Yrityskäyttöön

Canon Oy:n yleiset sopimusehdot

CANON OY:N VUOKRAEHDOT 11/2010

 

1. VUOKRAKAUSI
Tämä vuokrasopimus on voimassa sopimuksessa mainitun sopimuskauden asennuspäivästä alkaen ja jatkuu alkuperäisen sopimuskauden jälkeen toistaiseksi voimassaolevana, ellei sitä kirjallisesti irtisanota viimeistään kolmea (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Vuokrasopimus, joka on muuttunut toistaiseksi voimassa olevaksi, voidaan päättää irtisanomalla se kirjallisesti vähintään kolmen (3) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen.

2. MAKSUT JA LASKUTUS
Vuokraerä on kiinteä koko sopimusajan. Perusvuokra peritään vuokrakauden aloituspäivästä lukien. Perusvuokra laskutetaan etukäteen kalenterivuosineljänneksittäin, vuosineljänneksen ensimmäisen kuukauden puolivälissä, ellei asiakkaan kanssa ole erikseen toisin sovittu. Canon Oy:n veloittamiin maksuihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. VM:n vahvistama peruskoron (tai tämän korvaavan koron) muuttuessa sopimuksentekohetkestä Canon Oy:lla on oikeus mutta ei velvollisuutta muuttaa perusvuokran määrää vastaavasti. Lisäksi Canon Oy:llä on oikeus korottaa perusvuokraa, jos valtiovallan toimenpiteet ja määräykset nostavat vuokrakohteeseen liittyviä veroja tai veroluonteisia maksuja tai muutoin muuttavat sopimuksen solmimisen aikana vallinneita olosuhteita.

3. HUOLTAMINEN
Vuokralleottaja on tutustunut Canon Oy:n huolto-, takuu- ja toimitusehtoihin ja sitoutuu noudattamaan niitä. Vuokralleottaja on velvollinen omalla kustannuksellaan pitämään kohteen kunnossa ja huoltamaan sitä Canon Oy:n huoltoehtojen mukaan. Vuokralleottaja vastaa tarvittavien varaosien kustannuksista. Vuokralleottajalla on vaaranvastuu vuokran kohteesta.

4. VEROT, MAKSUT JA VAHINGOT
Vuokralleottaja vastaa kaikista kohteesta ja sen hankinnasta, käytöstä, vuokrauksesta sekä kohteen palauttamisesta tai hävittämisestä aiheutuvista veroista, maksuista ja vahingoista.

5. VASTUU VAHINGOSTA
Vuokralleottaja huolehtii kohteen korjauksista ja vastaa niiden kustannuksista. Mikäli laite tuhoutuu käyttökelvottomaksi eikä sitä kunnosteta tai se muuten menetetään, on vuokralleottaja velvollinen suorittamaan Canon Oy:lle tuhoutumis- tai menettämishetkellä erääntyneinä olevien maksamattomien vuokrien lisäksi jäljellä olevan vuokrakauden erääntymättömien vuokrien sekä mahdollisen jäännösarvon yhteenlasketun nykyarvon.

Mikäli vuokra on kiinteä, nykyarvot lasketaan korolla, jonka suuruus on neljä (4) prosenttiyksikköä alle sopimuksen sisäisen koron. Mikäli vuokra on vaihtuva, nykyarvot lasketaan korolla, jonka suuruus on neljä (4) prosenttiyksikköä alle sopimuksen viitekorkonoteerauksen sopimuksen päättymishetkellä. Mikäli laitteen käypä arvo ennen sen tuhoutumista tai menettämistä on edellä mainittua Canon Oy:n saatavaa suurempi, on vuokralleottaja velvollinen suorittamaan Canon Oy:lle laitteen käypää arvoa vastaavan määrän. Edellä mainitulla tavalla lasketusta saatavasta tai vuokralleottajalta veloitettavasta käyvän arvon määrästä vähennetään vakuutusyhtiön Canon Oy:lle maksama vakuutuskorvaus. Vuokralleottaja vastaa vakuutuksen mahdollisesta omavastuuosuudesta.

6. KOHTEEN SIJOITTAMINEN
Vuokralleottajan on sijoitettava kohde siten, että se säilyttää irtaimen omaisuuden luonteensa. Kohdetta ei saa sijoittaa tai asentaa siten, että se muuttuu kiinteistön, ajoneuvon tai aluksen osaksi tai tarpeistoksi. Kohteeseen on merkittävä sopivalla tavalla, että se on Canon Oy:n omaisuutta. Canon Oy:llä tai tämän edustajalla on tarvittaessa oikeus tarkastaa kohde. Vuokralleottaja maksaa tarkastuksen aiheuttamat kustannukset.

RAJOITUKSET
Kohde on Canon Oy:n omaisuutta. Vuokralleottaja ei saa myydä, pantata eikä ilman Canon Oy:n suostumusta vuokrata tai millään tavoin luovuttaa kohdetta. Mikäli viranomaiset ryhtyvät ulosmittaamaan tai panemaan kohdetta takavarikkoon, vuokralleottaja on välittömästi velvollinen ilmoittamaan viranomaisille kohteen omistajan sekä Canon Oy:lle viranomaisten aikomat tai suorittamat toimenpiteet. Jos edellä mainituissa tapauksissa Canon Oy:lle aiheutuu kustannuksia oikeutensa säilyttämisestä, vuokralleottaja vastaa niistä.

VUOKRALLEANTAJAN SIIRTO-OIKEUS
Canon Oy:llä on oikeus siirtää kaikki tämän sopimuksen mukaiset oikeutensa kolmannelle ja vuokralleottaja on velvollinen siirrosta tiedon saatuaan täyttämään kaikki tämän sopimuksen mukaiset velvoitteensa siirronsaajalle.

VUOKRALLEOTTAJAN SIIRTO-OIKEUS
Mikäli vuokralleottaja haluaa siirtää tämän sopimuksen kolmannelle, hän on siihen oikeutettu, mikäli hän hankkii jäljellä olevaksi vuokrakaudeksi uuden vuokralleottajan, jonka Canon Oy hyväksyy. Vuokralleottaja vastaa sopimuksen mukaisista velvoitteistaan siihen saakka, kunnes Canon Oy on allekirjoittanut uuden sopimuksen. Canon Oy:llä on oikeus periä siirrosta voimassa olevan hinnastonsa mukainen siirtomaksu.

KOHTEEN  PALAUTTAMINEN
Sopimuksen päätyttyä vuokralleottajan on omalla kustannuksellaan toimitettava kohde Canon Oy:n osoittamaan paikkaan. Vuokralleottajan on palautettava kohde sen iän ja käyttöajan huomioon ottaen normaalissa kunnossa. Mikäli vuokralleottaja laiminlyö kohteen palauttamisvelvollisuuden, tai kohde ei ole palautettaessa normaalissa kunnossa, Canon Oy:llä on oikeus itse noutaa kohde ja saattaa se edellä mainittuun kuntoon vuokralleottajan kustannuksella.

SOPIJAPUOLTEN VÄLISET ILMOITUKSET
Vuokralleottajan on ilmoitettava Canon Oy:lle nimensä ja osoitteensa muutoksista. Canon Oy:n vuokralleottajalle lähettämän sopimuksen purkamista tai sopimussuhdetta muutoin koskevan kirjallisen ilmoituksen katsotaan saapuneen vastaanottajalle viimeistään kolmantena (3) päivänä lähettämisen jälkeen, jos ilmoitus on lähetetty Canon Oy:lle viimeksi ilmoitetulla osoitteella. Faxilla tai sähköpostilla lähetetyn ilmoituksen katsotaan saapuneen vastaanottajalle samana päivänä.


CANON –tulostusjärjestelmille suoritettavat ylläpitopalvelut – PALVELUKUVAUS  12/2010

 
1. Peruslaitteen ylläpito (Premium, Plus, Standard)

Näitä ehtoja sovelletaan, kun Asiakkaan kanssa on sovittu peruslaitteen ylläpidosta. Peruslaitteen ylläpito takaa Laitteen ja sen lisävarusteiden toiminnan ohjeiden mukaisessa normaalikäytössä ensiasennusympäristössä. Asiakkaan kanssa sovittu 4 tunnin (Premium), 6 tunnin (Plus) tai 8 tunnin (Standard) palvelutaso tarkoittaa keskimääräistä aikaa, jonka kuluessa Canon Oy:n osoittama huoltoteknikko saapuu kohteeseen huoltokutsun kirjauduttua Canon Oy:n huoltojärjestelmään. Vasteajat lasketaan Canon Oy:n Työajan puitteissa.

Canon Oy asentaa erillisveloitusta vastaan laitteen käyttövalmiuteen (ei sisällä verkkoliitäntää). Peruslaitteen ylläpitoon kuuluu asennuksen yhteydessä annettava Canon Oy:n määrittämä opastus kahdelle Asiakkaan nimeämälle pääkäyttäjälle. Laitteen ylläpitosopimus on voimassa kolme vuotta asennuksesta. Sopimuksen voimassaolo jatkuu alkuperäisen sopimuskauden jälkeen aina yhden vuoden kerrallaan, ellei sopimusta ei ole irtisanottu kuusi kuukautta ennen kuluvan sopimuskauden päättymistä.

