Canonille japanilaisista yrityksistä korkein sijoitus Climate Counts -kampanjan tiedepohjaisessa yritysten päästötutkimuksessa vuonna 2013

TOKIO, 30.1.2014 — Canon Inc. ilmoitti tänään sijoittuneensa neljännelle sijalle Climate Counts¹ -kampanjan ja Center for Sustainable Organizations² -järjestön tutkimuksessa, jossa mitataan yritysten kykyä täyttää päästötavoitteet. Sijoitus on samalla korkein mukana olleista japanilaisista yrityksistä.

Climate Countsin vuonna 2013 julkaistussa tiedepohjaisessa hiilidioksiditutkimuksessa analysoitiin 100 kansainvälisen yrityksen toiminnasta aiheutuvia päästöjä vuosina 2005–2012. Näin on voitu määritellä, kuinka yritykset täyttävät tiedepohjaiset päästötavoitteet. Tutkimuksessa oli mukana yrityksiä 10 alalta, mukaan lukien teknologia, terveydenhuolto, öljy ja kaasu sekä kuluttajatuotteet. Tutkimuksessa käytettiin Center for Sustainable Organizations -järjestön (CSO) kehittämää Context-Based Carbon Metric -mittaria.3 Climate Countsin tutkimustarkoitusta varten CSO:n mittariin oli lisätty Tellus Institute -järjestön laatimat tiedepohjaiset päästötavoitteet. Tellus Institute on poikkitieteellinen voittoa tuottamaton tutkimuksia järjestävä ja toimintatapoja kehittävä organisaatio.

Tutkimuksessa arvioitiin yritysten suorituskykyä kestävän kehityksen kannalta. Ympäristökysymysten lisäksi ominaisuuksia arvioitiin sosiaalisesta ja taloudellisesta näkökulmasta. Kunkin yrityksen suorituskyky arvioitiin ja yritykset asetettiin järjestykseen sen mukaan, paljonko yrityksellä oli päästöjä jokaista dollaria kohti, jolla se kasvattaa bruttokansantuotetta, ja kuinka paljon yritys kasvattaa BKT:ta.

Tutkituista 100 yrityksestä 49 yrityksen, Canon mukaan lukien, havaittiin tukevan kestävää kehitystä ja vähentävän hiilipäästöjään ilmastonmuutosta torjuvien tiedepohjaisten tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi näiden 49 yrityksen joukossa oli 25 yritystä, jotka olivat parantaneet tulostaan samalla, kun ne olivat vähentäneet päästöjään.

Canon pyrkii vähentämään CO2-päästöjään koko Canon-konsernissa tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa materiaalien hankinnasta tuotteiden hävitykseen ja kierrätykseen. Näistä toimistaan Canon sai toimistomonitoimilaitteilleen joulukuussa 2012 ensimmäisenä yrityksenä sertifikaatin Japanin Carbon Footprint Program4 -ohjelmasta. Me Canonilla uskomme, että hyvä sijoitus Climate Countsin tutkimuksessa on juuri tällaisten konsernin laajuisten hankkeiden ansiota.

Toteuttamalla Action for Green5 -ympäristövisiotaan Canon pyrkii kehittämään suorituskykyisiä tuotteita, joiden ympäristövaikutukset ovat minimaaliset. Lisäksi käyttäjille tarjotaan ympäristöä säästäviä tuotteiden käyttötapoja.


1 Vuonna 2007 julkaistu Climate Counts on voittoa tuottamaton kampanja, joka vuosittain pisteyttää yrityksiä sen mukaan, miten ne osallistuvat vapaaehtoiseen toimintaan ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

2 The Center for Sustainable Organizations (CSO) on voittoa tuottamaton järjestö, joka järjestää tutkimuksia, kehitystyötä, koulutusta ja konsultointia tarkoituksena edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja käytäntöjen käyttöönottoa organisaatioissa, mittaus- ja raportointimenetelmissä ja pääomamarkkinoilla ympäri maailman.

3http://www.sustainableorganizations.org/context-based-metrics-in-public-domain.html

4 Carbon Footprint of Products (CFP) -järjestelmällä lasketaan tuotteen kasvihuonekaasupäästöt koko sen elinkaaren ajalta raakamateriaalien hankinnasta tuotantoon, jakeluun, käyttöön ja hävitykseen tai kierrätykseen. Kokonaistulos ilmaistaan hiilidioksidiekvivalenttina.

5Canonin Action for Green -ympäristövision tarkoituksena on yhdistää tuotteen parantunut toiminnallisuus minimaaliseen ympäristökuormitukseen.


Lisätiedot: Richard Berger (richard.berger@canon.co.jp)

spacer
					image
Lehdistötiedotteet
Yritystiedotteet
Yritysratkaisutiedotteet
Kuluttajatuotetiedotteet
Lääketiedetiedotteet
Canon Inc:n tiedotteita
Tietoja
Lehdistömateriaali
Tapahtumat muualla Euroopassa
Kuvapankki
RSS-syötteet
Kuluttajatuotetiedotteet
Yritysratkaisutiedotteet
Yritystiedotteet
Lääketiedetiedotteet