LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS
Canon Mini Print Application -sovellus

Viimeksi päivitetty: 9. huhtikuuta 2019

TÄRKEÄÄ – LUE HUOLELLISESTI: Tämän sovelluksen käyttöön (siten kuin se on määritelty alla) sovelletaan tätä loppukäyttäjän lisenssisopimusta. Jos hyväksyt nämä ehdot, napsauta alla olevaa "Hyväksy"-painiketta. Jos et hyväksy näitä ehtoja, napsauta alla olevaa "Kieltäydy"-painiketta ja poista tämä sovellus välittömästi laitteeltasi.

Tämä loppukäyttäjän lisenssisopimus ("lisenssisopimus") on laillisesti sitova sopimus, jonka osapuolina ovat käyttäjä (luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö) ja Canon Zoemini Mini -valokuvatulostimeen ja Canon Zoemini -pikakameraan ("tulostin") yhteyden muodostavan "Canon Mini Print Application -sovelluksen" ("sovellus") lisensoijana toimiva Canon Europa N.V. ("lisensoija" tai "Canon"). Termillä "käyttäjä" tarkoitetaan tässä yhteydessä luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jolle myönnetään tämän lisenssisopimuksen alainen lisenssi. Sovelluksen käyttöön sovelletaan tämän lisenssisopimuksen ehtoja.

HYVÄKSYESSÄSI TÄMÄN LISENSSISOPIMUKSEN TAI KÄYTTÄESSÄSI SOVELLUSTA VAKUUTAT SAMALLA, ETTÄ OLET LUKENUT JA YMMÄRRÄT SEURAAVIEN SOPIMUSTEN EHDOT JA ETTÄ SITOUDUT NOUDATTAMAAN NIITÄ: (1) TÄMÄ LISENSSISOPIMUS; (2) ALLA KUVATTUJEN SOVELLUKSEEN SISÄLTYVIEN TAI SEN KANSSA KÄYTETTÄVIEN KOLMANSIEN OSAPUOLTEN OHJELMISTOJEN KOLMANSIEN OSAPUOLTEN LISENSSIT

VAKUUTAT LISÄKSI, ETTÄ SINUT KATSOTAAN TÄYSI-IKÄISEKSI OMALLA LAINSÄÄDÄNTÖALUEELLASI JA ETTÄ SINULLA ON OIKEUS HYVÄKSYÄ TÄMÄN LISENSSISOPIMUKSEN EHDOT OMASTA PUOLESTASI. ÄLÄ ASENNA TAI KÄYTÄ SOVELLUSTA, JOS ET HYVÄKSY TÄMÄN LISENSSISOPIMUKSEN EHTOJA JA/TAI JOS SINULLA EI OLE OIKEUTTA HYVÄKSYÄ TÄMÄN LISENSSISOPIMUKSEN EHTOJA YRITYKSESI PUOLESTA.

1. Mobiilisovellus. Termillä "sovellus" tarkoitetaan tässä lisenssisopimuksessa (i) Canonin nimellä "Canon Mini Print Application" tarjoamaa ohjelmistosovellusta, jonka käyttäjä lataa Google Inc. -yhtiön ("Google") hallinnoimasta Google Play™ -sovelluskaupasta ja joka lisensoidaan käytettäväksi Android™-merkkisillä mobiililaitteilla tai muilla Android-käyttöjärjestelmää käyttävillä langattomilla laitteilla tai Apple®-merkkisillä mobiililaitteilla tai muilla Apple-käyttöjärjestelmää käyttävillä langattomilla laitteilla ("laite"); ja (ii) mitä tahansa sovellukseen liittyviä sähköisessä muodossa olevia asiakirjoja.

2. Myönnettävä lisenssi. Canon myöntää käyttäjälle henkilökohtaisen, peruutettavissa olevan, ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän, rajoitetun oikeuden sovelluksen lataamiseen, asentamiseen ja käyttämiseen yhdellä käyttäjän hallussa olevalla laitteella sillä edellytyksellä, että sovellusta käytetään kyseisellä laitteella tämän lisenssisopimuksen ehtojen mukaisesti. Tätä lisenssisopimusta sovelletaan myös Canonin alkuperäistä sovellusta varten mahdollisesti julkaisemiin päivityksiin ja lisäsisältöihin; Canonilla ja sen lisensoijilla ei ole kuitenkaan velvollisuutta julkaista päivityksiä ja lisäsisältöjä.

3. Rajoitukset. Käyttäjän ei ole sallittua: (i) purkaa, takaisinmallintaa, avata tai johtaa sovelluksen lähdekoodia tai yrittää purkaa sovelluksen salausta; (ii) tehdä sovellukseen liittyviä muutoksia, muunnoksia, parannuksia, tehostuksia tai käännöksiä; (iii) rikkoa mitään sovellettavissa olevia lakeja, sääntöjä tai määräyksiä sovelluksen käyttöön liittyen; (iv) poistaa, muuttaa tai peittää mitään Canonin tai sen tytäryhtiöiden, kumppaneiden tai toimittajien tai sovelluksen lisensoijien omistusoikeuksiin liittyviä tietoja (mukaan lukien tekijänoikeuksia koskevat tiedot ja tavaramerkit) tai peittää tai muokata sovellusta millään muulla tavoin; (v) asentaa tai käyttää sovellusta samanaikaisesti useammilla kuin yhdellä (1) laitteella tai millä tahansa muulla mobiililaitteella tai tietokoneella, pois lukien sovelluksen erilliset lataukset, joista jokaiseen sovelletaan erillisiä lisenssiehtoja (tämä rajoitus ei kuitenkaan rajoita oikeuttasi asentaa sovellus uudelleen samalle laitteelle, jolle se on ladattu alun perin); (vi) jakaa tai linkittää sovellusta useille laitteille tai muihin palveluihin; tai (vii) asettaa sovellusta saataville verkkoon tai muuhun ympäristöön siten, että se on käytettävissä samanaikaisesti useilla eri laitteilla tai useiden eri käyttäjien toimesta.

4. Käyttäjän tuottama sisältö.

4.1 Mikä tahansa käyttäjän sovelluksen kautta tai sovellukseen missä tahansa muodossa tai millä tahansa tavalla lähettämä tai lataama sisältö katsotaan "käyttäjän tuottamaksi sisällöksi". Käyttäjä vakuuttaa ja takaa, että hänellä on oikeus käyttää ja siirtää laitteelta sovellukseen lähetettävää ja ladattavaa käyttäjän tuottamaa sisältöä. Kun käyttäjä tuottaa, siirtää, lähettää tai julkaisee käyttäjän tuottamaa sisältöä sovelluksen kautta missä tahansa muodossa tai millä tahansa tavalla, hän myöntää samalla Canonille, sen yhteistyökumppaneille tai tytäryhtiöille, sen käyttämille mobiililaitealustoille ja palveluntarjoajille sekä Canonin valtuuttamille kolmansille osapuolille nimenomaisen, pysyvän, peruuttamattoman, rojaltimaksuttoman, maailmanlaajuisen ja ei-yksinomaisen oikeuden jakaa sovelluksen kautta skannattuja ja ladattuja tietoja sekä mukauttaa, muokata, muotoilla, poistaa, kääntää, lähettää tai käyttää kaikkea käyttäjän tuottamaa sisältöä alla määriteltyihin tarkoituksiin ilman ilmoitus- tai korvausvelvollisuutta tai muita velvoitteita: (1) käyttäjän tuottaman sisällön tulostaminen tulostimella sovelluksen kautta, ja (2) käyttäjän tuottaman sisällön jakaminen kolmansien osapuolten alustojen kanssa (alla määriteltyjen ehtojen mukaisesti). Tämä Canonille, sen yhteistyökumppaneille ja tytäryhtiöille, sen käyttämille mobiililaitealustoille ja palveluntarjoajille sekä muille valtuutetuille kolmansille osapuolille myönnetty oikeus kattaa käyttäjän tuottaman sisällön ja sen myöhempien versioiden ja muutosten käytön palveluihin liittyen. Canon ei omista käyttäjän tuottamaa sisältöä.