Jos Laite on leasingvuokrattu tai suoravuokrattu, ylläpitosopimus on kuitenkin voimassa leasing- tai vuokrakauden loppuun saakka. Canon Oy varaa oikeuden päättää ylläpitosopimuksen kun Laitteen mallikohtainen maksimisivumäärä on täyttynyt.

2. Monitori-palvelu

Näitä ehtoja sovelletaan, kun Asiakkaan kanssa on sovittu Monitori-palvelun käytöstä. Palvelun käyttöönoton yhteydessä Asiakkaan Laitteeseen asennetaan käyttöön erillinen tai laitteen sisäinen RDS-moduli Asiakkaalta saatujen tietoliikenneverkkoa koskevien tietojen pohjalta. Asennuksen yhteydessä järjestelmä testataan toimintakunnon varmistamiseksi.

Canon Oy toimittaa Asiakkaan nimetylle yhteyshenkilölle asiakasportaalin käyttöä varten tunnukset ja salasanat sekä Canon Oy:n määrittämän koulutuksen. Asiakastunnusten huolellinen säilyttä-minen kuuluu Asiakkaan vastuulle. Järjestelmä valvoo Laitteen tilatietoja ja virhetilanteita. Järjestelmä lähettää Asiakkaan normaalia sähköpostiyhteyttä tai salattua HTTPS-yhteyttä hyväksikäyttäen tiedot hallintaportaaliin. Virhetilanteiden analysointi sekä mahdollisesti tarvittavien ennakkohuoltotoimenpiteiden suorittaminen tapahtuu järjestelmän antamien tietojen perusteella. Monitori-palvelun avulla järjestelmästä saadaan automaattisesti myös Laitteen käyttöä koskevat mittarilukemat ja väriainetilaukset.

Automaattisen väriainehallinnan käytöstä sovitaan Asiakkaan kanssa erikseen. Kun Asiakkaan kanssa on sovittu automaattisen väriainehallinnan käytöstä, väriaineen kuljetusmaksu sisältyy Palvelun hintaan. Asiakas vastaa itse omasta tietoliikenneverkostaan ja sen sisäisistä palveluista ja on velvollinen ilmoittamaan viipymättä Canon Oy:n edustajalle tietoliikenneverkossa tapahtuneista olennaisista ja Canon monitoimilaitteiden toimintaan vaikuttavista muutoksista tai laitesiirroista. Näiden muutosten mahdollisesti vaatimista toimenpiteistä osapuolet sopivat erikseen. Ellei sopijapuolten välillä ole toisin kirjallisesti sovittu, Monitori-palvelu päättyy samana ajan-kohtana kuin Laitteen ylläpitosopimus.

3. Tulostamisen hallintapalvelu

Näitä ehtoja sovelletaan, kun Asiakkaan kanssa on sovittu Tulostamisen hallintapalveluiden toimittamisesta Laitteelle ja Laitteeseen sisäänrakennetulle tulostuksenhallinnan sovellukselle. Tulostamisen hallintapalveluun voidaan yhdistää Monitori-palvelu yllä kuvatun palvelukuvauksen sisältöisenä. Ellei sopijapuolten välillä ole toisin kirjallisesti sovittu, Tulostamisen hallintapalvelu päättyy samana ajankohtana kuin Laitteen ylläpitosopimus.

3.1 Perustaso

Tulostamisen hallintapalvelun perustaso sisältää seuraavat Palvelut:

PerustasoPalvelun kuvaus
EsiasennusLaitteeseen asennetaan Asiakkaan etukäteen ilmoittamat tietoverkkomääritykset (kuten ip-osoitteet) ennen toimitusta.
ToimitusLaite toimitetaan asiakkaan tiloihin ja kytketään asiakkaan tietoverkkoon esiasennuksessa tehtyjen määritysten mukaisesti. Laitteen toimivuus testataan testiprintillä.
Palvelukeskus

Asiakas voi ottaa yhteyttä Canoniin kiireellisissä tulostuslaitteisiin liittyvissä ongelmatilanteissa joko puhelimitse (puh.nro 010 544 470) tai sähköpostitse (cbstu-ki@canon.fi). Asiakaspalvelu palvelee arkisin klo 8:00 - 16:00 välisenä aikana. Asiakaspalvelukeskus välittää tarvittaessa palvelupyynnön Canon asiantuntijalle.

Vastaanotettuaan vikailmoituksen Canonin asiantuntija ottaa yhteyttä asiakkaaseen. Mikäli ongelmaa ei saada ratkaistua puhelimitse tai etähallinnan kautta, lähetetään huoltoteknikko paikan päälle asiakkaan tiloihin
selvittämään ongelmaa. Huoltokäynnin yhteydessä huoltoteknikko huolehtii verkkoliitännän käyttöjärjestelmän sekä tietoturvapäivitysten asennuksesta, tulos-tus- ja skannausominaisuuksien sekä värijärjestelmien kalibroinnista.

 

MONITORI-palveluEnnakoiva huolto: palveluun liitetty tulostuslaite lähettää automaattisesti tietoa laitteen tilasta sekä virheilmoitukset Canonin asiantuntijan käsiteltäväksi. Asiantuntija analysoi laitteen lähettämän informaation ja palvelupyyntö välitetään asiantuntijalle huomioiden laitekohtainen tavoiteodotusaika.
Automaattinen mittarilukemien lähetys: palveluun kytketty tulostuslaite lähettää automaattisesti mittarilukemat Canonin etähuoltojärjestelmään.
Automaattinen väriaineiden toimitus: palveluun kytketty tulostuslaite lähettää tiedon väriaineen vähyydestä Canonin etähuoltojärjestelmään. Palveluhenkilö analysoi tiedon ja tekee tarvittavat toimenpiteet väriaineen toimitusta varten. Palvelu sisältää väriaineen toimitusmaksun.

3.2 Laajennettu taso

 
Tulostamisen hallintapalvelun laajennettu taso sisältää seuraavat Palvelut:

LaajennettuPalvelun kuvaus
PerustasoPerustason Palvelut sisältyvät laajennetun tason Palveluun
AsennusLaite yhdistetään verkkovirtaan ja asiakkaan lähiverkkoon. Laitteen toimivuus testataan yhdessä työase-massa.
Lyhyt (15 min) käyttöneuvonta asennuksen jälkeen laitteen päätoiminnoista.
Laitteen etäkäyttöliittymän (RUI) asennus ja testaus.

 

3.3 Kokonaistaso

Kokonaistasoon sisältyvien Palveluiden kohteena ovat Laitteen sisäänrakennetut ohjelmistot, jotka voivat olla a) tehdasasennettuja ohjelmistoja tai b) erikseen asennettavia MEAP-lisäohjelmia. Kokonaistasoon sisältyvien Palveluiden edellytyksenä on, että Asiakas on hankkinut erikseen käyttöoikeuden/lisenssin Laitteen sisäänrakennettuun ohjelmistoon.Tulostamisen hallintapalvelun kokonaistaso sisältää seuraavat Palvelut:

KokonaisPalvelun kuvaus
Perus ja laajennettuPerustason ja laajennetun tason Palvelut sisältyvät kokonaistason Palveluun
Ohjelmiston aktivointiLaitteeseen sisäänrakennetun ohjelmiston aktivointi ohjelmistojen lyhyt käyttöneuvonta etäyhteyden avulla.
AsiakaskohtainenHelpDesk Laitteeseen sisäänrakennetun ohjelmiston käyttäjätuki ja – opastus etäyhteydellä MEAP-lisäohjelman puhelin- ja sähköpostituki.

3.4 Rajaukset

Tulostamisen hallintapalvelu on voimassa erillisessä työasema- ja verkko-kartoituksessa mainitussa ympäristössä. Asiakas sitoutuu ottamaan käyt-töönsä uusimman Canon Oy:n hyväksymän laiteohjainversion. Laitteen tulostustoimintojen varmistamiseksi Asiakkaan tulee nimetä vastuullinen tulostusyhteyshenkilö, jonka kanssa Canon Oy:n yhteyshenkilöt asioivat.

Asiakkaan tulostusyhteyshenkilö vastaa asennuksen yhteydessä Asiakkaan käyttöjärjestelmään tehtävistä tarvittavista muutoksista ja lisäyksistä. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan viipymättä Canon Oy:n edustajalle tietojenkäsittely-ympäristössä tapahtuneista olennaisista ja palvelun kohteena olevan Laitteen toimintaan vaikuttavista muutoksista. Näiden muutosten mahdollisesti vaatimista toimenpiteistä osapuolet sopivat erikseen.

Canon Oy ei vastaa tulostusjärjestelmän ulkopuolisista oleellisesti tulostukseen vaikuttavista tekijöistä kuten tulostinlaitetta ohjaavan tietokoneen tai muun siihen kytketyn laitteen vioista, Asiakkaan tietoverkkoon kohdistuvista tai laitteistossa käytettävien ohjelmistojen vioista tai ohjelmien sopimattomuudesta aiheutuvista vioista tai vahingoista. Ellei Asiakkaan kanssa ole kirjallisesti toisin sovittu, kokonaistasoon sisältyvien Palveluiden osalta Asiakas sallii Canon Oy:n suorittaa palvelun kohteena olevalle Laitteelle vaadittavat määritykset etäpäivitysten mahdollistamiseksi, ja hyväksyy Palveluiden päivittämisen etäyhteyden avulla.


