Työpaikka – työpaikan toimintatavat ja käytännöt

Pyrimme harjoittamaan liiketoimintaa oikeudenmukaisesti ja eettisesti. Tiedostamme työntekijöiden merkittävän osuuden yrityksen menestyksessä ja kestävässä talouskasvussa. Pyrimme olemaan alan suosituin työnantaja, joka tarjoaa turvallisen työympäristön ja oikeudenmukaiset toimintaperiaatteet. Vastavuoroisesti odotamme työntekijöidemme ja alihankkijoidemme toimivan käytäntöjemme ja menettelytapojemme mukaisesrti, jotta voimme noudattaa lakeja ja säädöksiä ja harjoittaa liiketoimintaa vastuullisesti.

Työntekijät
Työllistämme 17 000 henkilöä Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa. Euroopassa meillä on yhteiset käytännöt ja toimintatavat, joita noudatetaan maittain paikallisten lakien ja olosuhteiden puitteissa. Näin varmistamme, että työntekijöiden olot ja odotukset ovat samat kaikkialla.

Vuorovaikutus työntekijöiden kanssa

Arviointi, kehitys ja palkitseminen

3 Selfs -periaatteet (San-Ji)

Monimuotoisuus ja kulttuurien tuntemus

Toimintaperiaatteemme työpaikalla

Käytännöt

Vuorovaikutus työntekijöiden kanssa

Picture_banner_footprintCanon teettää työtyytyväisyyskyselyn 16 kielellä. Selvityksen toteuttaa riippumaton ulkopuolinen organisaatio. Kysymykset käsittelevät muun muassa esimiesten taitoa motivoida ja informoida työntekijöitä sekä työntekijöiden käsitystä Canonista hyvänä työpaikkana ja sosiaalisesti vastuullisena työnantajana. Yli 70 prosenttia työntekijöistä vastaa kysymyksiin säännöllisesti. Yrityksen eri yksiköt ja osastot laativat toimintasuunnitelmia selvityksessä havaittujen ongelma-alueiden kehittämiseksi.

Olemme käynnistäneet kolmivuotisen ohjelman, jonka tarkoituksena on kannustaa työntekijöitä osallistumaan liiketoimintamme kehittämiseen. Lisätietoja on yhteiskuntavastuuraportissa.

Océ-integroinnin aikana teimme tutkimuksen ensimmäisissä maissa, jossa integrointiprosessi toteutettiin, nähdäksemme, mikä sujui hyvin ja missä oli parannettavaa. Työntekijöiden vastausten perusteella laadittiin toimintaohjeet, jotka otettiin käyttöön seuraavissa maissa.

Työntekijöiden edustajat kutsutaan myös Canon Euroopan Consultative -komiteaan. Komitea koostuu Canonin eurooppalaisten työntekijöiden ja johdon edustajista, jotka vaihtavat näkemyksiään Canon Euroopan liiketoiminnan nykytilasta ja tulevaisuudesta.

Työntekijöillä on mahdollisuus liittyä ammattiliittoon tai osallistua yhteisiin neuvotteluihin paikallisten lakien ja säädösten puitteissa. Tavoitteenamme on ylläpitää jatkuva keskustelu työntekijöidemme kanssa.

  Sivun alkuun

Arviointi, kehitys ja palkitseminen

Uusille työntekijöille laaditaan heidän työnkuvaansa suunniteltu perehdytysohjelma. Myös esimiehille tarjotaan tukea, jotta jokainen uusi työntekijä saa heiltä perehdytyksessä tarpeelliset tiedot sekä yrityksestä että omasta työstään.

Toimintaperiaatteemme mukaan jokaisella työntekijällä on vähintään kerran vuodessa virallinen kehityskeskustelu lähimmän esimiehensä kanssa. Keskustelussa arvioidaan työsuoritusta vertaamalla sitä asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisen tasoon. Apuna käytetään standardinmukaista mittausjärjestelmää.

Kullekin työntekijälle laaditaan henkilökohtainen kehitys- ja koulutussuunnitelma. Suunnitelma toteutetaan erilaisten oppimisvaihtoehtojen kautta. Työntekijät voivat esimerkiksi osallistua verkko-opetukseen ja -mentoritoimintaan. Palkitsemme työntekijöitämme monin eri tavoin esimerkiksi jakamalla tunnustuksia hyvistä suorituksista ja pitkästä työurasta.

Canonilla on vakiintuneet menetelmät tilanteisiin, joissa työntekijä tuntee tulleensa väärin kohdelluksi. Työntekijä voi noudattaa näitä menetelmiä paikallisen lainsäädännön puitteissa. Yrityksellä on myös selkeät puuttumismenetelmät, joihin tukeudutaan, jos työntekijän työsuorituksessa tai käyttäytymisessä on huomautettavaa. Myös näiden menetelmien yhteydessä noudatetaan paikallista lainsäädäntöä.

