Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä:
Canon Oy, Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki, PL 1, 00351 Helsinki, puh. 010 544 20

Rekisterin nimi:
Canon Oy:n yritysasiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö:
Pekka Ruha, puh. 010 544 4613

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus:
Henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen, Canon Oy:n oikeutettuun etuun ja henkilötietojen käyttötarkoitus on Canon Oy:n ja yritysasiakkaiden välisen suhteen hoitaminen, ylläpito, kehittäminen, analysointi ja tilastointi. Lisäksi tietoja käytetään Canon Oy:n ja sen konserniyhtiöiden ja yhteistyökumppaneiden suoramarkkinointiin, markkinointikilpailujen järjestämiseen, profilointiin sekä mielipide- tai markkinatutkimuksiin. Tietoja voidaan käyttää myös Canon Oy:n liiketoiminnan ja palveluiden suunnittelemiseen ja kehittämiseen.

Rekisterin tietosisältö:
1. asiakasyrityksen yhteyshenkilön nimi, yritys, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
2. titteli&
3. tietoja, jotka koskevat rekisteröidyn tehtäviä ja asemaa elinkeinoelämässä tai julkisessa tehtävässä
4. tuotteiden ja palveluiden hankintaa koskeva päättäjä-/vaikuttajatieto
5. kielikoodi
6. asiakaspalautteet ja yhteydenotot
7.suoramarkkinointikiellot
8. mahdolliset muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet:
Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään puhelimitse, verkossa, tapaamisissa tai muulla vastaavalla tavalla. Rekisteri koostetaan esim. sopimussuhteen aikana asiakkaan antamista tiedoista sekä suhteessa muutoin saaduista tiedoista. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää yleisesti saatavilla olevista tietolähteistä, kuten yritysten verkkosivuilta sekä muista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

Tietojen luovutus:
Canon ei säännönmukaisesti luovuta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Määrätyt toimittajat ja muut tahot, jotka toimittavat Canon Oy:lle tuotteita ja palveluja (mukaan lukien Canon-konsernin yritykset), voivat käsitellä henkilötietoja, mutta tämä tapahtuu vain Canonin puolesta ja lukuun, ja tietoja käytetään vain palvelujen toimittamiseen Canonille ja tietoja käsitellään Canonin tietosuojakäytännön mukaisesti. Kansainväliset tietojen siirrot Canonin tuotteita ja palveluita toteutetaan eri puolilla maailmaa sijaitsevia resursseja ja palvelimia käyttäen. Tällöin henkilötietoja voidaan siirtää eri maiden välillä. Tällaiset siirrot voivat sisältää henkilötietojen luovutuksia Euroopan talousalueen ulkopuolelle sellaisiin maihin, joiden henkilötietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö poikkeaa Suomen lain vaatimuksista, esimerkiksi Amerikan Yhdysvaltoihin. Canon Oy huolehtii tällöinkin henkilötietojen suojan riittävästä tasosta mm. sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan Komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen.

Rekisterin suojaus ja säilytysajat:
Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöoikeus on rajattu käyttäjätunnuksen ja salasanan taakse erikseen määritellyille työntekijöille, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja . Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista , ottaen huomioon laista noudatettavaksi tulevat säilytysajat.

Rekisteröidyn oikeudet:
Rekisteröidyn tarkastus- ja kielto-oikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti yllä mainitulle yhteyshenkilölle. Teillä on oikeus kieltää Canon Oy:tä käsittelemästä teitä itseänne koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Tiedon korjaaminen:
Canon Oy oikaisee, poistaa tai täydentää viipymättä joko omasta aloitteestaan tai teidän vaatimuksestanne teitä koskevan, rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon.

(päivitetty lokakuussa 2017)

spacer
					image