4. Lisäpalvelut tulostusjärjestelmille

Erikseen sovittaessa Canon Oy asentaa ja testaa työasemien laiteohjaimet ja tulostusohjelmat tai antaa Asiakkaalle laitteen käyttökoulutuksen. Muita sovittavia lisäpalveluita ovat mm. Asiakkaan verkkoympäristössä tapahtuvien muutosten aiheuttamat lisät yöt, kaapeloinnin testaus ja tulostuksen kalibrointi. Lisäpalveluiden hinnat määräytyvät Canon Oy:n kulloinkin voimassa olevan palveluhinnaston mukaisesti.

CANON  OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT 10/2007

I YLEINEN OSA

1.1 Yleisten sopimusehtojen soveltamisala ja määritelmät

Canon Oy:n yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Canon Oy:n tuotteiden ja palveluiden myyntiin ja tuotteiden käyttöoikeuden luovutukseen ja ne syrjäyttävät mahdolliset Asiakkaan vakioehdot. Näistä sopimusehdoista poikkeaminen edellyttää, että sopijapuolet ovat sopineet poikkeuksesta kirjallisesti. Canon Oy:n yleisiä sopimusehtoja täydennetään joidenkin tuotteiden ja palveluiden osalta lisäehdoilla, jotka ovat osa näitä yleisiä sopimusehtoja.


Asiakas - Canon Oy:n asiakas; kun sopimuksen rahoittamiseen käytetään rahoitusyhtiötä, Asiakkaalla tarkoitetaan rahoitusyhtiön kanssa vuokrasopimuksen tehnyttä vuokralle ottajaa
Tuotteet – laitteet, tietokoneohjelmat ja ohjelmistot, tarvikkeet tai materiaalit, joita Canon Oy sopimuksen mukaan toimittaa Asiakkaalle Ohjelmistot - tietokoneohjelmat ja ohjelmistot, joita Canon Oy sopimuksen mukaan toimittaa Asiakkaalle
Laitteet – muut Tuotteet kuin Ohjelmistot, tarvikkeet ja materiaalit Kolmannen osapuolen Tuotteet - muut kuin Canon konsernin valmistamat tai Canon-merkkiset laitteet, tietokoneohjelmat ja ohjelmistot, tarvikkeet ja materiaalit, jotka Canon Oy sopimuksen mukaan toimittaa Asiakkaalle
Palvelut – palvelut, joita Canon Oy tai sen alihankkija sopimuksen mukaan toimittaa Asiakkaalle, kuten huolto, ylläpito, Tuotteen sijaintipaikalla annettava tuki, avustava puhelin ja muu etätuki, konsultointi sekä koulutus ja asennuspalvelut
Asiakkaan ympäristö – Asiakkaan tietotekniikka, televiestintä tai muu vastaava infrastruktuuri (mukaan lukien liittymät Internetiin ja Asiakkaan televiestintäpalvelujen toimittajiin), joka liittyy Tuotteisiin tai Palveluihin, joita Canon Oy sopimuksen mukaan toimittaa Asiakkaalle Immateriaalioikeudet - (a) tekijänoikeudet ja niiden lähioikeudet, tavaramerkki ja toiminimioikeudet, patenttioikeudet, malli ja hyödyllisyysmallioikeudet, integroitujen piirien suoja ja kaikki edellä mainittu-jen kaltaiset tavanomaisesti immateriaalioikeuksina pidettävät oikeudet, (b) sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevien sääntöjen perusteella elinkeinonharjoittajalle kuuluvat oikeudet ja oikeudet nostaa syyte jäljittelystä sekä (c) kaikki liikesalaisuudet ja muut vastaavat oikeudet mukaan lukien kaikki oikeudet osaamiseen ja muihin teknisiin tietoihin
Työaika - Canon Oy:n työaika maanantaista perjantaihin klo 8:00-16:00 pois lukien yleiset juhla- ja vapaapäivät. 

1.2 Tarjoukset

Canon Oy:n kirjalliset tarjoukset ovat voimassa neljätoista (14) vuorokautta, ellei tarjousasiakirjassa toisin ilmoiteta. Sekä Canon Oy että Asiakas vastaavat kumpikin osaltaan siitä, että tarjouksen tai tilauksen tehneet henkilöt ovat valtuutettuja kyseisen tarjouksen tai tilauksen tekemiseen.

Canon Oy varaa oikeuden muuttaa tarjouksessa ilmoitettuja Tuotteiden ja Palveluiden hintoja, jos toimittajan hinnat Canon Oy:lle muuttuvat tai jos Palvelun suorittamiseen liittyvät materiaali, työvoima tai muut vastaavat kustannukset muuttuvat. Jos Canon Oy ilmoittaa, että hinta on sidottu tiettyyn valuuttaan ja valuutan keskikurssi muuttuu tarjouspäivän kurssista, Canon Oy voi muuttaa Tuotteen hintaa kurssimuutosta vastaavasti. Jos Canon Oy muissa tilanteissa esittää varauksia tarjouksen tai jonkin sen osan sitovuuteen, tarjous on Canon Oy:tä sitova sen jälkeen, kun Canon Oy on erikseen vahvistanut sitovuuden. 

1.3 Sopimuksen syntyminen


Tuotetta tai Palvelua koskeva sopimus syntyy jollain seuraavista tavoista: a) kun Asiakas ja Canon Oy allekirjoittavat kirjallisen sopimuksen, b) kun Asiakas tilaa Canon Oy:ltä Tuotteita tai Palveluita Canon Oy:tä sitovan tarjouksen mukaisesti tarjouksen voimassaoloaikana tai c) kun Asiakas tilaa Canon Oy:ltä Tuotteita tai Palveluita ja Canon Oy lähettää tilatun Tuotteen tai suorittaa tilatun Palvelun. Canon Oy:n mainos ja esittelymateriaalia ei pidetä Asiakkaan ja Canon Oy:n väliseen sopimukseen kuuluvana.

1.4 Hinnat ja hintojen muutokset


Jos sopijapuolten välillä ei ole muuta sovittu, hinnat määräytyvät tilaushetkellä voimassa olevan Canon Oy:n hinnaston mukaisesti. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero sekä muut viranomaisten määräämät julkiset maksut. Tuotetta tai Palvelua koskevan hinnan lisäksi Asiakkaalta veloitetaan erikseen Tuotteen toimitus, asennus ja kierrätysmaksut sekä Palvelun toimittamisesta aiheutuneet lisäkulut (aina matkakustannukset ja päivärahat kun matka lähimmästä Canon Oy:n toimipisteestä Palvelun suorittamispaikalle on yli 50 km). Lisäksi Canon Oy veloittaa Asiakkaalta toimenpiteen tekohetkellä voimassa olevan palveluhinnastonsa mukaiset laskutus- ja toimenpidekulut. Canon Oy varaa oikeuden muuttaa edellä tarkoitettuja toimitus ja palvelumaksujaan.

Asiakkaalta toistuvasti veloitettavien palvelumaksujen osalta Canon Oy varaa oikeuden muuttaa hintoja kesken sopimuskauden. Canon Oy tiedottaa hinnanmuutoksesta vähintään yhtä (1) kuukautta ennen uuden hinnan voimaantuloa. Mikäli hinnankorotus on yli 10 % 12 kuukauden ajanjaksolla, Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus päättyväksi edellä mainitun rajan ylittävän hinnankorotuksen voimaantulopäivänä. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti Canon Oy:lle neljäntoista (14) päivän kuluessa korotusilmoituksen lähettämisestä. Asiakkaalla ei kuitenkaan ole irtisanomisoikeutta, mikäli hintojen korotus johtuu viranomaisten toimenpiteistä tai verojen tai muiden julkisten maksujen noususta, työhön tai materiaaleihin liittyvien kustannusten noususta. tai hinnoitteluun vaikuttavan valuutan valuuttakurssimuutoksista.

1.5 Laskutus ja maksut


Canon Oy laskuttaa Tuotteen sen toimituksen tapahduttua ja kertaluontoiset Palvelut Palvelun tultua suoritetuksi. Jos sopimus koostuu useammasta Tuotteesta ja/tai kertaluontoisesta Palvelusta, Canon Oy voi laskuttaa kunkin Tuotteen ja/tai Palvelun sen jälkeen kun kyseinen Tuote ja/tai Palvelu on toimitettu. Canon Oy laskuttaa toistu-vaismaksut sovituin laskutuskausin etu- tai jälkikäteen. Canon Oy voi muuttaa toistuvaismaksujen laskutusajankohtaa ilmoittamalla siitä Asiakkaalle hyvissä ajoin etukäteen. Asiakkaan on maksettava kaikki riidattomat laskut ajallaan ilman kuittaus- tai pidätysoikeutta.

Canon Oy:n veloitusten perustuessa tulostemääriin Canon Oy tarkistaa laitteiden tulostelukemat käytäntönsä mukaisesti laskutuksen suorittamiseksi. Asiakas on velvollinen toimittamaan pyydettäessä tulostemääriä koskevat lukemat Canon Oy:lle. Asiakkaan on tarkastettava laskutettujen tulostemäärien oikeellisuus ja esitettävä mahdolliset huomautukset laskun huomautusajan kuluessa; muussa tapauksessa lasku katsotaan hyväksytyksi. Canon Oy voi aina veloittaa laskuttamatta jääneet tulosteet tosiasiassa otettujen tulostemäärien mukaisesti.

