Taloudellinen vastuu – vastuullinen liiketoiminta

Pyrimme vastuulliseen liiketoimintaan luomalla laajaa taloudellista arvoa, joka hyödyttää useita eri sidosryhmiä ja toimijoita. Tarjoamme tuotteita, palveluita ja ratkaisuja, jotka esimerkiksi edistävät kilpailukykyistä liiketoimintaa sekä parantavat asiakkaiden ja yhteisöjen elämää ja hyvinvointia.

Kattava valikoimamme sisältää tuotteita ja palveluita monipuolisista yritysratkaisuista tulostuksenhallintaan sekä ulkoistukseen, kameroista monitoimilaitteisiin, TV-kameroista digitaaliseen röntgenkuvaukseen, puolijohteista skannereihin, tuotanto- ja suurkuvatulostimista konsultointipalveluihin ja kiikareista laskimiin. Lue lisää Canonin kuluttajatuotteista, lääketieteellisistä laitteista, yritysratkaisuista, palveluista ja sovelluksista.

Kyosei-filosofiamme mukaisesti ymmärrämme vastuumme ja haluamme edistää terveellistä taloutta, joka vaikuttaa positiivisesti meihin kaikkiin. Liiketoimintamme vaikuttaa positiivisesti paikallisiin markkinoihin, luoden lisäarvoa asiakkaillemme sekä muille sidosryhmille, kuten tavarantoimittajille, työntekijöille ja julkishallintoille.

Lue lisää yhteistyöstämme sidosryhmien kanssa. Sidosryhmäsuhteet

YK:n Global Compact

Picture_banner_BusinessCanonilla on tiukat käytännöt, joiden mukaisesti toimimalla noudatamme paikallisia lakeja ja vastaamme sidosryhmien odotuksiin. Vastuullinen liiketoiminta on meille muutakin kuin lakien noudattamista. Siihen kuuluu myös työntekijöidemme toiminta työpaikalla; työntekijöiden kohtelu yrityksessä, eettinen, oikeudenmukainen ja turvallinen liiketoiminta sekä käytännöt, joiden avulla suojelemme ympäristöä ja asiakkaita. Haluamme toimia hyvänä esimerkkinä muille.

Picture_UNGC logoPainottaaksemme sitoutumistamme vastuulliseen liiketoimintaan olemme sisällyttäneet ympäristöasiat tärkeäksi osaksi koko yritysstrategiaamme ja -kulttuuriamme. Olemme myös allekirjoittaneet YK:n Global Compact –aloitteen ja hyväksyneet noudattavamme sen kymmentä tärkeää yleismaailmallista periaatetta koskien ihmisoikeuksia, työelämän periatteita, ympäristöä ja lahjonnanvastaista toimintaa.

Lue, miten Canon tukee yhteiskuntaa ja täyttää taloudelliset velvoitteensa.
Lue, miten Canon vähentää ympäristövaikutuksiaan.

 

Vaatimustenmukaisuus ja toimet

Canon Inc.:in tytäryhtiönä teemme osamme sisäisessä hallintaprosessissa ja olemme mukana Expanded Ethics -komiteassa, jossa päätetään vaatimustenmukaisuutta tukevista toimenpiteistä. Vaatimustenmukaisuus on osa yrityksen johtamisperiaatteita yhdessä eettisen kaupanteon, lakien ja säädösten, talousvaikutusten, työntekijän ja työnantajan vastuun sekä tuoteturvallisuuden kanssa.

Oma vaatimustenmukaisuutta valvova ryhmämme pitää huolen siitä, että ymmärrämme ja huomioimme uusien lakien vaikutukset liiketoimintaamme ennen kuin asetukset tulevat voimaan. Näin voimme ajoissa ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Noudatamme säädöksiä, joten asiakkaamme voivat olla varmoja, että tuotteemme ovat vaatimustenmukaisia ja turvallisia ja liiketoimintamme reilua ja vastuullista.

Noudatamme paikallisia lakeja ja säädöksiä kaikissa niissä maissa, joissa toimimme. Olemme mukana alan liitoissa ja ryhmissä, joissa pohdimme ympäristösäädösten ja tuoteturvallisuuden eri puolia. Näin pyrimme pysymään lainsäädännön edellä ja etsimään aktiivisesti mahdollisuuksia osallistua säädösten luontiin. Olemme jäseninä seuraavissa ryhmissä: DIGITALEUROPE, EuroVAprint, Japan Business Council in Europe (JBCE), COCIR ja CSR Europe.