4.2 Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että Canonilla, sen yhteistyökumppaneilla ja tytäryhtiöillä, sen käyttämillä mobiililaitealustoilla ja palveluntarjoajilla sekä Canonin valtuuttamilla kolmansilla osapuolilla on oikeus jakaa sovelluksen kautta lähetettyjä tai ladattuja tietoja, muokata, mukauttaa, muotoilla tai muulla tavoin muuttaa tai käyttää käyttäjän tuottamaa sisältöä, jotta se täyttää sovellukseen liittyvät standardit, menettelyt, muotokäytännöt ja vaatimukset sekä tulostaa käyttäjän tuottamaa sisältöä tulostimen kautta tai jakaa käyttäjän tuottamaa sisältöä kolmansien osapuolten alustojen kanssa.

4.3 Sovellus saattaa kerätä käyttäjän tuottaman sisällön lisäksi myös tiettyjä muita tietoja. Tällaiset tiedot: (i) voivat sisältää sovelluksen käyttämiseen käytettävää laitetta koskevia teknisiä tietoja, (ii) voivat olla tarpeen sovelluksen suorituskyvyn optimoimiseksi, ja (iii) Canon voi käyttää niitä teknisen tuen tarjoamiseen.

5. Immateriaalioikeuksia koskeva ilmoitus. Sovellus ja kaikki siihen liittyvät oikeudet, mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen, immateriaalioikeudet (mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen, sovelluksen lähdekoodin, objektikoodin, kuvien, valokuvien, animaatioiden, videoiden, äänen, musiikin, tekstin ja sovelmien oikeudet kolmansien osapuolten ohjelmistoja lukuun ottamatta) sekä kaikki sovelluksen kopiot ja niiden mukana toimitettavat painetut materiaalit ja kaikki niihin liittyvät immateriaalioikeudet (mukaan lukien kaikki tekijänoikeudet, patentit, tavaramerkit, liikesalaisuudet ja julkisuusoikeudet) ovat Canonin tai sen yhteistyökumppaneiden tai lisensoijien omistajia ja lisensoimia. Canon ei myönnä näissä ehdoissa nimenomaisesti ja yksiselitteisesti myönnettyjen oikeuksien lisäksi käyttäjälle mitään muita suoria tai epäsuoria (epäsuorasti ilmaistuja tai estoppel-periaatteeseen tai muuhun periaatteeseen perustuvia) immateriaalioikeuksia, ja nämä oikeudet säilyvät Canonin ja sen yhteistyökumppaneiden ja lisensoijien hallussa. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että Canon, Apple, Google tai mikään muu sovelluksen alusta tai palveluntarjoaja ei ole vastuussa immateriaalioikeuksien loukkauksiin liittyvien syytteiden tai haasteiden tutkimisesta, puolustamisesta, hyvittämisestä tai korvaamisesta tai mistään muista sovelluksen käyttöön liittyvistä vahingoista, vaan nämä seikat ovat yksinomaan käyttäjän vastuulla.

6. Oikeuksien pidättäminen. Canon ja sen yhteistyökumppanit tai tytäryhtiöt ja lisensoijat pidättävät kaikki oikeudet, joita ei ole myönnetty nimenomaisesti käyttäjälle tässä lisenssisopimuksessa.

7. Päättäminen. Tämä lisenssisopimus astuu voimaan, kun käyttäjä vahvistaa hyväksyvänsä sen ehdot tai kun käyttäjä käyttää sovellusta. Tämä lisenssisopimus voidaan päättää muiden "tarjoajien" (määritelty alla olevassa kohdassa 9) oikeuksista tai muista tämän sopimuksen ehdoista riippumatta ilman erillistä ilmoitusta, jos käyttäjän todetaan rikkoneen mitä tahansa lisenssisopimuksen kohtaa tai ehtoa. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy tämän ehdon. Jos lisenssisopimus päätetään, käyttäjän tulee poistaa välittömästi kaikki sovelluksen kopiot, kaikki siihen liittyvät materiaalit ja kaikki sen komponentit. Käyttäjä voi päättää tämän lisenssisopimuksen poistamalla sovelluksen laitteeltaan.

8. Asiakirjojen tulostaminen. Sovellus sisältää asiakirjoja, jotka ovat saatavilla ainoastaan sähköisessä muodossa. Käyttäjä voi tulostaa kopioita näistä sähköisistä asiakirjoista. Kaikkiin sähköisten asiakirjojen tai sovelluksen näyttöjen tulostettuihin kopioihin tulee sisällyttää tekijänoikeusilmoitukset.

9. TAKUITA KOSKEVA VASTUUVAPAUSLAUSEKE

9.1 SOVELLUS TOIMITETAAN SELLAISENAAN ILMAN MITÄÄN SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI NIIHIN RAJOITTUEN, LAATUA TAI SOVELTUVUUTTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN KOSKEVAT TAKUUT JA EHDOT. SOVELLUKSEN LAATUUN JA SUORITUSKYKYYN LIITTYVÄT RISKIT OVAT YKSINOMAAN KÄYTTÄJÄN VASTUULLA. JOS SOVELLUS OSOITTAUTUU VIRHEELLISEKSI, KÄYTTÄJÄ ON VASTUUSSA KAIKISTA HUOLTO- JA KORJAUSKULUISTA. EPÄSUORIEN TAKUIDEN JA EHTOJEN RAJOITTAMINEN EI OLE SALLITTUA KAIKILLA LAINSÄÄDÄNTÖALUEILLA, JOTEN YLLÄ OLEVA RAJOITUS EI PÄDE VÄLTTÄMÄTTÄ KAIKKIIN KÄYTTÄJIIN. KÄYTTÄJÄLLÄ SAATTAA OLLA MYÖS MUITA LAINSÄÄDÄNTÖALUEKOHTAISIA OIKEUKSIA.

9.2 CANON, SEN TYTÄRYHTIÖT TAI YHTEISTYÖKUMPPANIT, NIIDEN LISENSOIJAT, GOOGLE, GOOGLEN TYTÄRYHTIÖT, YHTEISTYÖKUMPPANIT TAI LISENSOIJAT, APPLE, APPLEN TYTÄRYHTIÖT, YHTEISTYÖKUMPPANIT TAI LISENSOIJAT TAI CANONIN KÄYTTÄMÄT MOBIILILAITEALUSTAT TAI PALVELUNTARJOAJAT (YHTEISESTI "TARJOAJAT") EIVÄT TAKAA, ETTÄ SOVELLUS (I) TÄYTTÄÄ KÄYTTÄJÄN VAATIMUKSET TAI ETTÄ SOVELLUS TOIMII HÄIRIÖTTÖMÄSTI TAI VIRHEETTÖMÄSTI; TAI (II) ON YHTEENSOPIVA TAI YHTEENTOIMIVA KÄYTTÄJÄN LAITTEEN TAI MUIDEN LAITTEIDEN, OHJELMISTOJEN, LAITTEISTOJEN TAI KÄYTTÄJÄN LAITTEESEEN ASENNETTUJEN TAI SEN KANSSA KÄYTETTÄVIEN LAITTEIDEN KANSSA. KÄYTTÄJÄ YMMÄRTÄÄ JA HYVÄKSYY LISÄKSI, ETTÄ YHTEENSOPIVUUTEEN TAI YHTEENTOIMIVUUTEEN LIITTYVÄT ONGELMAT VOIVAT HEIKENTÄÄ LAITTEEN SUORITUSKYKYÄ TAI AIHEUTTAA TOIMINTAHÄIRIÖITÄ, JOTKA VOIVAT JOHTAA LAITTEEN PYSYVÄÄN VAHINGOITTUMISEEN, LAITTEELLE TALLENNETTUJEN TIETOJEN MENETTÄMISEEN TAI LAITTEELLE ASENNETTUJEN OHJELMISTOJEN TAI TIEDOSTOJEN VIOITTUMISEEN. KÄYTTÄJÄ YMMÄRTÄÄ JA HYVÄKSYY, ETTÄ MIKÄÄN TARJOAJA (MUKAAN LUKIEN PUHELINVERKKO- JA TIETOLIIKENNEYHTIÖT) EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VAHINGOISTA, JOTKA OVAT SEURAUSTA YHTEENSOPIVUUS- TAI YHTEENTOIMIVUUSONGELMISTA TAI LIITTYVÄT NIIHIN.