Maksuehto on neljätoista (14) päivää netto laskun päiväyksestä. Vuotuinen viivästyskorko erääntyneelle summalle on 16 % laskun eräpäivästä lukien. Laskuun kohdistuvat huomautukset on esitettävä kahdeksan (8) päivän kuluessa laskun saapumisesta.

1.6 Maksun viivästyminen ja maksukyky


Maksun viivästyksen perusteella Canon Oy:llä on oikeus keskeyttää sopimusvelvoitteiden täyttäminen, kunnes maksu on suoritettu. Jos Asiakas ei läpäise Canon Oy:n kulloinkin soveltamia luottokelpoisuusvaatimuksia, tai jos Asiakkaan luottokelpoisuus heikkenee, Asiakas asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan tai Asiakas joutuu muuten vakaviin taloudellisiin vaikeuksiin, Canon Oy varaa oikeuden pitää Canon Oy:n tekemää tarjousta sitomattomana ja peruuttaa Asiakkaan jo tekemä tilaus tai vaihtoehtoisesti vaatia kaikista toimituksista etukäteismaksua tai Canon Oy:n hyväksymää vakuutta.

1.7 Sopijapuolten yleiset velvollisuudet ja sopimusvelvoitteiden täyttämisen edellytykset


Canon Oy:n tulee suorittaa Palvelut ja toimittaa Tuotteet näiden ehtojen, täydentävien lisäehtojen ja palvelukuvausten mukaisesti sekä asianmukaisella huolellisuudella ja tehtävän edellyttämällä ammatti-taidolla.
Canon Oy:n kyky täyttää sopimuksen mukaiset velvollisuutensa riippuu Asiakkaan täydestä ja oikea-aikaisesta yhteistyöstä Canon Oy:n kanssa. Mahdollistaakseen sen, että Canon Oy voi suoriutua sopimusvelvoitteistaan Asiakas sitoutuu:
a) toimittamaan Canon Oy:lle kaiken tämän velvoitteidensa täyttämiseksi tarvitseman tiedon riittävänä ja oikean sisältöisenä
b) varmistamaan Canon Oy:lle pääsyn asianmukaisiin tiloihin ja oikeuden käyttää tietoja, dataa, asiakirjoja, Asiakkaan ympäristöä ja laitteisto-ja, työtiloja, henkilöstöä, toimistopalveluja ja muita vastaavia tekijöitä, joita Canon Oy kohtuullisesti vaatii sopimuksen täyttämiseksi
c) varmistamaan, että Asiakkaan tilat ja Asiakkaan ympäristö ovat fyysisiltä ja teknisiltä ominaisuuksiltaan asennukseen ja muiden Palveluiden suorittamiseen soveltuvat ja turvalliset, mukaan lukien Asiakkaan ympäristön valmius Tuotteiden asentamiseen Asiakkaan tietoverkkoon ja tarpeellisten liittymien ja yhteyksien hankkiminen

d) ryhtymään kaikkiin kohtuullisiin varotoimiin Asiakkaan ympäristön, Tuotteiden ja tiedon suojelemiseksi häiriöiltä ja vahingoilta, mukaan lukien Asiakkaan velvollisuuden huolehtia omalla vastuullaan kaikkien tiedostojen, datan ja/tai ohjelmien varmuuskopioinnista ja sen toimi-vuuden tarkastamisesta, tehokkaiden palomuurien sekä virustorjunta-ohjelmien käyttämisestä sekä Asiakkaan ympäristöön ja Tuotteisiin kohdistuvasta tietoturvasta ja tietoihin pääsyn hallinnasta
e) täytäntöönpanemaan hyvissä ajoin etukäteen kaikki Canon Oy:n tai Tuotteiden valmistajan antamat suositukset ja ohjeet, jotka vaikuttavat sopimuksen mukaisesti toimitettaviin Tuotteisiin tai Palveluihin
f) hankkimaan itse tarvittavat luvat, lisenssit, hyväksynnät ja muut sopimuksen solmimiselle ja täyttämiselle välttämättömät tai lain mukaan vaadittavat suostumukset mukaan lukien vaadittavat Kopiosto-luvat
g) nimeämään tilanteeseen sopivan ja pätevän yhteyshenkilön Canon Oy:n kanssa tapahtuvaa yhteydenpitoa varten.
Jos sopimuksen kohdetta koskevia Asiakkaan vaatimuksia ei ole kirjattu erilliseen kirjalliseen sopimusmääritysasiakirjaan, Asiakas vastaa siitä, että Tuotteet ovat Asiakkaan vaatimusten mukaiset ja sen käyttötarkoitukseen ja Asiakkaan ympäristöön soveltuvat.
Asiat, joita ei ole nimenomaisesti sovittu Canon Oy:n vastuulle kuuluviksi kuluvat Asiakkaan vastuun piiriin.

1.8 Immateriaalioikeudet


Sopijapuolten välinen sopimus ei vaikuta niihin Immateriaalioikeuksiin, jotka toisella sopijapuolella oli olemassa jo ennen sopimuksen solmimista.
Asiakas suostuu olemaan poistamatta tai muuttamatta mitään Tuotteissa olevia Immateriaalioikeuksia osoittavia ilmoituksia tai tunnuksia. Kaikki Immateriaalioikeudet, jotka syntyvät Canon Oy:n tekemästä tai sen puolesta tehdystä työstä Asiakkaan ja Canon Oy:n välisen sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi (mukaan lukien myös Immateriaalioikeudet, jotka liittyvät sopimuskohteeseen liittyviin kirjallisiin määrityksiin ja suoritetun Palvelun tuloksena syntyvään dokumentaatioon ja muuhun aineistoon) kuuluvat Canon Oy:lle, sen alihankkijoille ja/tai lisenssin antajille. Canon Oy:llä on oikeus käyttää liiketoiminnassaan hyväkseen samoja tai samankaltaisia ideoita, käsitteitä, osaamista, tekniikkoja, järjestelmiä, Tuotteita, Palveluja tai muuta sopimuksen mukaisia velvoitteita täytettäessä hankittua yleistä tietoutta.

1.9 Immateriaalioikeuksien loukkaukset


Ottaen huomioon kohdan 1.8 sekä tämän kohdan 1.9 määräykset Canon Oy on velvollinen korvaamaan Asiakkaalle lainvoimaisella tuomiolla Asiakkaan kolmannelle osapuolelle maksettavaksi tuomitut korvaukset asiassa, jossa kantaja väittää Canon-konsernin valmistaman tai Canon-merkkisen Tuotteen käytön tai hallussapidon loukkaavan kolmannen tahon Immateriaalioikeuksia Suomessa.
Asiakkaan on ilmoitettava välittömästi kirjallisesti Canon Oy:lle, jos sen tietoon tulee edellä tarkoitettuja kanteita tai haasteita, ja antaa Canon Oy:n hoitaa omalla kustannuksellaan yksin kaikki sellaiseen vaateeseen tai haasteeseen liittyvät oikeudelliset toimenpiteet tai niiden sovitteluneuvottelut. Asiakas suostuu olemaan tekemättä myönnytyksiä tai sovintoja ilman Canon Oy:n kirjallista suostumusta ja antamaan Canon Oy:lle kaiken tiedon ja avun, joita Canon Oy voi kohtuullisesti vaatia asian hoitamiseksi.

Siinä tapauksessa, että Asiakkaan hallussa olevan Canon-konsernin valmistaman tai Canon-merkkisen Tuotteen käytön tai hallussapidon väitetään loukkaavan kolmannelle osapuolelle kuuluvia Immateriaalioikeuksia, Canon Oy voi oman valintansa mukaan ja omalla kustannuksellaan: a) hankkia Asiakkaalle laillisen oikeuden jatkaa Tuotteiden käyttöä, b) muuntaa Tuotteita tai korvata Tuotteet toisella vastaavalla tuotteella tai c) irtisanoa sopimus välittömin vaikutuksin kirjallisella ilmoituksella asianomaisen Tuotteen osalta ja hyvittää kyseisestä Tuotteesta veloitettu maksu vähennettynä kohtuullisella maksulla irtisanomispäivään ulottuvasta käytöstä.
Canon Oy ei kuitenkaan ole vastuussa Immateriaalioikeuksien loukkauksista, jotka johtuvat Tuotteen muuntamisesta muun kuin Canon Oy:n toimesta, Asiakkaan Canon Oy:lle toimittamasta tiedosta tai Tuotteen käyttämisestä epätavalliseen tai muuhun kuin Canon Oy:n kanssa nimenomaisesti sovittuun tarkoitukseen tai muusta Asiakkaan vastuun piiriin kuuluvasta syystä.  
 
