Näkemyksemme veroista

18.12.2018

Johdanto

Tämä strategia koskee Canon Europa NV:tä ja kaikkia sen konsernin Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimivia yrityksiä. Käsite "Canon Europa" kattaa kaikki Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimivat Canon Europa NV -konserniin kuuluvat yritykset ja kiinteät toimipaikat.

Canon Europa kuuluu monikansalliseen Canon Inc -konserniin, jonka pääkonttori on Japanissa.

Canon Europa noudattaa toiminnassaan Canon Inc -konsernin käytäntöjä ja toimintaperiaatteita.

Canon-konsernin toimintaperiaatteet ja käytännöt

Canonin yritysfilosofia perustuu kyosei-käsitteeseen. Kyosei tarkoittaa elämistä ja työskentelemistä yhdessä yhteisen hyvän eteen. Yrityksen johtamista ohjaavana ajatuksena se merkitsee koko maailman vaurauden ja hyvinvoinnin tukemista ja samalla pyrkimystä menestykseen aidosti kansainvälisenä konsernina, jonka toiminnalle ominaista on jatkuva kasvu ja kehitys.

Monikansallisena maailmanlaajuisesti toimivana yhtiönä Canon uskoo, että verojen vastuullinen maksaminen yhtiön toimintamaissa ja -alueilla on yksi sen tärkeimmistä yhteiskuntavastuun osa-alueista.

Tämän ajattelutavan mukaisesti Canon noudattaa yritysverotukseen liittyen seuraavia periaatteita:

  1. Laskut maksetaan verolainsäädännön ja viranomaismääräysten mukaisesti.
  2. Verotuskirjanpidossa ja muissa verotukseen liittyvissä toiminnoissa noudatetaan saumattomasti lainsäädäntöä.
  3. Verotukseen liittyvää hallintoa kehitetään, ja verolainsäädännön noudattamiseen liittyvistä asioista tiedotetaan.
  4. Noudatetaan kansainvälistä verotusta koskevia yleisiä sääntöjä OECD:n ja YK:n määrittämien ohjeiden mukaisesti ja varmistetaan, että toiminta on maakohtaisen verolainsäädännön mukaista.

Riskien hallinta ja hallintojärjestelyt

Yhdistyneen kuningaskunnan verotukseen liittyvistä asioista vastaavat Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueen (EMEA) verotoiminnot sijaitsevat Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Alankomaissa. EMEA-alueen verotoimintojen esimies on EMEA-alueen verojohtaja, joka raportoi Canonin EMEA-alueen talousjohtajalle. Canon Europa NV:n hallitus on hyväksynyt ja omistaa tämän verostrategian.

EMEA-alueen verotoimintojen tavoitteena on varmistaa, että toiminta kaikilla toiminta-alueilla on kunkin alueen verolainsäädännön mukaista. Se myös antaa teknisiin näkökohtiin liittyviä ohjeita ja tukea. Näitä ovat erityisesti maiden väliset ongelmat sekä liiketoimintamallien ja oikeushenkilöiden uudelleenorganisointi tilanteissa, joihin saattaa liittyä verotusriskejä. Pyrimme aktiivisesti tunnistamaan, tarkkailemaan ja hallitsemaan tällaisia riskejä, jotta voimme varmistaa, että ne ovat tavoitteidemme mukaisia. Jos tilanteeseen liittyy epävarmuutta tai jos tilanne on huomattavan monimutkainen, pyydämme neuvoja ulkopuolisilta asiantuntijoilta. Näin EMEA-alueen verotustoiminnoissa voidaan taata, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa sekä sitä laajemmalla alueella ilmenneet verotukseen liittyvät ongelmat käsitellään asianmukaisesti. Näin taataan myös, että kaikki verotukseen liittyvät ongelmat käsitellään kirjanpitoa ajatellen asianmukaisesti ja että ulkoisille tarkastajille toimitetaan aiheesta kattavat raportit.