9.3 MIKÄÄN TARJOAJA EI ANNA LAIN SALLIMISSA PUITTEISSA MITÄÄN TÄMÄN LISENSSISOPIMUKSEN EHTOIHIN SISÄLTYVIÄ TAKUITA SIITÄ, ETTÄ LAITTEELLE TALLENNETTAVA TAI SEN KAUTTA KÄYTETTÄVÄ SISÄLTÖ EI VAHINGOITU, VIOITU, KATOA TAI JOUDU HYÖKKÄYSTEN, VIRUSTEN, HÄIRINNÄN, HAKKEROINNIN, TUNKEUTUMISEN TAI POISTAMISEN KOHTEEKSI, EIKÄ MIKÄÄN TARJOAJA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SISÄLLÖN VAHINGOITTUMISEEN, VIOITTUMISEEN TAI KATOAMISEEN, HYÖKKÄYKSIIN, VIRUKSIIN, HÄIRINTÄÄN, HAKKEROINTIIN, TUNKEUTUMISEEN TAI SISÄLLÖN POISTAMISEEN LIITTYVISTÄ VAHINGOISTA.

9.4 LAITTEELTA LADATTUJEN TAI SIIRRETTYJEN TAI MUULLA TAVALLA SOVELLUKSEN KAUTTA HANKITTUJEN TIETOJEN KÄYTTÖ TAPAHTUU KÄYTTÄJÄN VASTUULLA, JA SOVELLUKSEN KÄYTÖSTÄ AIHEUTUVAT LAITTEEN VAHINGOITTUMISEEN TAI TIETOJEN KATOAMISEEN LIITTYVÄT VAHINGOT OVAT YKSINOMAAN KÄYTTÄJÄN VASTUULLA. KÄYTTÄJÄ YMMÄRTÄÄ, ETTÄ SOVELLUSTA EI OLE TARKOITETTU EIKÄ SE SOVELLU KÄYTETTÄVÄKSI TILANTEISSA TAI YMPÄRISTÖISSÄ, JOISSA LAIT TAI MÄÄRÄYKSET KIELTÄVÄT SOVELLUKSEN KAUTTA VÄLITETTYIHIN SISÄLTÖIHIN TAI TIETOIHIN LIITTYVÄT HÄIRIÖT, VIIVEET, VIRHEET TAI EPÄTÄSMÄLLISYYDET.

10. EI VASTUUTA VAHINGOISTA.

10.1 MIKÄÄN TARJOAJA EI OLE MISSÄÄN OLOSUHTEISSA VASTUUSSA MISTÄÄN VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI NIIHIN RAJOITTUEN, LIIKETOIMINNAN TAI HENKILÖKOHTAISEN EDUN MENETYS, LIIKETOIMINTAAN LIITTYVIEN TAI HENKILÖKOHTAISTEN TIETOJEN MENETYS, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN TAI MITKÄ TAHANSA LAKISÄÄTEISET, EPÄSUORAT, VÄLILLISET, RANGAISTUSLUONTEISET, ERITYISET TAI POIKKEUKSELLISET VAHINGOT, JOTKA OVAT SEURAUSTA SOVELLUKSESTA, SEN KÄYTÖSTÄ TAI KYVYTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ SITÄ OIKEIN, EDES SILLOIN, JOS KAIKILLE TAI JOILLEKIN TARJOAJILLE ON ILMOITETTU MAHDOLLISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA, MUKAAN LUKIEN SEURAAVISTA SEIKOISTA AIHEUTUVAT TAI NIIHIN LIITTYVÄT VAHINGOT: (I) LÄHETYSTEN, TIETOJEN, KÄYTTÄJÄN TUOTTAMAN SISÄLLÖN TAI KÄYTTÄJÄN LAITTEEN VALTUUTTAMATON KÄYTTÖ TAI MUUTTAMINEN; (II) SOVELLUKSEN KÄYTÖN SEURAUKSENA TAPAHTUVA LÄHETYSTEN, TIETOJEN, KÄYTTÄJÄN TUOTTAMAN SISÄLLÖN TAI KÄYTTÄJÄN LAITTEEN KATOAMINEN TAI VIOITTUMINEN TAI TALLENNUKSEN, LÄHETYKSEN JA/TAI VASTAANOTON EPÄONNISTUMINEN; (III) SOVELLUKSEN KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT KOLMANSIEN OSAPUOLTEN ILMOITUKSET TAI TOIMINTA, MUKAAN LUKIEN KOLMANSIEN OSAPUOLTEN PALVELUJEN KÄYTTÖ; TAI (IV) MITKÄ TAHANSA MUUT SOVELLUKSEEN LIITTYVÄT SEIKAT.

10.2 KÄYTTÄJÄ ON VASTUUSSA HALUTUN LOPPUTULOKSEN SAAVUTTAMISESTA SEKÄ SOVELLUKSEN ASENNUKSESTA JA KÄYTÖSTÄ JA SEN TUOTTAMISTA TULOKSISTA. EPÄSUORIIN TAI VÄLILLISIIN VAHINKOIHIN TAI TARJOAJAN PIITTAAMATTOMUUDESTA AIHEUTUVAAN LOUKKAANTUMISEEN TAI KUOLEMAAN LIITTYVÄN KORVAUSVELVOLLISUUDEN RAJOITTAMINEN EI OLE SALLITTUA KAIKILLA LAINSÄÄDÄNTÖALUEILLA, JOTEN YLLÄ OLEVAT RAJOITUKSET EIVÄT PÄDE VÄLTTÄMÄTTÄ KAIKKIIN KÄYTTÄJIIN.

11. Lainsäädäntöalue/vientirajoitukset/vaatimustenmukaisuus.

Tähän lisenssisopimukseen sovelletaan Englannin ja Walesin lakeja.

Käyttäjä vakuuttaa, että käyttäjä tai käyttäjän edustaja ei vie, uudelleen vie, kuljeta tai lähetä sovellusta tai mitään sen osaa tai mitään siihen liittyvää tietoa, välineitä tai sovelluksia suorasti tai epäsuorasti siten, että se rikkoo sovellettavissa olevia vientilakeja, -määräyksiä tai -säädöksiä, mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen, Yhdysvaltojen Export Administration Act 1979 -laki tai sovellettavissa olevat kansalliset lait tai EU:n direktiivit tai asetukset tai ne täytäntöön panevat kansalliset lait siinä määrin, kun ne liittyvät tämän sopimuksen piiriin kuuluvaan toimintaan.