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivi (WEEE)

REACH-asetus

Haitallisten aineiden käyttöä rajoittava direktiivi (RoHS)

Paristo- ja akkudirektiivi

Pakkausdirektiivi

Ympäristöselosteet

Käyttöturvatiedotteet

Sarbanes-Oxley-laki

ISO 9001

ISO 27001

Toimintaperiaatteet

ISO 14001

Green Procurement – ympäristöä säästävä hankintaohjelma

Patentit

Väärennösten vastaiset toimet

Kongon demokraattisesta tasavallasta hankitut mineraalit

Sijoitussuhteet

Työntekijät

Toimitusketjun hallinta

Lahjonnan ja korruption vastaiset toimenpiteet

Lahjat ja vieraanvaraisuus

Reilu kilpailu

Sidosryhmäsuhteet

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivi (WEEE)

Canon noudattaa Euroopan unionin (EU) sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevaa direktiiviä 2012/19/EU. Direktiivin tarkoituksena on pienentää sähkö- ja elektroniikkaromun ympäristövaikutuksia. WEEE-direktiivi kuuluu jokaisen EU-maan lainsäädäntöön. Lue lisää Canonista ja WEEE-direktiivistä.

  Sivun alkuun

REACH-asetus

REACH-asetuksessa EY 1907/2006 säädetään kemikaalien ominaisuuksien arvioinnista. Tarkoituksena on tunnistaa kemikaaleista ihmisten terveydelle ja ympäristölle mahdollisesti aiheutuvat riskit. Canon toimii tiiviissä yhteistyössä toimitusketjun kanssa ja pyrkii siten varmistamaan REACH-asetuksen jatkuvan noudattamisen. Lue lisää Canonista ja REACH-asetuksesta. Lue lisää Canonin ympäristöä säästävästä hankintaohjelmasta.

  Sivun alkuun

Haitallisten aineiden käyttöä rajoittava direktiivi (RoHS)

Canon noudattaa RoHS-direktiiviä (2011/65/EU) ja joissakin tapauksissa jopa ylittää sen vaatimukset. RoHS-direktiivin tarkoituksena on minimoida sähkö- ja elektroniikkaromun ympäristövaikutukset niiden käyttöajan jälkeen pienentämällä kuuden haitallisen aineen sallittua määrää tuotteissa. Euroopan unionin alueella myytävissä tuotteissa saa nykyään olla enintään direktiivissä määritelty määrä lyijyä, kadmiumia, elohopeaa, kuusiarvoista kromia, polybromibifenyyliä (PBB) ja polybromidifenyylieetteriä (PBDE). Suunnitelmissamme on myös laajentaa RoHS-direktiiviämme ja lisätä siihen kuuluvien haitallisten aineiden määrää vuoteen 2017 mennessä. Lue lisää sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta.

  Sivun alkuun

Paristo- ja akkudirektiivi

Akkujen tuottajana ja maahantuojana Canon on mukana käytettyjen paristojen ja akkujen kierrätyksessä jokaisessa EU-maassa, jossa yritys toimii. Canon rahoittaa paristojen ja akkujen keräystä ja käsittelyä sekä raportoi siitä. EU:n paristo- ja akkudirektiivin (2013/56/EY) tarkoituksena on vähentää paristojen ja akkujen ympäristövaikutuksia ja lisätä käytettyjen paristojen ja akkujen kierrätystä.

Canonin valikoimassa on energiaa säästäviä laskimia, jotka toimivat joko pelkällä valokennolla tai sekä valokennolla että paristoilla. Lue lisää Canonin energiaa säästävistä laskimista ja paristojen ja akkujen kierrätyksestä.

  Sivun alkuun

Pakkausdirektiivi

Canon osallistuu pakkausmateriaalien kierrätykseen ja auttaa pakkausjätteiden keräyksen ja kierrätyksen rahoituksessa. Täten Canon noudattaa Euroopan unionin pakkauksia ja pakkausjätteitä koskevaa direktiiviä 94/62/EY sekä paikallisia säädöksiä maissa, joissa sillä on kansallinen toimisto. Lisäksi Canon pyrkii jatkossakin vähentämään tuotepakkauksiin käytettävää materiaalia.

  Sivun alkuun

Ympäristöselosteet

Canonin ympäristöselosteissa kerrotaan tuotteiden ympäristönäkökulmista ja energiatehokkuudesta sekä tuotteihin käytetyistä materiaaleista. Lisätietoja ympäristöselosteista saat paikalliselta Canon-edustajalta.