Suhtautuminen verosuunnitteluun ja riskeihin

Canon Europan verotusasioiden hoidon tavoitteena on varmuuden saavuttaminen ja yllätysten välttäminen. Liiketoimiimme liittyy aina selkeä kaupallinen tarkoitus. Emme käytä keinotekoisia rakenteita tai yritä siirtää tuottoja kevyen verotuksen maihin.

Liiketoimintamme rakentuu siten, että verojen katsotaan takaavan mahdollisimman suurelta osin sen lainmukaisuuden ja vakauden. Canon voi Yhdistyneessä kuningaskunnassa hyödyntää saatavilla olevia verokannustimia ja -helpotuksia ja vähentää näin liiketoiminnan verokustannuksia mahdollisimman tehokkaasti. Verokannustimia ja -helpotuksia hyödynnetään Yhdistyneen kuningaskunnan vero- ja tulliviranomaisen tarkoittamalla tavalla, ja pyydämme tarvittaessa ulkoisten asiantuntijoiden neuvoja.

Canon Europan yritysten keskinäisessä vuorovaikutuksessa ja vuorovaikutuksessa muiden Canonin yritysten kanssa liiketoimet pyritään tekemään objektiivisesti. Maiden välisissä liiketoimissamme pyrimme vähentämään kaksinkertaisen verotuksen riskiä verotussopimusverkoston kautta saatavilla olevilla verohelpotuksilla.

EMEA-alueen verotoiminnoissa verotusasioihin liittyvä osaaminen on kattavaa. Siellä myös seurataan alan kehitystä, kuten G20-maiden kanssa yhteistyössä toteutettavaa OECD:n BEPS-toimintasuunnitelmaa (Base Erosion and Profit Shifting Actions), jonka tavoitteena on, että tuottojen verotus kohdistuu niihin maihin, joihin liiketoiminta sijoittuu ja joissa tuloa tuottava arvo on syntynyt.

Canon Europan ja Yhdistyneen kuningaskunnan vero- ja tulliviranomaisen ja muiden viranomaisten väliset suhteet

Canon Europan ja Yhdistyneen kuningaskunnan vero- ja tulliviranomaisen välillä vallitsee avoin, rehellinen ja rakentava suhde. Haluamme ylläpitää mahdollisimman riskitöntä suhdetta käymällä reaaliaikaista vuoropuhelua veroviranomaisten kanssa ongelmatilanteissa tai jos lain monitahoinen tulkinta edellyttää selvitystä. Toimitamme Yhdistyneen kuningaskunnan vero- ja tulliviranomaiselle yhteisissä kokouksissa Yhdistyneessä kuningaskunnissa toimivien sekä muun EMEA-alueen konsernin yritysten liiketoimintapäivityksiä.

Canon Europan tavoitteena on ilmoittaa kaikki Yhdistyneessä kuningaskunnassa saadut veronpalautukset tarkasti ja oikea-aikaisesti. Mahdolliset tahattomat virheet korjataan mahdollisimman pian niiden huomaamisen jälkeen.

Sen lisäksi, että Canon Europa ylläpitää toimivaa suhdetta Yhdistyneen kuningaskunnan vero- ja tulliviranomaiseen, se toimii edustajatahojensa kautta mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä myös eri maiden valtionhallinnon ja organisaatioiden kanssa kansainvälisiin standardeihin ehdotettujen muutosten toteuttamisessa.

Edellä kuvattu verostrategia on seuraavan verolainsäädännön mukainen: Finance Act 2016, Schedule 19, paragraph 19. Viittaukset Yhdistyneen kuningaskunnan verolainsäädännön mukaiseen verotukseen perustuvat seuraavaan lakiin: Finance Act 2016, Schedule 19, paragraph 15.

Canon Europa NV:n hallitus on hyväksynyt ja omistaa tämän verostrategian.

Tämä strategia on voimassa sen julkaisupäivästä lähtien, kunnes se korvataan uudella strategialla.