Käyttäjä vakuuttaa ja takaa, että käyttäjä ei (i) sijaitse maassa, jonka hallitukset tai kansainväliset yhteisöt ovat asettaneet kauppasaartoon tai joka on luokiteltu terrorismia tukevaksi valtioksi, tai (ii) sisälly Yhdysvaltojen hallituksen kiellettyjen tai rajoitettujen osapuolten luetteloihin, mukaan lukien Treasury Department -ministeriön Specially Designated Nationals -luettelo tai U.S. Department of Commerce -ministeriön Denied Person's List- tai Entity List -luettelo.

12. Muut mobiilisovellukseen liittyvät käyttösäännöt, rajoitukset, velvollisuudet, oikeudet ja ilmoitukset.

12.1 Käyttäjä ymmärtää, että (i) tämä lisenssisopimus on käyttäjän ja Canonin välinen, eivätkä Google, Apple tai muut sovelluksen alustat tai palveluntarjoajat ole sen osapuolia, ja (ii) Canon on yksinomaan vastuussa sovelluksesta ja sen sisällöstä, eikä Googlella tai Applella ole mitään vastuuta niihin liittyen. Sovelluksen ja palvelujen käyttämiseen laitteella sovelletaan rajoituksitta Googlen tai Applen määrittämiä käyttösääntöjä (riippuen käytössä olevasta laitteesta), mukaan lukien Android-laitteiden osoitteessa https://play.google.com/intl/en_us/about/play-terms.html tai Google Play -sivustolla luettavissa olevat säännöt tai Apple-laitteiden osoitteessa https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html luettavissa olevat Apple App Store® -sovelluskaupan käyttöehdot, joiden sovellettavissa olevat kohdat sisällytetään lisenssisopimukseen tällä viittauksella.

12.2 Google, Googlen tytäryhtiöt, yhteistyökumppanit tai lisensoijat, Apple, Applen tytäryhtiöt, yhteistyökumppanit tai lisensoijat tai mitkään muut sovelluksen alustat tai palveluntarjoajat (mukaan lukien matkapuhelin- tai tietoliikenneyhtiöt) eivät ole vastuussa mistään käyttäjän tai minkään kolmannen osapuolen esittämistä korvausvaatimuksista, jotka liittyvät sovellukseen (mukaan lukien sen myynti ja jakelu) tai käyttäjän sovelluksen hallussapitoon tai käyttöön, mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen, (i) mitkä tahansa tuotevastuuseen liittyvät vaatimukset; (ii) mitkä tahansa vaatimukset, jotka liittyvät sovellukseen sovellettavissa olevien lakisääteisten vaatimusten täyttymiseen; ja (iii) mitkä tahansa kuluttajansuojalakiin tai muihin vastaaviin lakeihin liittyvät vaatimukset.

12.3 Tässä kohdassa 12.3 määriteltyjä oikeuksia lukuun ottamatta mikään tämän lisenssisopimuksen kohta ei myönnä millekään luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle (lukuun ottamatta määriteltyjä henkilöitä) mitään oikeuksia, etuja tai korvauksia tai muodosta mitään velvollisuuksia tai vastuita tällaisia henkilöitä kohtaan. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että Apple ja Applen tytäryhtiöt ovat tästä lisenssisopimuksesta hyötyviä kolmansia osapuolia ja että hyväksyessään nämä ehdot käyttäjä myöntää Applelle (sen hyväksymän) oikeuden valvoa tämän lisenssisopimuksen noudattamista siitä hyötyvänä kolmantena osapuolena.

12.4 Googlella, Googlen tytäryhtiöillä, yhteistyökumppaneilla ja lisensoijilla, Applella, Applen tytäryhtiöillä, yhteistyökumppaneilla ja lisensoijilla ei ole mitään korvausvelvollisuutta käyttäjää tai muita kolmansia osapuolia kohtaan sovellukseen tai sen hallussapitoon tai käyttöön liittyen, mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen, (i) mitkä tahansa tuotevastuuseen liittyvät vaatimukset; (ii) mitkä tahansa vaatimukset, jotka liittyvät sovellettavissa olevien lakisääteisten vaatimusten täyttymiseen; ja (iii) mitkä tahansa kuluttajansuojalakiin tai muihin vastaaviin lakeihin liittyvät vaatimukset.

12.5 Sovelluksen käyttöön saattaa liittyä tiedonsiirtomaksuja. Canon ei ole vastuussa mistään sovelluksen käyttöön liittyvistä tiedonsiirtomaksuista tai muista kuluista. Mahdollisten maksujen tarkistaminen on käyttäjän vastuulla.

13. Vapautus korvausvelvollisuudesta.

13.1 Käyttäjä vapauttaa kaikki tarjoajat ja niiden toimihenkilöt, johtajat, edustajat ja työntekijät kaikista kolmansien tai muiden osapuolten korvausvaatimuksista, mukaan lukien tappioihin, korvausvelvollisuuksiin, korvausvaatimuksiin, haasteisiin, vahingonkorvauksiin, kuluihin tai kustannuksiin, syytteisiin, oikeudenkäynteihin, käsittelyihin, päätöksiin, korvauksiin, suorituksiin tai vakuuksiin liittyvät vaatimukset, mukaan lukien asianajokulut, jotka ovat seurausta seuraavista seikoista tai liittyvät niihin: (i) tässä lisenssisopimuksessa määriteltyjen vakuutusten, takuiden, ehtojen tai velvollisuuksien rikkominen käyttäjän toimesta (tai minkä tahansa muun tähän lisenssisopimukseen perustuvan käyttäjän tai Canonin välisen sopimuksen rikkominen); (ii) käyttäjän laitteen kautta siirtämät, lähettämät tai tarjoamat tiedot, käyttäjän tuottama sisältö tai muut materiaali; tai (iii) minkä tahansa lakien tai kolmansien osapuolten oikeuksien rikkominen käyttäjän toimesta, mukaan lukien immateriaalioikeuksien tai muita luonnollisia tai oikeushenkilöitä koskevien oikeuksien rikkomukset.

13.2 Yllä olevassa kohdassa 13.1 määritellyt ehdot säilyvät voimassa myös tämän lisenssisopimuksen päättymisen jälkeen.

14. Henkilötiedot

Canon kerää ja analysoi automaattisesti laitteen käyttöön liittyviä teknisiä tietoja. Näitä tietoja käytetään laitteen toiminnan parantamiseen. Kerättävistä tiedoista ja niiden käytöstä on annettu lisätietoa Canonin kuluttajatuotteita koskevassa tietosuojakäytännössä (https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=fi-FI).

Käyttötietojen keräämiseen käytetään Google Analytics -palvelua. Google Analytics -palvelusta on annettu lisätietoa osoitteessa www.google.com/policies/privacy/partners; tietojen käyttöä on käsitelty kohdassa "Miten Google käyttää palvelujamme käyttäviltä sivustoilta ja sovelluksista saatavia tietoja".

15. Kolmansien osapuolten ohjelmistojen ehtoja koskevat huomautukset.

15.1 Tietyissä sovelluksen osissa saatetaan käyttää tai ne saattavat sisältää kolmansien osapuolten ohjelmistoja, joihin sovelletaan avoimen lähdekoodin ja/tai kolmannen osapuolen lisenssin ehtoja ("kolmansien osapuolten ohjelmistot"). Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että hänen oikeuteensa käyttää sovelluksen sisältämiä tai siihen liittyviä kolmansien osapuolten ohjelmistoja sovelletaan avoimen lähdekoodin ja/tai kolmannen osapuolen lisenssin ehtoja, mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen, sovellettavissa olevat tekijänoikeustiedot, lisenssiehdot ja vastuuvapauslausekkeet. Jos tämän lisenssisopimuksen ja avoimen lähdekoodin tai kolmannen osapuolen lisenssin kolmannen osapuolen ohjelmiston käyttöä koskevat ehdot ovat ristiriidassa, ohjelmiston käyttöön sovelletaan avoimen lähdekoodin ja/tai kolmannen osapuolen lisenssin ehtoja.

