, jotka ovat toimineet offsetpainomallilla jo vuosikymmeniä eivätkä pidä digitaalista painatusta kannattavana. Tilannetta hankaloittaa lisäksi nykyisin saatavilla oleva offsetpainatuksen kapasiteetti.

Digitaalisen mustesuihkutekniikan kehittyminen on synnyttänyt edellisten viiden tai kuuden vuoden kuluessa monia onnistuneita digitaalisia kirjapainoratkaisuja, mutta ne ovat vain yksi osa yhtälöä. Suurempi läpimurto on odotettavissa, kun kustantajat uudistavat nykyiset prosessinsa ja muuttavat toimintamallejaan lukijoiden muuttuvia tarpeita vastaaviksi. Alalla yleisesti vallitsevan ajatusmallin muuttuminen on vain ajan kysymys.

Tilaa oma kappaleesi!

Tilaa tästä Think Digitalin painettu tai sähköpostitse lähetettävä versio.