Canonin ilmoitus koskien REACH-asetusta EY 1907/2006

Heinäkuu 2017

REACH-asetus (EY 1907/2006) tuli voimaan 1. kesäkuuta 2007 tavoitteena parantaa kemikaalien hallintaa sellaisenaan, valmisteissa ja esineissä¹ Euroopan alueella.

Canon-konsernin ympäristökäytäntöjen mukaisesti varmistamme REACH-säännösten jatkuvan noudattamisen suhtautumalla niihin ennakoivasti.

Tiedonanto erityistä huolta aiheuttavista aineista (SVHC)
Ensimmäinen kandidaattilista REACH-asetuksen artiklan 59 mukaisista erityistä huolta aiheuttavista aineista julkaistiin 28. lokakuuta 2008, ja sitä päivitetään noin kuuden kuukauden välein. Voimassa oleva kandidaattilista on luettavissa Euroopan kemikaaliviraston verkkosivuilla.

Canonin toimitusketju on osa ympäristöä säästävää hankintaohjelmaamme, ja vaadimme toimittajiltamme kattavat tiedot heidän tuotteissaan esiintyvistä aineista, mukaan lukien erityistä huolta aiheuttavat aineet. Päivitämme säännöllisesti toimittajatietojamme ottaen huomioon maailmanlaajuisen lainsäädännön muutokset, jotka saattavat vaikuttaa tuotteisiimme (sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin). Tarkistamme myös kandidaattilistan säännöllisin väliajoin.

Tuotteiden valmistajana ja toimittajana olemme REACH-asetuksen artiklan 33 mukaisesti velvollisia antamaan tiedot erityistä huolta aiheuttavista aineista, joiden pitoisuus tuotteessa on yli 0,1 painoprosenttia. Jos saamme uutta tietoa, jonka myötä lisätoimenpiteet ovat tarpeellisia, ilmoitamme asiakkaillemme asiasta mahdollisimman nopeasti tässä sivustossa.

Canon-tuotteita koskeva ilmoitus
Canon-tuotteet saattavat sisältää alla lueteltuja aineita yli sallitun rajan:


Aine CAS-/EY- numero Tuote Sovellus
Di(2-etyyliheksyyli) ftalaatti (DEHP) 117-81-7 PVC-kaapelit Pehmitin
Boorihappo 10043-35-3/11113-50-1 Valokuvapaperi Silloiteaine
Dinatriumtetraboraatti, vedetön 1303-96-4/1330-43-4/12179-04-3 Käytetyn musteen säiliön osatValokuvapaperi PalonestoaineSilloiteaine


Käyttöturvatiedotteet (SDS)
Käyttöturvatiedotteissa (SDS) kerrotaan musteista, väriaineista ja huoltokemikaaleista. Näin pyrimme välittämään tietoa tuotteiden turvallisesta käytöstä ja hävittämisestä osana toimitusketjua.

Tutustu käyttöturvatiedotteisiin alla olevien linkkien kautta:

Canon-tuotteet: https://msds.canon-europe.com/
Océ-tuotteet: http://global.oce.com/support

Lisätietoja
Lisätietoja saat lähettämällä sähköpostia osoitteeseen CEU-Reach@canon-europe.com.

Lisätietoja REACH-asetuksesta on Euroopan kemikaaliviraston verkkosivuilla.

Vastuuvapauslauseke
Kaikki tämän ilmoituksen sisältämät tiedot on esitetty ilmoitusta valmisteltaessa käytettävissä olleen Canonin parhaan tiedon mukaan. Tämä ilmoitus on annettu vain tiedonantotarkoituksessa. Canon esittää nämä tiedot ilman minkäänlaisia suoria tai epäsuoria takuita mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen, tiettyä tarkoitusta koskevat takuut. Canon ei takaa sisällön virheettömyyttä.


¹ REACH-asetuksen mukaisesti määritelty aine (EY)1907/2006

spacer
					image
Liiketoiminta
Sähkö- ja elektroniikkaromudirektiivi
Paristo- ja akkudirektiivi
ISO 9001
Yhteiskuntavastuu
Ympäristö
Sosiaalinen vastuu
Taloudellinen vastuu
Palkinnot
Yhteiskuntavastuuraportit