15.2 Sovelluksen tietyt ominaisuudet mahdollistavat sovelluksen liittämisen sellaisiin sovelluksessa näytettäviin alustoihin ("kolmansien osapuolten alustat"), jotka eivät ole Canonin omistamia tai hallinnoimia ja joiden käyttö saattaa edellyttää sisäänkirjautumista kolmannen osapuolen alustan tiliin. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että Canon ei ole vastuussa kolmannen osapuolen alustan tilistä tai kolmansien osapuolten alustojen käyttöön liittyvästä toiminnasta, mukaan lukien, mutta ei siihen rajoittuen, sisäänkirjautuminen kolmannen osapuolen alustan tiliin.

15.3 Joihinkin sovelluksen osiin liittyy niitä hallinnoivien osapuolten ilmoituksia ja avoimen lähdekoodin lisenssejä, eivätkä tämän lisenssisopimuksen ehdot vaikuta näissä lisensseissä määriteltyihin oikeuksiin ja velvollisuuksiin lukuun ottamatta tämän lisenssisopimuksen takuuta ja vastuunrajoituksia koskevia kohtia, jotka pätevät sovelluksen kaikkiin elementteihin.

15.4 Android™ ja Google Play™ sekä niihin liittyvät tavaramerkit, palvelumerkit, nimet ja logot ovat Google Inc. -yhtiön omaisuutta.

15.5 Apple® ja App Store® sekä niihin liittyvät tavaramerkit, palvelumerkit, nimet ja logot ovat Apple Inc. -yhtiön omaisuutta.

15.6 Alla olevat kolmansien osapuolten ehdot ovat osa tämän lisenssisopimuksen ehtoja:

Käyttäjä hyväksyy sovelluksen ladatessaan seuraavat lisenssisopimukset:

GPUImage2
Copyright (c) 2015, Brad Larson.

Uudelleen jakaminen ja käyttö lähdekoodi- tai binäärimuodossa muokattuna tai muokkaamattomana on sallittua sillä edellytyksellä, että seuraavat ehdot täyttyvät:

Uudelleen jaettavan lähdekoodin tulee sisältää yllä oleva tekijänoikeusilmoitus, nämä ehdot sekä alla oleva vastuuvapauslauseke.

Uudelleen jaettavan binäärimuotoisen ohjelmiston asiakirjojen ja/tai muiden sen mukana jaettavien materiaalien tulee sisältää yllä oleva tekijänoikeusilmoitus, nämä ehdot sekä alla oleva vastuuvapauslauseke.

GPUImage-ohjelmiston nimeä tai sen kehittäjien nimiä ei saa käyttää tätä ohjelmistoa käyttävien tuotteiden markkinointiin tai mainontaan ilman etukäteen hankittua kirjallista lupaa.

TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJAT JA OHJELMISTON KEHITTÄJÄT TOIMITTAVAT TÄMÄN OHJELMISTON SELLAISENAAN JA ILMAN MITÄÄN SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI NIIHIN RAJOITTUEN, LAATUA JA SOVELTUVUUTTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN KOSKEVAT TAKUUT. TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJA TAI KEHITTÄJÄT EIVÄT OLE MISSÄÄN OLOSUHTEISSA VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, VÄLILLISISTÄ, ERITYISISTÄ, POIKKEUKSELLISISTA TAI SEURAUKSELLISISTA VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI NIIHIN RAJOITTUEN, KORVAAVIEN TUOTTEIDEN TAI PALVELUJEN HANKKIMINEN, OHJELMISTON KÄYTÖN, TIETOJEN TAI TUOTON MENETYS TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN) NIIDEN SYYSTÄ TAI OIKEUDELLISESTA PERUSTEESTA (SOPIMUS, EHDOTON VELVOLLISUUS TAI RIKKOMUS, MUKAAN LUKIEN VÄLINPITÄMÄTTÖMYYS) RIIPPUMATTA EDES SILLOIN, JOS NIILLE ON ILMOITETTU MAHDOLLISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

Android-GPUImage
Copyright (c) 2012 CyberAgent, Inc.

Tähän tiedostoon sovelletaan Apache-lisenssin version 2.0 ("lisenssi") ehtoja, ja sitä on sallittua käyttää ainoastaan lisenssin ehtojen mukaisesti.

Lisenssi on saatavilla osoitteessa http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Lisenssin alaiset ohjelmistot toimitetaan SELLAISENAAN ILMAN MITÄÄN SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, jollei sovellettavissa oleva lainsäädäntö muuta edellytä ja jollei toimitusehtoihin liittyen ole laadittu erillistä kirjallista sopimusta. Katso lisenssin kielikohtaiset oikeudet ja rajoitukset lisenssistä.

Glide
Copyright (c) 2014 Google, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Uudelleen jakaminen ja käyttö lähdekoodi- tai binäärimuodossa muokattuna tai muokkaamattomana on sallittua sillä edellytyksellä, että seuraavat ehdot täyttyvät:

Uudelleen jaettavan lähdekoodin tulee sisältää yllä oleva tekijänoikeusilmoitus, nämä ehdot sekä alla oleva vastuuvapauslauseke.

Uudelleen jaettavan binäärimuotoisen ohjelmiston asiakirjojen ja/tai muiden sen mukana jaettavien materiaalien tulee sisältää yllä oleva tekijänoikeusilmoitus, nämä ehdot sekä alla oleva vastuuvapauslauseke.

GOOGLE, INC. TARJOAA TÄMÄN OHJELMISTON SELLAISENAAN JA ILMAN MITÄÄN SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI NIIHIN RAJOITTUEN, LAATUA TAI SOVELTUVUUTTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN KOSKEVAT TAKUUT. GOOGLE, INC. TAI OHJELMISTON KEHITTÄJÄT EIVÄT OLE VASTUUSSA MISTÄÄN OHJELMISTON KÄYTTÖÖN LIITTYVISTÄ SUORISTA, EPÄSUORISTA, VÄLILLISISTÄ, ERITYISISTÄ, POIKKEUKSELLISISTA TAI SEURAUKSELLISISTA VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI NIIHIN RAJOITTUEN, KORVAAVIEN TUOTTEIDEN TAI PALVELUJEN HANKKIMINEN, OHJELMISTON KÄYTÖN, TIETOJEN TAI TUOTON MENETYS TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN) NIIDEN SYYSTÄ TAI OIKEUDELLISESTA PERUSTEESTA (SOPIMUS, EHDOTON VELVOLLISUUS TAI RIKKOMUS, MUKAAN LUKIEN VÄLINPITÄMÄTTÖMYYS) RIIPPUMATTA EDES SILLOIN, JOS NIILLE ON ILMOITETTU MAHDOLLISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

Ohjelmistossa ja asiakirjoissa ilmaistut mielipiteet ja näkemykset ovat laatijoiden omia, eikä niitä tule tulkita suorasti tai epäsuorasti ilmaistuiksi Google, Inc. -yhtiön virallisiksi näkemyksiksi.

---------------------------------------------------------------------------------------------

third_party/disklrucache-ohjelman lisenssi:

Copyright (c) 2012 Jake Wharton

Copyright (c) 2011 The Android Open Source Project

Tähän tiedostoon sovelletaan Apache-lisenssin version 2.0 ("lisenssi") ehtoja, ja sitä on sallittua käyttää ainoastaan lisenssin ehtojen mukaisesti. Lisenssi on saatavilla osoitteessa

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Lisenssin alaiset ohjelmistot toimitetaan SELLAISENAAN ILMAN MITÄÄN SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, jollei sovellettavissa oleva lainsäädäntö muuta edellytä ja jollei toimitusehtoihin liittyen ole laadittu erillistä kirjallista sopimusta. Katso lisenssin kielikohtaiset oikeudet ja rajoitukset lisenssistä.