  Sivun alkuun

3 Selfs -periaatteet (San-Ji)

3 Selfs -periaatteet ohjaavat Canonin työntekijöiden käyttäytymistä Canonin toimintaperiaatteiden mukaisesti. 3 Selfs -palkinnot jaetaan kansallisella ja alueellisella tasolla neljännesvuosittain ja vuosittain. Palkintojen tarkoitus on rohkaista ja palkita seuraavia kolmea käytöstyyppiä:

• itsemotivointi: aloitteellisuus ja ratkaisujen etsiminen

• itsejohtaminen: oman toiminnan tehokas suunnittelu ja organisointi

• itsetuntemus: oman toiminnan vaikutusten tiedostaminen

  Sivun alkuun

Monimuotoisuus ja kulttuurien tuntemus

Kulttuurien monimuotoisuus on olennainen osa Canonin liiketoimintaa. Se tukee Canonin ajattelutapaa, jonka mukaan kaikki tekevät työtä yhteisen hyvän eteen. Canon toimii hyvin erilaisissa maissa ja erilaisilla alueilla, joten kaikki yrityksen työntekijät osallistuvat monimuotoisuuskoulutukseen. Koulutus auttaa työntekijöitä ymmärtämään ja arvostamaan ihmisten, kulttuurien ja Canonin liiketoiminnan monimuotoisuutta.

Yrityksemme monikulttuurisuus näkyy esimerkiksi Euroopan pääkonttorissamme, jossa työskentelee yli 50 eri kansallisuuden edustajia. Yrityksen johtokunta koostuu 8 eri kansallisuudesta.

Lue lisää Canonin monimuotoisuudesta.

  Sivun alkuun

Toimintaperiaatteemme työpaikalla

Syrjinnänvastaisuus: Canon ei syrji ihmisiä etnisen taustan, sukupuolen, uskonnon, yhteiskunnallisen taustan, vamman, poliittisen mielipiteen eikä seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Canon ei salli häirintää missään muodossa.

Turvallisuus: Canon tarjoaa turvallisen työympäristön ja tarpeellisen koulutuksen työntekijöille, jotka työskentelevät vaarallisissa olosuhteissa tai kemiallisten aineiden kanssa. Rohkaisemme työntekijöitä säilyttämään terveen tasapainon työelämän ja vapaa-ajan välillä.

Ilmiantaminen: Canonilla on käytössä ilmiantokäytäntö, joka on avoin kaikille työntekijöille. Työntekijät voivat anonyymisti ilmoittaa, jos heillä on vilpillistä toimintaa koskevia epäilyksiä.

Eettiset normit: Kaikkien työntekijöiden odotetaan noudattavan Canon-konsernin eettisiä normeja. Toimintaperiaatteet määrittelevät työntekijöiden käyttäytymissäännöt, ja ne kattavat muun muassa luottamuksellisen tiedon suojelemisen ja sopimattoman käytöksen, kuten kiusaamisen, estämisen.

Työehdot: Työehdot saattavat vaihdella paikallisten lakien ja käytäntöjen mukaan. Eroja saattaa olla muun muassa äitiys- ja vanhempainlomissa, ylitöissä ja perustyöajassa.
 
Ihmisoikeudet ja lapsityövoima: Canon kunnioittaa kaikkien työntekijöidensä ihmisoikeuksia. Katso Canon Inc.:n hankintaperiaatteet ja tavarantoimittajille tarkoitettu ohjeistus ihmisoikeuksista ja lapsityövoimasta sekä reilusta, yhteisöllisestä ja eettisesti hyväksyttävästä liiketoiminnasta. Canon Europe on määrittänyt toimittajien toimintaperiaatteet, jotka sisältyvät yleisiin hankintaehtoihin. Edellytämme toimittajilta vähintään näiden standardien täyttämistä.Picture_UNGC logo

Canon Eurooppa on allekirjoittanut tammikuussa 2014 YK:n Global Compact -aloitteen, joka koostuu 10 periaatteesta seuraavilla osa-alueilla: ihmisoikeudet, työelämä, ympäristö ja korruption vastaisuus. 

Ympäristötietoisuus: Koulutamme työntekijöitämme ja alihankkijoitamme ympäristöasioissa sekä perehdytyksen aikana että pakollisena verkkokoulutuksena. Työntekijöiden on hyvä ymmärtää, kuinka tärkeänä Canon pitää yrityksen ympäristövaikutusten vähentämistä ja kuinka he voivat omalta osaltaan auttaa tämän tavoitteen saavuttamisessa. Lue lisää Canonin ympäristötoiminnasta.

Lue lisää Canonin johtamistoiminnasta.

  Sivun alkuun

Käytännöt

Käytäntöjämme noudattamalla työntekijät voivat auttaa Canonia toimimaan oikeudenmukaisesti ja eettisesti.

Lahjat/viihde: työntekijöiden on noudatettava Canonin käytäntöjä lahjojen antamisessa ja vastaanottamisessa sekä edustamisessa.

Lahjonnan torjunta / korruptio: työntekijöiden on noudatettava Canonin käytäntöjä lahjonnan torjunnasta ja korruptiosta.

Yhteisöpalvelut: Canon on luonut työntekijöilleen ohjeet vastuullisesta käyttäytymisestä yhteisöpalveluissa suojellakseen yhtiön mainetta ja brändiä.

Tietotekniikka: Canonin tietotekniikkaa koskevissa käytännöissä on Canonin verkon suojaamiseksi määritelty yhtiön IT-resurssien hyväksyttävät ja kielletyt käyttötavat.

Reilu kilpailu: kaikki työntekijät koulutetaan, ja paikalliset asianajajat auttavat Canonia varmistamaan oikeudenmukaisuuden kaikessa toiminnassa.

Lue lisää Canonin käytännöistä.

Yhteiskuntavastuuraportti

  Sivun alkuun

spacer
					image
Yhteiskunta
Alueellinen
Paikallinen
Yhteiskuntavastuu
Ympäristö
Sosiaalinen vastuu
Taloudellinen vastuu
Palkinnot
Yhteiskuntavastuuraportit
Canon Euroopan yhteiskuntavastuuraportti 2014