BUSINESS BYTES

Unohda kaikki, mitä luulit tietäväsi talouden suorituskykymittareista; näin talousennusteita laaditaan digiaikana

  • Julkaistu 1 vuosi sitten
  • 2 min/ lukukerta

Digitalisaatio vaikuttaa monin tavoin tapaamme harjoittaa liiketoimintaa. Myös yritysjohtajien roolit ovat myllerryksessä. Talousjohtajan tehtäväkenttää digitaalisuus muuttaa ehkä eniten.


Talousjohtajan roolin ja hänen käytössään olevien työkalujen muutosta ajaa teknologia. Tulevaisuudessa talousjohtajan ja hänen tiiminsä suoriutumista määrittää se, kuinka tehokkaasti he kykenevät hyödyntämään innovatiivisia työkaluja ja digitaalisia resursseja.


Tällä hetkellä talousjohtaja tarkkailee liiketoiminnan kehittymistä tyypillisimmin koontinäytöltä. Jotta koontinäyttö on työkaluna hyödyllinen, tulee sen kautta seurattavien suorituskykymittareiden olla merkityksellisiä. Relevantit KPI-mittarit vaihtelevat yrityskohtaisesti toimialan ja toimintamallin mukaan, mutta mukaan kuuluvat yleensä ainakin myyntisaamisten maksuaika, kuukausilaskutuksen määrä ja olennaisimmat kustannustekijät.


Millaisia suorituskykymittareita digiajan talousjohtajan tulisi seurata perinteisten tunnuslukujen rinnalla seuraavan tilivuoden koittaessa?


    • Asiakasdata – Ainakin asiakassuhteen elinkaarta, asiakaspoistumaa, vuorovaikutusta, ostokäyttäytymismalleja ja asiakastyytyväisyyden tasoa kannattaa tarkkailla. Kun asiakasdataa yhdistetään perinteisiin talouden mittareihin, päästään käsiksi todella arvokkaaseen datavarantoon, joka auttaa talousjohtajaa arvioimaan tulosta.


    • Ennakoiminen – Valmistavan teollisuuden yrityksissä talousjohtajat voivat ennakoida tuloksia ja arvioida tuottoja asiakasprofiilien ja tämänhetkisen kysynnän perusteella. Muidenkin yritysten tulisi pyrkiä tämän tyyppiseen ennakointiin sen sijaan, että tulosodotukset asetetaan edeltävän vuoden vastaavan aikajakson perusteella.


    • Resursointi – Mieti kuinka hyödyllistä olisi, jos talousjohtaja voisi paikantaa ajoissa ne projektit tai liiketoiminta-alueet, joissa rahoitusta jää yli arvioidun. Kun ylijäämä tunnistetaan ajoissa, se voidaan allokoida tehokkaasti sinne, missä sille on tarvetta ja säästytään rahoituksen haaskaamiselta ja budjetin ylijäämiltä.


    • Asiakasviestintä – Dataa, jota kerätään sosiaalisen median toimenpiteiden ja tiedottamisen vaikutuksesta asiakaskäyttäytymiseen, markkinaan sekä yrityksen tunnettuuteen, kannattaa verrata myös yrityksen taloudelliseen suoriutumiseen. Näin nähdään, millainen vaikutus viestinnällisillä toimenpiteillä on tulokseen.


Näiden uusien arvoajureiden seuraamiseen – sekä ennen kaikkea niiden hyödyntämiseen – tarvitaan uusia KPI-mittareita sekä pilvipohjaisia työkaluja, jotka kykenevät keräämään ja käsittelemään digitaalisessa muodossa esiintyvää dataa. Mittarit voivat liittyä datan luotettavuuteen, asiakassuhteeseen, ihmisiin ja liiketoimintaprosesseihin tai brändimaineeseen. Oikeiden KPI-mittareiden valitseminen ei kuitenkaan ole helppoa. Mittareiden tulee olla mitattavissa olevia, liiketoiminnallisesti relevantteja ja pohjautua täsmälliseen dataan, johon voidaan toiminnan kautta vaikuttaa.


Pahin, mitä talousjohtaja voi tehdä, on jättää suorituskykymittarit asettamatta. KPI-mittarit voivat alkuun olla hyvinkin yksinkertaisia, jolloin niitä saatetaan joutua vaihtamaan tai täsmentämään. Tärkeintä on, että toiminnalle on selkeät tavoitteet, joiden saavuttamiseen koko tiimi voi keskittyä, ja että liiketoiminnan kehittymistä seurataan systemaattisesti. Myös suorituskykymittareiden tulee kehittyä jatkuvasti ja heijastaa näin liiketoiminnallisten päämäärien kehittymistä.


Suorituskykymittareiden seuraamiseen käytettävän järjestelmän tulee pohjautua älykkääseen teknologiaan, joka integroituu saumattomasti kaikkiin yrityksen käytössä oleviin liiketoimintajärjestelmiin ja -ohjelmistoihin. Koontinäytön tulee luoda selkeä reaaliaikainen näkymä siitä, miten kaikki mitattavat määreet kehittyvät kohti tavoitearvoja. Tätä kautta talousjohtajalla on valmiudet edetä passiivisesta toiminnan raportoinnista tuloksen ennakointiin.


Kattavat ja hyödylliset suorituskykymittarit yhdessä innovatiivisen koontinäytön kanssa antavat talousjohtajalle mahdollisuuden johtaa tulosta sekä toimia johtoryhmän strategisena neuvonantajana liiketoiminnan kasvattamisen suhteen. Aivan kuten talousjohtajalta nykyisin edellytetään.