---------------------------------------------------------------------------------------------

third_party/gif_decoder-ohjelman lisenssi:

Copyright (c) 2013 Xcellent Creations, Inc.

Myönnämme käyttäjälle maksuttoman oikeuden hankkia tämä ohjelmisto ja siihen liittyvät asiakirjat ("ohjelmisto"), käyttää ohjelmistoa rajoituksetta, mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen, oikeudet käyttää, kopioida, muokata, yhdistää, julkaista, jakaa, lisensoida ja/tai myydä ohjelmistoa sekä sallia ohjelmiston käyttö muiden henkilöiden toimesta sillä edellytyksellä, että seuraavia ehtoja noudatetaan:

Ohjelmistoon ja sen osiin sisällytetään yllä oleva tekijänoikeusilmoitus ja käyttöoikeusilmoitus.

OHJELMISTO TOIMITETAAN SELLAISENAAN ILMAN MITÄÄN SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI NIIHIN RAJOITTUEN, LAATUA, SOVELTUVUUTTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN TAI OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTTA KOSKEVAT TAKUUT. LAATIJAT TAI TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN OLOSUHTEISSA VASTUUSSA KORVAUSVAATIMUKSISTA, VAHINGONKORVAUKSISTA TAI MUISTA VELVOLLISUUKSISTA OHJELMISTOON TAI SEN KÄYTTÖÖN LIITTYEN.

---------------------------------------------------------------------------------------------

third_party/gif_encoder/AnimatedGifEncoder.java- ja third_party/gif_encoder/LZWEncoder.java-ohjelmien lisenssi:

Tämän luokan lähdekoodeihin ei sovelleta tekijänoikeuksia. Näitä ohjelmia voidaan käyttää vapaasti mihin tahansa tarkoitukseen; niihin liittyvän LZWEncoder-luokan Unisys LZW -patentissa määritellyt rajoitukset tulee kuitenkin huomioida. Käyttäjät voivat ilmoittaa mahdollisista virheistä osoitteeseen kweiner@fmsware.com.-----------------------------------------------------------------------------

third_party/gif_encoder/NeuQuant.java-ohjelman lisenssi

Copyright (c) 1994 Anthony Dekker

NEUQUANT Neural-Net -kvantisaatioalgoritmin on kehittänyt Anthony Dekker, 1994. Algoritmia koskevat lisätiedot: "Kohonen neural networks for optimal colour quantization" teoksessa "Network: Computation in Neural Systems" Vol. 5 (1994), s. 351–367.

Jokaiselle nämä tiedostot suoraan tai epäsuoraan niiden laatijalta hankkivalle osapuolelle myönnetään maksuton, täydellinen ja rajoittamaton peruuttamaton, maailmanlaajuinen, maksettu, rojaltimaksuton ja ei-yksinomainen oikeus ja lisenssi tämän ohjelmiston ja siihen liittyvien asiakirjatiedostojen käyttöön ("ohjelmisto"), mukaan lukien rajoittamaton oikeus ohjelmiston käyttöön, kopiointiin, muokkaamiseen, yhdistämiseen, julkaisemiseen, jakeluun, lisensointiin ja/tai myymiseen ja ohjelmiston käytön sallimiseen muiden osapuolten toimesta sillä edellytyksellä, että ohjelmistoon sisällytetään tämä tekijänoikeusilmoitus.

SDWebImage
Copyright (c) 2009–2017 Olivier Poitrey rs@dailymotion.com

MIT-lisenssi (MIT)

Myönnämme käyttäjälle maksuttoman oikeuden hankkia tämä ohjelmisto ja siihen liittyvät asiakirjat ("ohjelmisto"), käyttää ohjelmistoa rajoituksetta, mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen, oikeudet käyttää, kopioida, muokata, yhdistää, julkaista, jakaa, lisensoida ja/tai myydä ohjelmistoa sekä sallia ohjelmiston käyttö muiden henkilöiden toimesta sillä edellytyksellä, että seuraavia ehtoja noudatetaan:

Ohjelmistoon ja sen osiin sisällytetään yllä oleva tekijänoikeusilmoitus ja käyttöoikeusilmoitus.

OHJELMISTO TOIMITETAAN SELLAISENAAN ILMAN MITÄÄN SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI NIIHIN RAJOITTUEN, LAATUA, SOVELTUVUUTTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN TAI OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTTA KOSKEVAT TAKUUT. LAATIJAT TAI TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN OLOSUHTEISSA VASTUUSSA KORVAUSVAATIMUKSISTA, VAHINGONKORVAUKSISTA TAI MUISTA VELVOLLISUUKSISTA OHJELMISTOON TAI SEN KÄYTTÖÖN LIITTYEN.

Facebook iOS SDK -sovelluskehityspaketti
Copyright (c) 2014–, Facebook, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Myönnämme käyttäjälle ei-yksinomaisen, maailmanlaajuisen ja rojaltimaksuttoman oikeuden käyttää, kopioida, muokata ja jakaa tätä ohjelmistoa lähdekoodi- tai binäärimuodossa Facebookin tarjoamiin verkkopalveluihin ja API-rajapintoihin liittyvää käyttöä varten.

Tähän ohjelmistoon sovelletaan muiden Facebook-alustaan integroituvien ohjelmistojen tavoin Facebookin sovelluskehittäjiä koskevia periaatteita ja käytäntöjä [http://developers.facebook.com/policy/]. Ohjelmistoon ja sen osiin tulee sisällyttää aina yllä oleva tekijänoikeusilmoitus.

OHJELMISTO TOIMITETAAN SELLAISENAAN ILMAN MITÄÄN SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI NIIHIN RAJOITTUEN, LAATUA, SOVELTUVUUTTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN TAI OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTTA KOSKEVAT TAKUUT. LAATIJAT TAI TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN OLOSUHTEISSA VASTUUSSA KORVAUSVAATIMUKSISTA, VAHINGONKORVAUKSISTA TAI MUISTA VELVOLLISUUKSISTA OHJELMISTOON TAI SEN KÄYTTÖÖN LIITTYEN.

Facebook Android SDK -sovelluskehityspaketti

Copyright (c) 2014–, Facebook, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Myönnämme käyttäjälle ei-yksinomaisen, maailmanlaajuisen ja rojaltimaksuttoman oikeuden käyttää, kopioida, muokata ja jakaa tätä ohjelmistoa lähdekoodi- tai binäärimuodossa Facebookin tarjoamiin verkkopalveluihin ja API-rajapintoihin liittyvää käyttöä varten.

Tähän ohjelmistoon sovelletaan muiden Facebook-alustaan integroituvien ohjelmistojen tavoin Facebookin sovelluskehittäjiä koskevia periaatteita ja käytäntöjä [http://developers.facebook.com/policy/]. Ohjelmistoon ja sen osiin tulee sisällyttää aina yllä oleva tekijänoikeusilmoitus.

OHJELMISTO TOIMITETAAN SELLAISENAAN ILMAN MITÄÄN SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI NIIHIN RAJOITTUEN, LAATUA, SOVELTUVUUTTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN TAI OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTTA KOSKEVAT TAKUUT. LAATIJAT TAI TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN OLOSUHTEISSA VASTUUSSA KORVAUSVAATIMUKSISTA, VAHINGONKORVAUKSISTA TAI MUISTA VELVOLLISUUKSISTA OHJELMISTOON TAI SEN KÄYTTÖÖN LIITTYEN.

