BUSINESS BYTES

Big Data, iso mahdollisuus. Mutta kuinka se hyödynnetään?

  • Julkaistu 11 kuukautta sitten
  • 2 min/ lukukerta

Kaikki puhuvat big datan tärkeydestä. Harva kiistää, että yrityksillä on nyt käytössään enemmän dataa kuin koskaan aiemmin. Silti monissa yrityksissä, vaikka dataa kerätään ja tallennetaan, sitä ei hyödynnetä tai osata hyödyntää kunnolla.

Yhä useammissa yrityksissä ymmärretään jo datan merkitys strategisena työkaluna. Economist Intelligence Unitin raportin mukaan 60 % yrityspäättäjistä kokee datan tuottavan tuloja heidän yritykselleen. 83 % vastaajista kertoi, että yrityksen palvelut ja tuotteet ovat datan ansiosta kannattavampia. Datan valtava määrä saattaa kuitenkin tuntua tyrmistyttävältä, mikäli yrityksessä ei tiedetä kuinka sitä tulisi hyödyntää liiketoiminnan ja henkilöstön hyväksi.

Kuinka yritysten tulisi siis käyttää keräämäänsä big dataa hyödykseen?

Ensin tarvitaan data-tiimi

Ensimmäinen askel on liittää big datan hyödyntäminen osaksi liiketoimintastrategiaa. Jotta datasta saadaan täysi hyöty, tulee päättäjien ymmärtää sen liiketoiminnalliset tavoitteet. Usein big data mielletään vain teknologiaksi, jota IT-osasto hallinnoi. Sen sijaan big data on keino tehostaa liiketoimintaprosesseja, tuottaa merkityksellisempiä asiakaskokemuksia ja löytää uusia tuottomahdollisuuksia. Merkittävimmäksi haasteeksi muodostuu yrityskulttuurin kehittäminen tietämyksellisestä kokeilevaan. Muutosedellytys on suuri. Big datan hyödyntäminen vaatii dynaamista, oppiskykyistä lähestymistapaa perinteisen asiantuntijuusajattelun sijaan.


Ajatusmallin muutoksen lisäksi edellytetään oikeanlaista osaamista. Jotta datasta ja analytiikasta saadaan täysi hyöty irti, on kriittisen tärkeää, että yrityksestä löytyy henkilöt, jotka kykenevät ratkomaan vastaantulevia ongelmia ja integroimaan big datan osaksi liiketoimintaa. Oikeiden päättäjin ja asiantuntijoiden on tehtävä yhteistyötä. Data-asiantuntija analysoi monitahoista ja vaikeaselkoista dataa, liiketoiminnan asiantuntija etsii tiedosta merkitystä ja hyödyntämismahdollisuuksia, liiketoimintapäällikkö implementoi tarvittavia muutoksia strategian tueksi, kun IT-asiantuntijat puolestaan kehittävät järjestelmää, joka mahdollistaa datan keräämisen.


Sitten työkalut kuntoon

Osaaminen yksin ei riitä, vaan yritys tarvitsee myös työkalut, joiden avulla tiedosta tuotetaan hyötyä. Tarjolla on laaja kirjo valmiita ratkaisuja eri tarpeisiin ja lähtökohtiin. Suuremmat yritykset saattavat valita hienostuneimmat data-analytiikkajärjestelmät, kun pienemmät toimijat hyödyntävät kustannustehokkaita, vain tiettyjen tietojen käsittelyyn kehitettyjä vaihtoehtoja.


Mikä tahansa teknologia valitaankaan, sen tulee muodostaa puitteet datan keräämiselle ja käsittelylle, tiedon analysoinnille, kaavojen tunnistamiselle ja muutoksiin reagoimiselle sekä näiden kautta auttaa yritystä tehostamaan liiketoimintaprosesseja ja toiminnallisia sovelluksia. Menestyksen kannalta tärkeintä on varmistaa, että teknologiaa ja prosesseja kehitetään jatkuvasti analysoitujen tietojen ja niistä johdettujen näkemysten perusteella.


Lopulta katse kohdistetaan tuloksiin

Big datan hyödyntämisen myötä yrityksillä tulisi olla valmiudet tehdä positiivisia muutoksia näkemyksien perusteella. Economist Intelligence Unitin raportista kävi ilmi, että 69 % bisnesjohtajista tunnistaa todellisen liiketoiminnallisen tarpeen yrityksen sisäiselle data ja analytiikka -yksikölle. 48 % vastaajista kertoi kokevansa, että heidän yrityksessään on jossakin vaiheessa jätetty hyödyntämättä datan kerääminen tuottamia mahdollisuuksia.


Monissa yrityksissä eletään siirtymäkautta. Yritykset keräävät enemmän dataa kuin koskaan aiemmin, mutta nyt on aika ryhtyä myös hyödyntämään siitä johdettua tietoa ja näkemyksiä. Toimintakulttuurin muutos, oikeiden teknologioiden käyttöönotto ja parhaiden analytiikkaosaajien työllistäminen ovat keinoja, joiden avulla yrityksissä voidaan aloittaa tulevaisuuteen katsova, ennakoiva tapa kehittää toimintaa ja rakentaa kilpailuetua.