1.10 Salassapito ja tietosuoja


Jollei laissa toisin edellytetä tai jollei muutoin ole välttämätöntä tämän sopimuksen mukaisten oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseksi, sopijapuoli sitoutuu sopimuksen aikana ja sen päättymisen jälkeen viiden (5) vuoden ajan pitämään luottamuksellisina kaikki toiseen sopijapuoleen liittyvät luottamukselliseksi merkityt tai sellaisena pidettävät tiedot, jotka on saatu tai otettu vastaan sopimuksen solmimisen seurauksena mukaan lukien sopimukseen ja tarjoukseen liittyvät tai muutoin toiselle sopijapuolelle toimitetut yksilöidyt liiketoimintatapoja koskevat osaamis-, rahoitus-, tekniset tai muut vastaavat tiedot ja aineistot. Tätä kohtaa ei sovelleta siltä osin kuin tiedot a) ovat yleistä tietoa tai tulevat yleiseen tietoon ilman vastaanottajan tai sen työntekijöiden, asiamiesten tai alihankkijoiden syytä, b) ovat vastaanottavan sopijapuolen hallussa ennen sopimuksen tekemistä ilman salassapitovelvoitetta, c) ovat laillisesti kolmannelta osapuolelta vastaanotettuja ilman salassapitovelvoitetta niiden saamisajankohtana, d) ovat sopijapuolen, tai sen kanssa samaan kon-serniin kuuluvien yhtiöiden itsenäisesti kehittämiä hyödyntämättä toiselta sopijapuolelta saatua aineistoa tai e) on luovutettu sopijapuolen alihankkijalle tai neuvonantajille saman sisältöisellä salassapitositoumuksella kuin mihin sopijapuoli on sitoutunut.
Sopimuksen päättyessä tai purkautuessa sopijapuolen on toisen sopijapuolen vaatimuksen mukaisesti joko luovutettava toisen sopijapuolen aineisto takaisin toiselle sopijapuolelle tai hävitettävä se. Aineistoa ei kuitenkaan saa hävittää, mikäli laki tai viranomaismääräykset vaativat sen säilyttämistä.

Canon Oy:llä on oikeus käyttää liiketoiminnassaan hyväksi asiakassuhteessa hankkimaansa ammattitaitoa ja kokemusta.
Sopijapuolet huolehtivat omilla vastuualueillaan siitä, että mahdolliset tietosuojaa tai muuta salassapitoa koskevat säädökset ja viranomaisten antamat määräykset otetaan huomioon. Asiakas sitoutuu hankkimaan lain edellyttämät suostumukset henkilöiltä, joiden tietoja se käsittelee ja joiden tietoja se voi joutua sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi luovuttamaan.

Kun Canon Oy on sopinut Palveluiden toimittamisesta internetin välityksellä tai muutoin elektronisesti etäyhteyden kautta, Asiakas hyväksyy sen, että Canon Oy voi joutua luovuttamaan Asiakkaalta saatuja tietoja (mukaan lukien henkilöä koskevia tietoja) edelleen muille Canon-konserniin kuuluville yrityksille tai alihankkijoilleen jotta Palvelut voidaan suorittaa sovitun mukaisesti. Canon Oy:n on tällöinkin huolehdittava kaikin kohtuullisin keinoin siitä, että tarpeelliset suojaustoimenpiteet on tehty henkilötietojen suojaamiseksi.
1.11 Vahingonkorvaus ja korvausvelvollisuuden rajoitukset

 

Canon Oy:n korvausvastuu sopimuksen mukaisia velvollisuuksia täyttäessään aiheuttamista välittömistä vahingoista on enintään viisitoista (15) prosenttia niiden Tuotteiden tai Palveluiden hinnasta, joiden toimituksessa vahinko tapahtui tai määräaikaisen Palvelun kyseessä ollessa enintään Palvelun laskennallinen kuukausihinta vahingon tapahtumishetkellä kerrottuna kuudella (6). Jos vahingon tapahtumista ei voida kohdistaa tiettyjen Tuotteiden tai Palveluiden toimitukseen, korvausvelvollisuus on enintään viisitoista (15) prosenttia sopimuksen kokonaishinnasta.

Vahingonkorvausta maksetaan siltä osin kun vahingon määrä ylittää kyseisen sopimusrikkomuksen perusteella maksettavan viivästys tai muun mahdollisen sopimussakon. Canon Oy:n vastuu on kuitenkin aina enintään 85.000 euroa.

Canon Oy ei vastaa tulojen tai varsinaisten tai ennakoitujen voittojen tai säästöjen menetyksistä tai muusta liiketoiminnan, goodwill-arvon tai maineen menetyksistä, kateostoista, kolmannen tahon Asiakasta vastaan kohdistamista vaatimuksista eikä muista välillisistä tai epäsuorista vahingoista riippumatta siitä, oliko tällaisen vahingon mahdollisuus ennalta arvattavissa tai ennalta tiedossa.
Tämän sopimuskohdan vastuunrajoituksia ei kuitenkaan sovelleta vahinkoon, joka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella. 

1.12 Erityiset rajoitukset


Elleivät sopijapuolet kirjallisesti muuta sovi, Canon Oy ei vastaa näiden sopimusehtojen rikkomisesta, jos rikkomus johtuu suoraan tai epäsuorasti seuraavista seikoista:
a) viat, virheet tai saatavuusongelmat, jotka liittyvät laitteisiin, ohjelmistoihin tai palveluihin, joita Canon Oy ei ole toimittanut tai joiden asentaminen tai niihin kohdistuvat muut palvelut eivät kuulu Canon Oy:n vastuulle vaikka kyseiset laitteet, ohjelmistot tai palvelut liittyisivät samaan toimituskokonaisuuteen tai yhteyteen kuin Canon Oy:n toimittamat Tuotteet ja/tai Palvelut
b) viat tai virheet jotka liittyvät Asiakkaan itsensä Tuotteeseen tekemiin muutoksiin tai yhteensopimattomien tuotteiden lisäämiseen
c) Asiakas ei käytä tai säilytä Tuotteita asianmukaisesti tai asianmukaisissa tiloissa, tai ei noudata Canon Oy:n antamia käyttö tai asennusoh-jeita tai suosituksia
d) Asiakas ei asenna tai ylläpidä virheiden korjauksia, ohjelmistojen ajantasaisia päivityksiä tai uusia versioita, jotka Canon Oy tai muut Kolmannen osapuolen Tuotteiden toimittajat ovat toimittaneet tai asettaneet yleisesti saataville
e) Asiakkaan ympäristö ei ole siihen soveltuvien lakien ja säännösten tai pakollisten teollisuusstandardien mukainen, tai Asiakkaan ympäristö sisältää viruksia tai on valmisteltu ja ylläpidetty Asiakkaan tai kolmannen tahon toimesta sopimattomasti tai epätäydellisesti
f) muut Asiakkaan tai kolmannen tahon toimet tai laiminlyönnit mukaan lukien sopimuksen mukaisten velvoitteiden laiminlyönnit Asiakkaan toimesta.

Canon Oy ei myöskään vastaa tietojen tai tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta ja tästä aiheutuneista vahingoista ja kuluista, kuten tiedostojen uudelleen luomisen aiheuttamista kustannuksista.

Canon Oy ei anna takuita siitä, että Tuotteet (joko Asiakkaan ympäristöön asennettuna tai muutoin) tai Palvelut toimivat kaikissa tilanteissa keskeytyksittä, ovat ohjelmointivirheettömiä tai muutoin täysin virheettömiä tai toimivat missä tahansa Asiakkaan laitteisto ja/tai ohjelmistoyhdistelmissä. Canon Oy ei myöskään anna takuita siitä, että Canon Oy diagnosoi tai korjaa kaikki virheet tai keskeytykset Asiakkaan ympäristössä.

1.13 Kolmannen osapuolen Tuotteet ja niihin liittyvät Palvelut


Kolmannen osapuolen Tuotteiden toimitukset tai Palveluiden suorittaminen Kolmannen osapuolen Tuotteille edellyttää, että kyseisiä Tuotteita, niiden varaosia ja tarvikkeita sekä muuta Kolmannen osa-puolen tarjoamaa tarvittavaa teknistä tai muuta tukea on yleisesti saatavilla.

1.14 Sopimuksen päättyminen ja sen seuraukset


Muiden kuin kertaluontoisten sopimusten voimassaoloajasta on sovittu erityisehdoissa tai asiakaskohtaisessa sopimusdokumentissa. Sopimuksen päättyessä Asiakas maksaa kaikki sopimukseen perus-tuvat maksut Canon Oy:lle maksuehdon mukaisesti. Kaikki sopimusehdot joiden voimassaolo luonteensa mukaan koskee myös sopimuksen voimassaoloajan päättymisen jälkeistä aikaa, ovat voimassa siihen saakka kunnes kyseinen sopimusvelvoite on täytetty.

1.15 Sopimuksen siirto ja alihankkijoiden käyttö
Canon Oy voi siirtää sopimuksen kolmannelle taholle ilmoitettuaan siitä Asiakkaalle kirjallisesti. Canon Oy:llä on oikeus teettää sopimukseen sisältyviä tehtäviään alihankkijalla. Canon Oy vastaa alihankkijansa työstä ja sen tuloksesta kuin omastaan, ei kuitenkaan silloin jos alihankkija laskuttaa työstään Asiakasta suoraan tai on muulla tavoin selvästi suorassa sopimussuhteessa Asiakkaaseen.