Google Drive SDK -sovelluskehityspaketti
Copyright (c) Google (vuosi tuntematon)

Tähän tiedostoon sovelletaan Apache-lisenssin version 2.0 ("lisenssi") ehtoja, ja sitä on sallittua käyttää ainoastaan lisenssin ehtojen mukaisesti.

Lisenssi on saatavilla osoitteessa http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Lisenssin alaiset ohjelmistot toimitetaan SELLAISENAAN ILMAN MITÄÄN SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, jollei sovellettavissa oleva lainsäädäntö muuta edellytä ja jollei toimitusehtoihin liittyen ole laadittu erillistä kirjallista sopimusta. Katso lisenssin kielikohtaiset oikeudet ja rajoitukset lisenssistä.

Google Photos Library Client
Copyright (c) Google (2018)

Tähän tiedostoon sovelletaan Apache-lisenssin version 2.0 ("lisenssi") ehtoja, ja sitä on sallittua käyttää ainoastaan lisenssin ehtojen mukaisesti.

Lisenssi on saatavilla osoitteessa http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Lisenssin alaiset ohjelmistot toimitetaan SELLAISENAAN ILMAN MITÄÄN SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, jollei sovellettavissa oleva lainsäädäntö muuta edellytä ja jollei toimitusehtoihin liittyen ole laadittu erillistä kirjallista sopimusta. Katso lisenssin kielikohtaiset oikeudet ja rajoitukset lisenssistä.

Dropbox SDK-Java -sovelluskehityspaketti
Copyright (c) 2015 Dropbox Inc., http://www.dropbox.com/

MIT-lisenssi (MIT)

Myönnämme käyttäjälle maksuttoman oikeuden hankkia tämä ohjelmisto ja siihen liittyvät asiakirjat ("ohjelmisto"), käyttää ohjelmistoa rajoituksetta, mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen, oikeudet käyttää, kopioida, muokata, yhdistää, julkaista, jakaa, lisensoida ja/tai myydä ohjelmistoa sekä sallia ohjelmiston käyttö muiden henkilöiden toimesta sillä edellytyksellä, että seuraavia ehtoja noudatetaan:

Ohjelmistoon ja sen osiin sisällytetään yllä oleva tekijänoikeusilmoitus ja käyttöoikeusilmoitus.

OHJELMISTO TOIMITETAAN SELLAISENAAN ILMAN MITÄÄN SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI NIIHIN RAJOITTUEN, LAATUA, SOVELTUVUUTTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN TAI OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTTA KOSKEVAT TAKUUT. LAATIJAT TAI TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN OLOSUHTEISSA VASTUUSSA KORVAUSVAATIMUKSISTA, VAHINGONKORVAUKSISTA TAI MUISTA VELVOLLISUUKSISTA OHJELMISTOON TAI SEN KÄYTTÖÖN LIITTYEN.

Dropbox SDK-Obj-C -sovelluskehityspaketti
Copyright (c) 2015–2016 Dropbox Inc., http://www.dropbox.com/

MIT-lisenssi (MIT)

Myönnämme käyttäjälle maksuttoman oikeuden hankkia tämä ohjelmisto ja siihen liittyvät asiakirjat ("ohjelmisto"), käyttää ohjelmistoa rajoituksetta, mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen, oikeudet käyttää, kopioida, muokata, yhdistää, julkaista, jakaa, lisensoida ja/tai myydä ohjelmistoa sekä sallia ohjelmiston käyttö muiden henkilöiden toimesta sillä edellytyksellä, että seuraavia ehtoja noudatetaan:

Ohjelmistoon ja sen osiin sisällytetään yllä oleva tekijänoikeusilmoitus ja käyttöoikeusilmoitus.

OHJELMISTO TOIMITETAAN SELLAISENAAN ILMAN MITÄÄN SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI NIIHIN RAJOITTUEN, LAATUA, SOVELTUVUUTTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN TAI OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTTA KOSKEVAT TAKUUT. LAATIJAT TAI TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN OLOSUHTEISSA VASTUUSSA KORVAUSVAATIMUKSISTA, VAHINGONKORVAUKSISTA TAI MUISTA VELVOLLISUUKSISTA OHJELMISTOON TAI SEN KÄYTTÖÖN LIITTYEN.

ZipArchive
Copyright (c) 2010–2015, Sam Soffes, http://soff.es

MIT-lisenssi (MIT)

Myönnämme käyttäjälle maksuttoman oikeuden hankkia tämä ohjelmisto ja siihen liittyvät asiakirjat ("ohjelmisto"), käyttää ohjelmistoa rajoituksetta, mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen, oikeudet käyttää, kopioida, muokata, yhdistää, julkaista, jakaa, lisensoida ja/tai myydä ohjelmistoa sekä sallia ohjelmiston käyttö muiden henkilöiden toimesta sillä edellytyksellä, että seuraavia ehtoja noudatetaan:

Ohjelmistoon ja sen osiin sisällytetään yllä oleva tekijänoikeusilmoitus ja käyttöoikeusilmoitus.

OHJELMISTO TOIMITETAAN SELLAISENAAN ILMAN MITÄÄN SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI NIIHIN RAJOITTUEN, LAATUA, SOVELTUVUUTTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN TAI OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTTA KOSKEVAT TAKUUT. LAATIJAT TAI TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN OLOSUHTEISSA VASTUUSSA KORVAUSVAATIMUKSISTA, VAHINGONKORVAUKSISTA TAI MUISTA VELVOLLISUUKSISTA OHJELMISTOON TAI SEN KÄYTTÖÖN LIITTYEN.

Libgdx-1.6.1.zip
Copyright (c) Mario Zechner (2013)

Tähän tiedostoon sovelletaan Apache-lisenssin version 2.0 ("lisenssi") ehtoja, ja sitä on sallittua käyttää ainoastaan lisenssin ehtojen mukaisesti.

Lisenssi on saatavilla osoitteessa http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Lisenssin alaiset ohjelmistot toimitetaan SELLAISENAAN ILMAN MITÄÄN SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, jollei sovellettavissa oleva lainsäädäntö muuta edellytä ja jollei toimitusehtoihin liittyen ole laadittu erillistä kirjallista sopimusta. Katso lisenssin kielikohtaiset oikeudet ja rajoitukset lisenssistä.

Firebase Analytics
Copyright (c) Google (vuosi tuntematon)

Tähän tiedostoon sovelletaan Apache-lisenssin version 2.0 ("lisenssi") ehtoja, ja sitä on sallittua käyttää ainoastaan lisenssin ehtojen mukaisesti.

Lisenssi on saatavilla osoitteessa http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Lisenssin alaiset ohjelmistot toimitetaan SELLAISENAAN ILMAN MITÄÄN SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, jollei sovellettavissa oleva lainsäädäntö muuta edellytä ja jollei toimitusehtoihin liittyen ole laadittu erillistä kirjallista sopimusta. Katso lisenssin kielikohtaiset oikeudet ja rajoitukset lisenssistä.

Protobuf.framework
Copyright 2014, Google Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Uudelleen jakaminen ja käyttö lähdekoodi- tai binäärimuodossa muokattuna tai muokkaamattomana on sallittua sillä edellytyksellä, että seuraavat ehdot täyttyvät:

* Uudelleen jaettavan lähdekoodin tulee sisältää yllä oleva tekijänoikeusilmoitus, nämä ehdot sekä alla oleva vastuuvapauslauseke.

* Uudelleen jaettavan binäärimuotoisen ohjelmiston asiakirjojen ja/tai muiden sen mukana jaettavien materiaalien tulee sisältää yllä oleva tekijänoikeusilmoitus, nämä ehdot sekä alla oleva vastuuvapauslauseke.