  Sivun alkuun

Käyttöturvatiedotteet

Materiaalien käyttöturvatiedotteissa (MSDS) ja muissa käyttöturvatiedotteissa kerrotaan mahdollisista terveysvaaroista, joita kemikaaleille tai muille vaarallisille aineille altistuminen voi aiheuttaa. Tietoja Canonin tuotteissa käytetyistä musteista ja väriaineista sekä huoltoteknikkojen käyttämistä materiaaleista löydät käyttöturvatiedotesivustoltamme. Löydät sivustolta myös Océ-ratkaisujen käyttöturvatiedotteet. Lisätietoja käyttöturvatiedotteista saat paikalliselta Canon-edustajalta.

  Sivun alkuun

Sarbanes-Oxley-laki

Koska Canonin osakkeilla käydään kauppaa New Yorkin pörssissä, Canon noudattaa Sarbanes-Oxley-lakia.

  Sivun alkuun

ISO 9001

Useilla Canon Euroopan sivustoilla on käytössä ISO 9001 -standardin mukainen laadunvalvontajärjestelmä. Järjestelmän avulla pyrimme kehittämään organisaation sisäisiä laatuprosesseja, jotta voimme täyttää sekä asiakkaiden että lainsäädännön vaatimukset. Järjestelmä ei liity tuotteiden laadunvalvontaan. Katso luettelo ISO 9001 -standardin mukaisista sivustoista. Katso luettelo ISO 9001 -standardin mukaisista Océ-sivustoista.

  Sivun alkuun

ISO 27001

Canon Europen tietoturvan hallintajärjestelmälle on myönnetty ISO 27001 -sertifikaatti, joten asiakkaamme voivat luottaa siihen, että toimimme korkeimpien kansainvälisten standardien mukaisesti. ISO 27001 -standardi kattaa kaikki tietoturvallisuuteen liittyvät osa-alueet riskeistä ja tuoteturvallisuudesta auditointien ja häiriötilanteiden hallintaan.

  Sivun alkuun

Toimintaperiaatteet

Kaikkien työntekijöidemme on noudatettava Canon-konsernin toimintaperiaatteita. Niiden avulla osaamme toimia liiketoiminnan lainsäädännöllisten ja eettisten velvoitteiden mukaisesti. Toimintaperiaatteet luovat työntekijöille vastuullisen toiminnan mallin erilaisiin tilanteisiin, kuten luottamuksellisen tiedon suojaamiseen tai sopimattoman käytöksen estämiseen. Toimintaperiaatteita toteutetaan käytännössä koko EMEA-alueella käytössä olevien työpaikkakäytäntöjen avulla.

  Sivun alkuun

ISO 14001

Canon sai ISO 14001 -ympäristöstandardin mukaisen sertifioinnin vuonna 2007 ja pyrkii jatkuvasti parantamaan kaikkien toimipisteidensä toimintaa. Tällä hetkellä noin 200 toimipistettä 25 EMEA-alueen maassa on sertifioitu. Océ-integraatioprosessin myötä yritykseen liittyvät uudet toimipisteet tulevat myös osaksi Canonin kansainvälistä sertifiointia.

  Sivun alkuun

Green Procurement – ympäristöä säästävä hankintaohjelma

Otimme ympäristöä säästävän hankintaohjelman käyttöön EMEA-alueella vuonna 2008. Ohjelman avulla pyritään varmistamaan turvallinen materiaalien ja komponenttien hankinta. Toimittajia pyydetään tarkistamaan, että he noudattavat säädöksiä, ja valvomaan myös omia toimittajiaan. Säädökset kattavat monia aiheita vaarallisista aineista aina puutavaran käsittelyyn.

Teemme toimittajille auditointeja riskien arvioinnin pohjalta. Päivitämme toimittajakyselyämme vastaamaan säädöksiä niiden mahdollisesti muuttuessa. Uusien toimittajien tulee vastata koko auditointikyselyyn. Vanhoja toimittajia pyydetään vahvistamaan, että he noudattavat muuttuneita säädöksiä.

Teemme tavarantoimittajiemme kanssa yhteistyötä kaikilla kehittämistä vaativilla alueilla. Näin voimme varmistaa, että kaikki hankkimamme osat ja tuotteet ovat Euroopan unionin lainsäädännön ja Canonin maailmanlaajuisen ympäristöä säästävän hankintaohjelman mukaisia ja ettei asiakkaillemme aiheudu vaaraa haitallisista kemikaaleista. Lue lisää Canonin ympäristöä säästävästä hankintaohjelmasta.