1.16 Erimielisyyksien ratkaiseminen ja sovellettava laki


Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan erimielisyydet aina ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Jos neuvottelut eivät johda tuloksiin, erimielisyydet ratkaisee lopullisesti Keskuskauppakamarin mää-räämä puolueeton välimies välityslautakunnan nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti. Canon Oy voi kuitenkin vaihtoehtoisesti aina periä erääntyneet saatavansa välimiesmenettelyn sijasta tuomioistuinteitse käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

1.17 Muut ehdot


Sopijapuoli ei ole vastuussa viivästyksestä tai kyvyttömyydestä täyttää sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan jos sopijapuoli osoittaa vii-västyksen tai laiminlyönnin aiheutuneen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota tämän ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia sopijapuoli ei myöskään kohtuudella olisi voinut estää, vapauttamatta kuitenkaan Asiakasta maksamasta Canon Oy:lle erääntyneitä maksuja (ylivoimainen este). Sopijapuolen on ilmoitet-tavaesteestä kirjallisesti viipymättä toiselle sopijapuolelle.

Sopimuksen ehdot soveltuvat kuhunkin Asiakkaan ja Canon Oy:n välisen sopimuksen mukaisesti toimitettuun Tuotteeseen tai Palveluun erikseen. Jos yhden tai joidenkin Tuotteiden tai Palveluiden osalta syntyy erimielisyyttä, se ei vaikuta sopimuksen toimintaan minkään muiden sopimuksen mukaisesti toimitettavien tai toimitettujen Tuotteiden tai Palveluiden osalta.

Jos Canon Oy ei ryhdy toimenpiteisiin tai käytä sopimuksessa tai sen liitteissä mainittuja oikeuksiaan jonkin Asiakkaan sopimusrikkomuk-sen tai laiminlyönnin osalta, ei tämä seikka vaikuta Canon Oy:n oikeuksiin muiden tai tulevien sopimusrikkomusten tai laiminlyöntien osalta.
Jos sopimuksen ehto tai sen osa todetaan tuomioistuimen päätöksellä pätemättömäksi tai muuten täytäntöönpanokelvottomaksi, se ei vaikuta muiden ehtojen tai osien pätevyyteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen.
Sopimukseen perustuvat ilmoitukset toiselle sopijapuolelle on tehtävä sopimuksessa yksilöidyille yhteyshenkilöille.

II TUOTTEIDEN TOIMITUKSET  

Yleisen osan I sopimusehtojen lisäksi näitä sopimusehtoja II sovelletaan Tuotteiden toimituksiin.

2.1 Omistusoikeus myytyyn Tuotteeseen
Omistusoikeus myytyyn Tuotteeseen siirtyy Asiakkaalle tai rahoitusyhtiölle kun kauppahinta toimituskuluineen on kokonaan maksettu.

2.2 Tuotteiden leasingrahoitus ja vuokraus
Jos Tuote on leasingrahoitettu rahoitusyhtiön toimesta, Asiakas on velvollinen noudattamaan lisäksi rahoitusyhtiön leasingsopimusehtoja. Jos Asiakas suoravuokraa Tuotteen Canon Oy:ltä, vuokrasuhteeseen sovelletaan lisäksi Canon Oy:n suoravuokrausehtoja.

2.3 Ohjelmistojen käyttöoikeudet
Asiakas ei saa Canon Oy:n Asiakkaalle toimittamaan Ohjelmistoon tekijänoikeuksia vaan ei-yksinoikeudella myönnetyn käyttöoikeuden Ohjelmistoon tässä kohdassa esitetyillä ehdoilla sekä Ohjelmiston mukana toimitetuilla lisenssiehdoilla. Ohjelmiston mukana toimitetut lisenssiehdot ovat aina määrääviä tässä sopimuskohdassa määriteltyihin lisenssiehtoihin verrattuna. Jos Ohjelmiston lisenssinantaja niin vaatii, Asiakas on velvollinen solmimaan erillisen lisenssisopimuksen lisenssinantajan kanssa. Asiakas sitoutuu olemaan kopioimatta, jäljen-tämättä tai kauppaamatta Ohjelmistoa tai mitään sen osaa muutoin kuin sopimuksessa nimenomaan sallitaan sekä siinä laajuudessa ja niissä tilanteissa kuin tekijänoikeuslaissa on pakottavasti ohjelmiston käyttöoikeuden haltijan suojaksi säädetty.
Käyttöoikeuden voimassaolo edellyttää, että Asiakas maksaa sopimuksen mukaiset lisenssimaksut ja noudattaa muutoinkin sopimuksen ja käyttöoikeusehtojen mukaan sille kuuluvia velvoitteita.

Ellei ohjelmistokohtaisissa lisenssiehdoissa ole muuta määrätty, Asiakas saa:
a) käyttää yhtä Ohjelmiston kopiota (“käyttää” tarkoittaa Ohjelmiston säilytystä, lataamista, asennusta, ajamista tai näyttämistä) Asiakkaan omiin sisäisiin tarkoituksiin
b) tehdä Ohjelmistosta kohtuullisen määrän varmuuskopioita tai muita palautusmedioita tukemaan sallittua käyttöä edellyttäen, että kaikki sellaiset kopiot sisältävät huomautuksen tekijänoikeuksista siten kuin se näkyy Asiakkaalle toimitetussa Ohjelmiston alkuperäiskappaleessa
c) Canon Oy:lle siitä kirjallisesti ilmoitettuaan siirtää Ohjelmiston ja Ohjelmistoa koskevan lisenssin edut toiselle henkilölle sillä ehdolla, että kyseinen taho on sitoutunut hyväksymään Ohjelmistoa koskevan lisenssin ehdot ja että Asiakas lakkaa kokonaan käyttämästä Ohjelmistoa ja siirtää kaikki tekemänsä Ohjelmiston kopiot siirron saajana olevalle henkilölle tai tuhoaa siirtämättä jätetyt kopiot. Jos siirron vastaanottaja ei hyväksy edellä mainittuja ehtoja, Ohjelmistoa koskeva käyttö-oikeus raukeaa automaattisesti.

Ellei käyttöoikeuden haltijan eduksi ole toisin pakottavasti säädetty, Asiakas sitoutuu olemaan jäljentämättä, kääntämättä, muokkaamatta, purkamatta tai muulla tavoin muuttamatta mitään Ohjelmiston osaa ymmärrettävään ja luettavaan muotoon sekä olemaan sallimatta minkään kolmannen tahon suorittaa vastaavia toimenpiteitä. Muiden kuin toimittamiensa Kolmannen osapuolen Tuotteiksi katsottavien ohjelmistojen osalta Canon Oy toimittaa pyydettäessä liittymätiedot, jotka ovat välttämättömiä Ohjelmiston ja itsenäisesti luotujen tietokoneohjelmien välisen keskinäisen toimivuuden saavuttamiseksi ja Asiakas korvaa Canon Oy:lle sellaisten tietojen hankkimisesta ja toimittamisesta koituneet kohtuulliset kustannukset. 
Asiakas tarkistaa, että Ohjelmiston päivitykset ja uudet versiot ovat yhteensopivat ja soveltuvat Asiakkaan vaatimuksiin.

2.4 Tuotteiden käyttöohjeet ja dokumentit
Tuotteisiin liittyvät käyttöohjeet ja muut dokumentit toimitetaan tuotevalmistajan tuotanto-ohjelman mukaisessa muodossa ja tuotanto-ohjelman mukaisilla kielillä.

2.5 Toimituksen ajankohta, toimitusehto ja vaaranvastuu
Toimitusajat sekä Tuotteiden asennusajat ilmoitetaan arvioituina toimitusaikoina. Canon Oy huolehtii toimitusvelvoitteensa täyttämisestä hyvän kauppatavan mukaisesti, mutta Canon Oy:llä ei ole kuitenkaan yleistä viivästysseuraamusta tai velvollisuutta korvata viivästymisestä aiheutuneita menetyksiä tai vahinkoja.
Ellei sopimuksessa ole muuta sovittu, Canon Oy:n yleisenä toimitusehtona sovelletaan toimitusehtoa vapaasti rahdinkuljettajalla, Canon Oy:n osoittama varasto (Finnterms 2001). Vaaranvastuu Tuotteesta siirtyy Asiakkaalle, kun Tuote on luovutettu sovitun toimitustapalausekkeen mukaisesti.

2.6 Tuotteiden muutokset ja lisäykset, Tuotteiden saatavuus
Canon Oy:llä on oikeus tehdä Tuotteisiin muutoksia ennen toimitusta ilmoittamatta siitä etukäteen Asiakkaalle, jos muutokset parantavat Tuotetta tai eivät vaikeuta Tuotteiden valmistajan ilmoittaman käyttötarkoituksen mukaista toimintaa.
Canon Oy varaa oikeuden peruuttaa tilaus tai sopimus, jos sopimuksen kohteena olevan Tuotteen valmistus lopetetaan tai jos Tuote poistuu virallisen maahantuojan tuoteohjelmasta.

2.7 Tuotteiden palauttaminen takaisin Canon Oy:lle
Jos sopimukseen kuuluu Tuotteiden tai niihin liittyvien materiaalien palauttaminen Canon Oy:lle eikä Asiakkaan kanssa ole muuta kirjallisesti sovittu, palautus tapahtuu Asiakkaan kustannuksella ja Tuotteen voi noutaa vain Canon Oy:n valtuuttama taho.
Tuotteen palautuessa Canon Oy:lle Canon Oy tuhoaa Laitteeseen tallentuneet Asiakasta koskevat tiedot kulloinkin voimassa olevan tietoturvakäytäntönsä mukaisesti. Asiakkaan pyynnöstä Canon Oy poistaa Laitteelle tallentuneet tiedot tai Tuotteen kovalevyn Asiakkaan kanssa yhteisesti sovittavalla erilliskorvausta vastaan. Canon Oy:llä on oikeus hävittää sille palautuneet Tuotteet parhaaksi katsomallaan tavalla voimassa olevaa lainsäädäntöä noudattaen.