* Google Inc. -yhtiön nimeä tai ohjelmiston kehittäjien nimiä ei saa käyttää tätä ohjelmistoa käyttävien tuotteiden markkinointiin tai mainontaan ilman etukäteen hankittua kirjallista lupaa.

TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJAT JA OHJELMISTON KEHITTÄJÄT TOIMITTAVAT TÄMÄN OHJELMISTON SELLAISENAAN JA ILMAN MITÄÄN SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI NIIHIN RAJOITTUEN, LAATUA JA SOVELTUVUUTTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN KOSKEVAT TAKUUT. TEKIJÄNOIKEUDEN HALTIJA TAI OHJELMISTON KEHITTÄJÄT EIVÄT OLE VASTUUSSA MISTÄÄN OHJELMISTON KÄYTTÖÖN LIITTYVISTÄ SUORISTA, EPÄSUORISTA, VÄLILLISISTÄ, ERITYISISTÄ, POIKKEUKSELLISISTA TAI SEURAUKSELLISISTA VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI NIIHIN RAJOITTUEN, KORVAAVIEN TUOTTEIDEN TAI PALVELUJEN HANKKIMINEN, OHJELMISTON KÄYTÖN, TIETOJEN TAI TUOTON MENETYS TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN) NIIDEN SYYSTÄ TAI OIKEUDELLISESTA PERUSTEESTA (SOPIMUS, EHDOTON VELVOLLISUUS TAI RIKKOMUS, MUKAAN LUKIEN VÄLINPITÄMÄTTÖMYYS) RIIPPUMATTA EDES SILLOIN, JOS NIILLE ON ILMOITETTU MAHDOLLISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

android.support.v4
Copyright (c) Google (vuosi tuntematon)

Tähän tiedostoon sovelletaan Apache-lisenssin version 2.0 ("lisenssi") ehtoja, ja sitä on sallittua käyttää ainoastaan lisenssin ehtojen mukaisesti.

Lisenssi on saatavilla osoitteessa http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Lisenssin alaiset ohjelmistot toimitetaan SELLAISENAAN ILMAN MITÄÄN SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, jollei sovellettavissa oleva lainsäädäntö muuta edellytä ja jollei toimitusehtoihin liittyen ole laadittu erillistä kirjallista sopimusta. Katso lisenssin kielikohtaiset oikeudet ja rajoitukset lisenssistä.

Kotlin-web-site
Tekijänoikeus tuntematon

Tähän tiedostoon sovelletaan Apache-lisenssin version 2.0 ("lisenssi") ehtoja, ja sitä on sallittua käyttää ainoastaan lisenssin ehtojen mukaisesti.

Lisenssi on saatavilla osoitteessa http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Lisenssin alaiset ohjelmistot toimitetaan SELLAISENAAN ILMAN MITÄÄN SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, jollei sovellettavissa oleva lainsäädäntö muuta edellytä ja jollei toimitusehtoihin liittyen ole laadittu erillistä kirjallista sopimusta. Katso lisenssin kielikohtaiset oikeudet ja rajoitukset lisenssistä.

Open Source Computer Vision Library (OpenCV)
Copyright (c) 2018, OpenCV

OpenCV-ohjelmakirjastoa käytetään ohjelmissa seuraavalla lisenssillä: Open Source Computer Vision Libraryn lisenssisopimus (3-pykäläinen BSD-lisenssi)

Uudelleenjakelu ja käyttö lähde- ja binäärimuodossa muuttamattomana tai muutettuna on sallittua sillä edellytyksellä, että seuraavat ehdot täyttyvät:

* Lähdekoodin uudelleenjakelun yhteydessä on mainittava edellä oleva tekijänoikeusilmoitus, nämä ehdot ja seuraava vastuuvapautuslauseke.

* Binäärikoodin uudelleenjakelun yhteydessä edellä oleva tekijänoikeusilmoitus, nämä ehdot ja seuraava vastuuvapautuslauseke on liitettävä jakelun mukana toimitettavaan dokumentaatioon ja/tai muihin materiaaleihin.

* Tekijänoikeuden haltijoiden tai sisällöntuottajien nimiä ei saa käyttää tämän ohjelmiston pohjalta johdettujen tuotteiden markkinoinnissa ilman ennalta myönnettyä kirjallista lupaa.

Tekijänoikeuksien haltijat ja sisällöntuottajat toimittavat tämän ohjelmiston sellaisenaan, eikä sille myönnetä mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta, sisältäen, niihin kuitenkaan rajoittumatta, takuut myyntikelpoisuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Tekijänoikeuden haltijat tai sisällöntuottajat eivät missään olosuhteissa vastaa millä tahansa tavalla aiheutuneista tai teoreettisen vastuuseen, kuten sopimusrikkomukseen, ankaraan vastuuseen tai muuhun oikeusperusteeseen (mukaan lukien huolimattomuus ja muut vastaavat syyt), perustuvista suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä, esimerkinomaisista tai välillisistä vahingoista (sisältäen, niihin kuitenkaan rajoittumatta, korvaavien tavaroiden tai palvelujen hankkiminen, käyttömahdollisuuksien, tietojen tai voittojen menettäminen tai liiketoiminnan keskeytyminen), jotka liittyvät tämän ohjelmiston käyttöön, vaikka tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta olisi tiedotettu.

OKHttp
Copyright 2016 Square, Inc.

Tähän tiedostoon sovelletaan Apache-lisenssin version 2.0 ("lisenssi") ehtoja, ja sitä on sallittua käyttää ainoastaan lisenssin ehtojen mukaisesti.

Lisenssi on saatavilla osoitteessa http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Lisenssin alaiset ohjelmistot toimitetaan SELLAISENAAN ILMAN MITÄÄN SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA TAI EHTOJA, jollei sovellettava lainsäädäntö muuta edellytä ja jollei muusta ole kirjallisesti sovittu. Katso lisenssin kielikohtaiset oikeudet ja rajoitukset lisenssistä.

16. Muut tiedot. Tämä lisenssisopimus ja siinä mainitut asiakirjat sisältävät kaikki käyttäjän ja Canonin välisen sovelluksen kohdat ja ehdot; tämä lisenssisopimus (i) korvaa kaikki sen sisältöön liittyvät aiemmat ja nykyiset suulliset tai kirjalliset asiakirjat, sopimusluonnokset ja ilmoitukset; ja (ii) ohittaa sen voimassaoloaikana muiden sen osapuolten välisten asiakirjojen ristiriitaiset ehdot tai lisäehdot. Jos mikä tahansa tämän lisenssisopimuksen kohta mitätöidään, kaikki muut kohdat säilyvät voimassa, jolleivat ne ole tämän lisenssisopimuksen tarkoituksen vastaisia, ja lisenssisopimuksen noudattamista valvotaan sovellettavissa olevien lakien sallimissa puitteissa. Tähän lisenssisopimukseen tehdyt muutokset ovat sitovia vain, jos ne tehdään kirjallisesti ja molempien osapuolten valtuutetut edustajat allekirjoittavat ne. Tämä lisenssisopimus on sitova, ja siihen sisältyvät oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät perillisille, seuraajille ja osapuolten määräämille henkilöille. Jos jompikumpi tämän lisenssisopimuksen osapuoli päättää olla käyttämättä oikeuttaan vaatia minkä tahansa sopimusehdon noudattamista, tätä ei tulkita sopimusehdosta tai siihen liittyvistä oikeuksista luopumiseksi.

© 2019 Canon Europa N.V., Alankomaat. Kaikki oikeudet pidätetään.