  Sivun alkuun

Patentit

Haemme vuosittain yhä enemmän patentteja, joiden avulla suojaamme uusia tuotteitamme ja kehitystyömme tuloksia. Patentit liittyvät laitteisiin ja ohjelmistoihin, tarvikkeisiin, optisiin tuotteisiin, lääketieteellisiin laitteisiin ja tulostuksen sekä skannauksen hallintaohjelmistoihin. Pyrimme tarvittaessa suojaamaan patenttimme mahdollisilta kolmansien osapuolien rikkomuksilta.

Tehdyn kehitystyön suojaaminen on yhä tärkeämpää liiketoimintamme laajennuttua yritysostojen ja uusien markkina-alueiden myötä.

  Sivun alkuun

Väärennösten vastaiset toimet

Pyrimme määrätietoisesti estämään väärennettyjen Canon-tuotteiden ja rinnakkaistuotteiden leviämisen ja myymisen. Työskentelemme läheisessä yhteistyössä poliisin ja tullin sekä muiden julkishallinnon viranomaisten kanssa estääksemme väärennettyjen Canon-tuotteiden saapumisen markkinoille. Näiden toimien avulla turvaamme yhtiömme brändin ja maineen ja suojaamme asiakkaitamme. Väärennetyt Canon-tuotteet ovat laittomia ja niiden käyttö satttaa vahingoittaa kuluttajia. Väärennettyjä tuotteita ei todennäköisesti myöskään ole tuotettu ympäristölakien, kuten WEEE-direktiivin ja REACH-asetuksen, mukaisesti. Lue lisää tuoteväärennösten ehkäisystä ja rinnakkaistuotteista.

  Sivun alkuun

Kongon demokraattisesta tasavallasta hankitut mineraalit

Aihetta koskevia tietoja on Canon Inc.:n verkkosivustossa.

  Sivun alkuun

Sijoitussuhteet

Lisätietoja on Canonin maailmanlaajuisia sijoitussuhteita käsittelevässä sivustossa.

  Sivun alkuun

Työntekijät

Odotamme työntekijöiltämme korkeaa työmoraalia. Me puolestamme tarjoamme heille turvallisen työskentely-ympäristön ja tasa-arvoiset mahdollisuudet. Yhtiössämme on käytössä useita erilaisia menettelytapoja ja käytäntöjä, joiden avulla pyrimme varmistamaan työntekijöidemme oikeudenmukaisen kohtelun sekä torjumaan lahjontaa ja korruptiota, edistämään reilua kilpailua ja toimimaan vastuullisesti lahjojen ja vieraanvaraisuuden sekä sosiaalisen median suhteen. Nämä käytännöt auttavat työntekijöitämme ymmärtämään asianmukaiset toimenpiteet ja hyväksyttävät toimintamallit. Lue lisää Canonin työpaikkakäytännöistä ja uramahdollisuuksista.

  Sivun alkuun

Toimitusketjun hallinta

Canonin EMEA-alueen toimittajien on noudatettava yhteisiä toimintaperiaatteita, joihin sisältyy kansainvälisten työvoima-, ihmisoikeus- ja ympäristöstandardien noudattaminen. Nämä periaatteet on myös sisällytetty Canonin Yleisiin ostoehtoihin.

Katso myös Canon Inc.:n hankintaperiaatteet ja tavarantoimittajille tarkoitettu ohjeistus ihmisoikeuksista ja lapsityövoimasta sekä reilusta, yhteisöllisestä ja eettisesti hyväksyttävästä liiketoiminnasta.

  Sivun alkuun

Lahjonnan ja korruption vastaiset toimenpiteet

Lue lisää Canonin työpaikkakäytännöistä.

  Sivun alkuun

Lahjat ja vieraanvaraisuus

Lue lisää Canonin työpaikkakäytännöistä.

  Sivun alkuun

Reilu kilpailu

Kaikki työntekijämme osallistuvat pakolliseen koulutukseen, minkä lisäksi he voivat kääntyä aihetta koskevissa kysymyksissä kansallisen lainsäädännön asiantuntijoiden puoleen.

  Sivun alkuun

Sidosryhmäsuhteet

Olemme jatkuvasti vuorovaikutuksessa monipuolisen sidosryhmäverkostomme kanssa. Sidosryhmiimme kuuluvat sekä ratkaisujemme ja palvelujemme käyttäjät että niiden kehittämisessä ja toimittamisessa auttavat tahot. Lue lisää sidosryhmistämme. Sidosryhmäsuhteet

  Sivun alkuun

spacer
					image
Liiketoiminta
Sähkö- ja elektroniikkaromudirektiivi
REACH-asetus
Paristo- ja akkudirektiivi
ISO 9001
Yhteiskuntavastuu
Ympäristö
Sosiaalinen vastuu
Taloudellinen vastuu
Palkinnot
Yhteiskuntavastuuraportit