2.8 Tuotteiden takuuehdot
Canon-Tuotteiden takuuehdot määräytyvät laitekohtaisten takuuehtojen mukaisesti.

2.9 Tuotteiden jälleenmyynti ja maastavienti
Asiakas ei saa ostaa Tuotteita jälleenmyyntitarkoituksiin eikä viedä Tuotteita Euroopan Talousalueen (ETA) tai Sveitsin rajojen ulkopuolelle vastoin toimivaltaisen viranomaisen määräyksiä tai ilman näiden antamaa vientilupaa.

2.10 Toimitettujen Tuotteiden vastaanottaminen, tarkastaminen ja Tuotteiden virheellisyys
Asiakkaan on pyydettäessä allekirjoitettava Tuotteen vastaanottamisen todentava asiakirja. Asiakas reklamoi Tuotteeseen liittyvistä virheistä ja vaurioista seitsemän (7) päivän kuluessa Tuotteen vastaan-ottamisesta. Jos Asiakas ei reklamoi tässä kohdassa mainitussa ajassa, Asiakkaan katsotaan hyväksyneen Tuotteet.

Tuote on virheellinen, jos toimitettu Tuote ei olennaisilta osiltaan toimi toimitushetkellä voimassa olevassa kyseistä Tuotetta koskevassa teknisessä kuvauksessa määritellyllä tavalla edellyttäen, että Tuotetta käytetään kaikilta osin asianmukaisesti ja Tuotetta koskevan ohjeistuksen edellyttämällä tavalla.
Jos Tuote ei vastaa tässä kohdassa sovittua, Canon Oy valintansa mukaan vaihtaa Tuotteen virheettömään tai korjaa sen kustannuksellaan. Jos Tuotteen vaihtaminen tai korjaaminen ei ole Canon Oy:n mukaan mahdollista kohtuullisessa ajassa, Canon Oy voi valintansa mukaan irtisanoa sopimuksen tai sen osan, johon tässä kohdassa tarkoitettu Tuote liittyy, ilmoittamalla siitä Asiakkaalle ja hyvittämällä viallisesta Tuotteesta maksetut maksut edellyttäen, että vialliset Tuotteet palautetaan viiveettä Canon Oy:lle. Vaihtoehtoisesti osapuolet voivat neuvotella myös hinnan alentamisesta.
Osapuolten niin sopiessa Tuotteen hyväksyminen ja testaus suoritetaan kirjallisesti sopimusmäärityksissä kuvatulla tavalla.

2.11 Virheet Kolmannen osapuolen Tuotteissa
Canon Oy:lle annettu kolmannen osapuolen takuu Canon Oy:n toimittamasta Kolmannen osapuolen Tuotteesta siirretään sallitussa laajuudessa Asiakkaalle. Muutoin Canon Oy:n vastuu Kolmannen osapuolen Tuotteiden virheellisyydestä rajoittuu aina valmistus ja/tai materiaaliviallisen Tuotteen korjaamiseen, palauttamiseen tai muuhun hyvittämiseen Tuotteen valmistajan tai maahantuojan soveltaman takuu tai palautuskäytännön mukaisesti.

III YLLÄPITOPALVELUT

Yleisen osan I sopimusehtojen lisäksi näitä sopimusehtoja III sovelletaan Tuotteiden ylläpitopalveluihin.

3.1 Palveluiden suorittaminen
Canon Oy suorittaa Palvelun sopimuksen määrityksissä, tai jos Palveluita ei ole erikseen sopimuksessa määritelty, Canon Oy:n vakiopalve-lukuvauksen mukaisesti. Palvelut suoritetaan Canon Oy:n työmenetelmien mukaisesti ja Canon Oy:n valitsemien työntekijöiden tai alihankkijoiden toimesta Canon Oy:n Työaikana. Palvelut voidaan sopimuksen mukaan suorittaa joko Canon Oy:n tai tämän alihankkijan tiloissa tai Asiakkaan toimitiloissa Suomessa. Jos Canon Oy ei jostain syystä ole suorittanut Palvelua sovitun mukaisesti, Asiakas ilmoittaa siitä Canon Oy:lle kirjallisesti viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa ja sallii Canon Oy:n suorittaa Palvelun uudelleen Canon Oy:n kustannuksella.

Canon Oy noudattaa kaikkia Asiakkaan vaatimia kohtuullisia terveys ja turvallisuusvaatimuksia Asiakkaan tiloissa toimiessaan. Asiakas antaa Canon Oy:n henkilöstölle Asiakkaan tiloissa mahdollisesti vaadittavat erityiset turvallisuusvälineet. Jos Canon Oy havaitsee, että Asiakkaan tiloissa työskenteleminen saattaa aiheuttaa vaaraa Canon Oy:n puolesta Palveluita suorittavalle, Canon Oy voi lykätä Palveluiden suorittamista siihen saakka kunnes vaaratilannetta ei enää ole.
Asiakkaan on ilmoitettava Canon Oy:lle välittömästi, jos se aikoo siirtää omistamansa tuotteen sijaintipaikkaa silloin kun Canon Oy:n suorittamat Palvelut kohdistuvat kyseiseen Asiakkaan tuotteeseen. Tällaisessa tilanteessa Canon Oy varaa oikeuden muuttaa Palvelun hintaa.

3.2 Laitteiden ylläpito
Canon Oy voi valintansa mukaan joko korjata Laitteen tai vaihtaa sen vastaan toimivaan Laitteeseen. Asiakkaan Laitteista vaihdetut osat tulevat Canon Oy:n omaisuudeksi ja Canon Oy:llä on oikeus valintansa mukaan säilyttää tai hävittää ne.
Laitteen ylläpito sisältää huollon ja korjauksen lisäksi tarvittavat vara-osat. Ellei toisin ole sovittu, sopimus ei sisällä tarvikkeita, tulostusmateriaaleja, väriaineita ja niittejä.
Asiakkaalla ei ole lupaa luovuttaa sopimuksen perusteella sille toimitettuja materiaaleja kolmannelle taholle tai käyttää niitä muuhun kuin sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen.

Laitteen käyttö mahdollisimman virheettömästi ja laadukkaasti on varminta, kun Laitteessa käytetään Canon Oy:n suosittelemia vara- ja vaihdettavia osia, tarvikkeita ja materiaaleja. Jos Laitteessa käytetään vara- tai muita osia, tarvikkeita tai materiaaleja jotka ovat laadultaan sellaisia, että ne voivat aiheuttaa haittaa Laitteen toiminnalle, Canon Oy:llä on oikeus Laitteen vahingoittuessa edellä mainituista syistä kieltäytyä Palveluiden suorittamisesta kokonaan tai vaihtoehtoisesti oikeus kieltäytyä suorittamasta Palveluita ilman erillistä korvausta.

3.3 Ohjelmistoihin liittyvät ehdot
Asiakkaan salliessa Canon Oy:lle pääsyn Asiakkaan tietoverkkoon etäyhteyden kautta Palveluiden suorittamiseksi tai vian kontrolloimiseksi, Asiakas on tietoinen ja hyväksyy sen, että edellä mainittu etäyh-teyden käyttö voi edellyttää tietyissä tilanteissa Asiakkaan tietoverkon sulkemista osittain tai kokonaan. Canon Oy pyrkii parhaan kykynsä mukaan ilmoittamaan tällaisesta toimenpiteestä etukäteen, ja Asiakas huolehtii tietojensa täydellisestä varmuuskopioinnista ennen etäyhteyden muodostamista.
Jos Asiakkaan kanssa on sovittu Ohjelmistojen ylläpidosta, ylläpito sisältää oikeuden hyödyntää ohjelmistovalmistajan julkaisemia ja käyttöön luovuttamia ohjelmistopäivityksiä. Ohjelmistojen asennuksista ja ylläpitoon liittyvistä asiantuntijapalveluista sovitaan erillisellä sopimuksella. Sovittua Palvelua voidaan toteuttaa etäpalveluna tai Asiakkaan tiloissa tapahtuvana palveluna.

3.4 Asennuksen yleiset edellytykset
Asiakas huolehtii kustannuksellaan siitä, että Tuotteiden asentamista varten on käytettävissä asennettavalle Tuotteelle sopiva paikka ja kaikki tarpeelliset liitännät ja tietoliikenneyhteydet. Asiakas vastaa muutoinkin kustannuksellaan siitä, että asennus- ja käyttöympäristö on saatettu asennuksen kohteen edellyttämällä tavalla asianmukaiseksi hyvissä ajoin ennen asennusta. Canon Oy:llä on oikeus yhteisesti sovittavana ajankohtana tarkastaa asennus ja käyttöympäristö ennen sovittua asennuspäivää. Asiakkaan on varattava Canon Oy:n käyttöön veloituksetta Canon Oy:n määrityksen mukaan asennukseen tarvittavat riittävät työskentely ja säilytystilat ja kaikki asennukseen tarvittavat työvälineet asennusmediat mukaan lukien. Lisäksi Asiakkaan on huolehdittava siitä, että asennuspaikalle on esteetön pääsy. Asiakkaan edustajan on oltava paikalla tai välittömästi tavoitettaessa asennusta suoritettaessa.

3.5 Ylläpitosopimusten voimassaolo
Laitteen ylläpitosopimus lisäpalveluineen on voimassa kirjallisessa sopimuksessa sovitun määräajan Laitteen asennuksesta; muun maininnan puuttuessa sopimuksesta Laitteen ylläpitosopimuksen määräaika on kolme (3) vuotta asennuksesta. Sopimuksen voimassaolo jatkuu alkuperäisen sopimuskauden jälkeen aina yhden (1) vuoden kerrallaan, ellei sopimusta ei ole irtisanottu kuusi (6) kuukautta ennen kuluvan sopimuskauden päättymistä. Jos Laite on lea-singvuokrattu tai suoravuokrattu, ylläpitosopimus on edellisestä poiketen voimassa leasing tai vuokrakauden loppuun saakka. Canon Oy varaa oikeuden päättää Laitteen ylläpitosopimus kun Laitteen mallikohtainen maksimisivumäärä on täyttynyt.
Ohjelmistojen ylläpitosopimuksen määräaika sovitaan erikseen sopijapuolten välisessä sopimuksessa.

3.6 Sopimuksen ennenaikainen päättäminen ja sen seuraukset
Canon Oy:llä on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi jos: a) maksu johon ylläpitoveloitus sisältyy, viivästyy yli kolmekymmentä (30) päivää, b) Asiakas asetetaan selvitystilaan tai konkurssiin, c) Asiakas käyttää Tuotteessaan osia tai elementtejä jotka aiheuttavat haittaa tai vahingoittavat sopimuksen kohdetta tai Asiakas käyttää sopimuksen kohdetta olennaisesti sopimuksen vastaisesti, d) Asiakas päättää ylläpitopalveluiden kohteena olevan Tuotteen leasing tai vuokrasopimuksen kesken alkuperäisen leasing/vuokrakauden tai kyseinen sopimus päätetään Asiakkaan pyynnöstä tai e) Asiakas muutoin olennaisesti laiminlyö sopimuksen mukaisia velvoitteitaan eikä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa Canon Oy:n kirjallisesta huomautuksesta korjaa rikkomustaan. 

Canon Oy:n purkaessa sopimuksen edellä määrätyn syyn johdosta Canon Oy:llä on oikeus veloittaa Asiakkaalta erääntyneet ja maksamattomat palveluveloitukset sekä muut sopimuksen päättämisestä aiheutuneet kustannukset. Samoin Canon Oy:llä on oikeus veloittaa vahingonkorvauksena sopimuksen päättämishetkellä jäljellä olevan sopimuskauden palvelumaksut. Jos palvelulaskutus perustuu otettuihin tulostemääriin, Canon Oy arvioi ja laskuttaa tulostemäärät jäljellä olevalta kaudelta jo kuluneen sopimuskauden keskimääräisen otetun tulostemäärän mukaan laskettuna.
Canon Oy:llä on purkamisen sijaan vaihtoehtoisesti oikeus pidättyä sovittujen Palveluiden toimittamisesta siihen saakka, kunnes Asiakas on korjannut sopimuksen vastaisen menettelynsä.

IV KONSULTOINTI JA ASIANTUNTIJAPALVELUT

Yleisen osan I sopimusehtojen lisäksi näitä sopimusehtoja IV sovelletaan konsultointi ja asiantuntijapalveluiden toimituksiin, ei kuitenkaan ylläpitopalveluihin.

4.1 Palveluiden suorittaminen
Canon Oy suorittaa Palvelun sopimuksen määritysten, tai jos Palveluita ei ole erikseen sopimuksessa määritelty, Canon Oy:n vakiopalvelukuvauksen mukaisesti asianmukaisella huolellisuudella sekä tehtävän edellyttämällä ammattitaidolla.
Palvelut suoritetaan Canon Oy:n työmenetelmien mukaisesti ja Canon Oy:n valitsemien työntekijöiden tai alihankkijoiden toimesta. Palvelut suoritetaan Canon Oy:n Työaikana. Palvelut voidaan sopimuksen mukaan suorittaa joko Canon Oy:n tai tämän alihankkijan tiloissa tai Asiakkaan toimitiloissa Suomessa.
Canon Oy noudattaa kaikkia Asiakkaan vaatimia kohtuullisia terveys ja turvallisuusvaatimuksia Asiakkaan tiloissa toimiessaan. Asiakas antaa Canon Oy:n henkilöstölle Asiakkaan tiloissa vaadittavat erityiset turvallisuusvälineet. Jos Canon Oy havaitsee että Asiakkaan tiloissa työskenteleminen saattaa aiheuttaa vaaraa Canon Oy:n puolesta Palveluita suorittavalle, Canon Oy voi lykätä Palveluiden suorittamista siihen saakka kunnes vaaratilannetta ei enää ole.
Palvelun suorittamiseksi Asiakas nimeää pätevän yhteyshenkilön Canon Oy:n kanssa tapahtuvaa yhteydenpitoa varten.

4.2 Palveluiden vastaanotto ja raportointi
Canon Oy antaa Asiakkaalle tietoja Palvelun edistymisestä palvelukuvauksessa tai sopimuksessa määritellyllä tavalla.
Ellei muuta ole nimenomaisesti sovittu, Asiakkaan on ilmoitettava hyväksymisensä tai huomautuksensa Canon Oy:n Palvelun edistymi-sestä antamaan kirjallisiin tai suullisiin ilmoituksiin, raportteihin tai Canon Oy:n Asiakkaalle luovuttamiin Palveluiden tuloksiin ilman aiheetonta viivytystä.

Jos Asiakas ei tee kirjallista huomautusta seitsemän (7) päivän kuluessa ilmoituksen, raportin tai Palveluiden tulosten vastaanottamisesta, ilmoituksen tai raportin tarkoittama työ tai esitetty Palvelun tulos katsotaan hyväksytyksi. Vähäiset puutteet eivät estä Palvelun hyväksymistä. Canon Oy sitoutuu kuitenkin korjaamaan puutteet sovitusti viivytyksettä.
Jos Canon Oy ei jostain syystä ole suorittanut Palvelua sovitun mukaisesti, Asiakas sallii Canon Oy:n suorittaa Palvelun uudelleen Canon Oy:n kustannuksella.

4.3 Palvelusopimusten voimassaolo ja irtisanominen
Määräajaksi sovittu Palvelua koskeva sopimus päättyy ilman irtisanomista määräajan kuluttua umpeen ja määrätyn asiantuntijapalvelun tekemistä koskeva sopimus siihen kuuluneiden tehtävien tultua tehdyiksi. Jos sopimus on tehty määräajaksi, se voidaan purkaa ennen määräajan päättymistä päättymään välittömästi, jos toinen osapuoli olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja eikä korjaa rikkomustaan yhden (1) kuukauden kuluessa saatuaan rikkomuksesta toiselta sopijapuolelta kirjallisen huomautuksen.
Jos sopimus on tehty toistaiseksi voimassa olevana eikä sopijapuolen kesken ole muuta kirjallisesti sovittu, sopijapuoli voi irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan asiantuntijapalvelua koskevan sopimuksen kirjallisesti yhden (1) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen.

4.4 Oikeudet Palvelun tuloksiin
Immateriaalioikeudet Palvelun tuloksiin määräytyvät osan I Yleiset ehdot kohdan 1.8 mukaan Canon Oy:lle tai kolmannelle taholle. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus käyttää Palvelun tuloksena syntyviä asiakirjoja ja muita tuloksia omassa sisäisessä toiminnassaan. Ellei erikseen toisin ole kirjallisesti sovittu, Asiakkaalla on vapaa kopiointi-oikeus sekä oikeus käyttää Palvelun tuloksena syntyviä asiakirjoja ja muita tuloksia pohjana jatkotyölle sekä oikeus tehdä tai teettää niihin muutoinkin muutoksia. Asiakkaalla ei kuitenkaan ole oikeutta myydä eikä muutenkaan luovuttaa Palvelun tuloksena syntyviä asiakirjoja ja muita tuloksia kolmannelle muutoin kuin edellä mainittua tarkoitusta varten. Luovutuksissa on huomioitava Yleisen osan I kohdan 1.10 luottamuksellisuusvelvoitteet.

4.5 Rekrytointirajoitus
Jos Canon Oy:n ja Asiakkaan välillä tehty sopimus Palveluista koskee konsultointia tai muita asiantuntijapalveluita, Asiakas sitoutuu olemaan palkkaamatta sopimuksen voimassaoloaikana ja kuusi (6) kuukautta sopimuksen voimassaolon päättymisen jälkeen Canon Oy:n palveluksessa olleita henkilöitä, jotka suorittavat tai ovat suorittaneet Palveluun liittyviä keskeisiä tehtäviä. Mikäli Asiakas toimii vastoin edellä mainittua velvollisuuttaan, on Asiakkaan maksettava Canon Oy:lle sopimussakkona palkkaamansa henkilön edeltävän kuuden (6) kuukauden verotettavaa tuloa vastaavan summan.


 

spacer
					image
Canon Oy:n sopimusehdot [PDF, 128 KB]